To search this blog

Saturday, January 15, 2022

Sri Parthasarathi Kanu Parvettai purappadu : 'மயிற்பீலி’ - Arjuna Nritham

சிறு வயதில் நம் கையில் இருந்த ஆக்ஸ்போர்ட் நிகண்டில் புரியாத வார்த்தைகளை தேடினோம் !  இன்று இணையத்தில் பல விஷயங்கள் மிக எளிதாக கிடைக்கின்றன.  எனினும்  சில சமயம் சில தேடல்கள் முடிவற்ற ஓர் எல்லையை (oxymoron) நோக்கி நீள்கின்றன.  மிக எளிதான விஷயம் : 'மயிற்பீலி’, - -பதிவு பொருள் பற்றியதல்ல, அதை அணியும் மாயோனை பற்றியது !!! 

மயில் இறகுகளை வாங்கி உங்கள் வீட்டை அழகுபடுத்தினால் வீடும் அழகாகும் வாஸ்துப்படி உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் பல நன்மைகள் கிட்டும் என படித்தேன் .. .. நம்புவீர்களா, இல்லையோ !! விவாதம் தேவையில்லை ! .    சிறு வயதில் மயில் இறகை புத்தகத்தினுள் வைத்து, அது குட்டி போடும் என்று நம்பி பலர் வைத்திருந்தது என்னவோ உண்மை !  

சிலம்பின் கதை என்பதிலிருந்து சில வரிகள் :  நீர்நிலைகள். அவற்றில் உள்ள வாளைமீனைக் கவ்வ நீர்நாய் செல்லும்; அவற்றினின்று தப்ப அவ்வாளைகள் நடக்கும் பாதையில் துள்ளி வந்து விழும்; அதனைக் கண்டு இந்த மெல்லியலாள் திடுக்கிடக் கூடும். தீமை நிகழாது; எனினும் அதைக் கண்டு கண்ணகி அஞ்சும் நிலை ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.  .. .. .. சோலையா வயலா அவர்கள் சிந்தனைக்கு விட்டு விட்டுக் கவுந்தியடிகள் பயணத்துக்குப் புறப்பட்டார். கட்டுச் சோறும் பெட்டிப் படுக்கையுமா எடுத்துச் செல்ல முடியும்? தோளில் தொங்கவிட்ட உறி; அதில் ஒரு சோறு உண்ணும் பிச்சைப் பாத்திரம்; மற்றும் கையில் ஒரு மயிற்பீலி; உயிர்களுக்கு ஊறு நிகழாதபடி தடுக்க அந்த மயிற்பீலி; துறவிக்கு இவையே சொத்துகள்; இவற்றை ஏந்திய நிலையில் அவர்களோடு கவுந்தியடிகள் புறப்பட்டார்.  

Kerala is a mystic land ! - Adorned with peacock feathers on the waist, ‘njuri’ on top, with a crown and ornaments — kollaram, kazhutaaram, vala, tholpoottu, and paratikkamani — and masked with green, yellow, and black paint, artists get down from the chariot (chaadu) and head out to the Bhagvathy temple. They bow to Goddess Kaali and proceed to dance. This is Arjuna Nritham.   This centuries-old ritual art form that was once prominent in south Kerala is now on the verge of extinction. Nadesan Palamoottil and his team from Kurichy are busy working hard to revive the art form and push it back to where it once belonged.  

Arjuna Nritham (the dance of Arjuna) is  believed to have evolved from the Arya– Dravidian culture.  Here is a hand-drawn artwork of Arjuna Nritham from the collection "Folk arts of Kerala" from the twitter post of : @AthiraSajeevT  and a video on Arjuna Nritham courtesy YOutube  - https://youtu.be/piOwetlB2no 


Efflorescence (confused what !!)  is a crystalline deposit of salts that can form when water is present in or on brick, concrete, stone, stucco or other building surfaces. It has a white or greyish tint and consists of salt deposits that remain on the surface after water evaporates.  In chemistry, efflorescence (which means "to flower out" in French) is the migration of a salt to the surface of a porous material, where it forms a coating. The essential process involves the dissolving of an internally held salt in water, or occasionally in another solvent. The water, with the salt now held in solution, migrates to the surface, then evaporates, leaving a coating of the salt.  

In what has been described as "primary efflorescence", the water is the invader and the salt was already present internally, and a reverse process, where the salt is originally present externally and is then carried inside in solution, is referred to as "secondary efflorescence". Efflorescences can occur in natural and built environments. On porous construction materials it may present a cosmetic outer problem only (primary efflorescence causing staining), but can sometimes indicate internal structural weakness (migration/degradation of component materials).   

கருங்கண் தோகை மயிற்பீலி அணிந்து .. அருங்கலவுருவின் ஆயர் பெருமான்

A web search on மயிற்பீலி   - gave me English meaning as  ‘an efflorescence formed’ and in Tamil :  மயிலிறகு ; மயில்தோகை விசிறி

At Thiruvallikkeni and in all other divyadesams, in the month of Margazhi it is ‘Dhanur vizha’ – every day there is rendering of Sri Andal’s thiruppavai (there are discourses too on Thiruppavai and so many places by learned people).  In this month occurs the 9 day Neeratta uthsavam and on Bhogi there is Thirukalyana mahotsav of Andal with Namperumal.  On Sankranthi day, there is Urgola uthsavam. After Sankranthi, comes ‘Kanu Uthsavam’  ~ in the morning there would be  Kanu purappadu of Andal and in the evening Sri Parthasarathi Kanu parvettai purapapdu.  .

அழகான பறவை மயில் இந்தியாவின் தேசிய பறவை,  மட்டுமல்ல; பூட்டானின் தேசிய பறவையும் மயில்தான். ஆண் மயிலுக்கே பெரிய தோகை உண்டு. நன்கு வளர்ந்து முதிர்ந்த மயிலுக்கு தோகை சுமார் 200 செ.மீ. நீளம் வரை இருக்கும். அழகு மயிலின் ஓசை தன்னை  அகவல் என்று கூறுவர்!  மயிற்பீலி, என்பது : மயிலிறகு.

One of the most beautiful living things – Peacocks, are large, colorful pheasants (typically blue and green) known for their iridescent tails. These tail feathers, or coverts, spread out in a distinctive train that is more than 60 percent of the bird’s total body length and boast colorful "eye" markings of blue, gold, red, and other hues. The large train is used in mating rituals and courtship displays. It can be arched into a magnificent fan that reaches across the bird's back and touches the ground on either side.  Though the  term "peacock" is commonly used to refer to birds of both sexes, only males are peacocks. Females are peahens, and together, they are called peafowl. 

Peacock feathers, or mor pankh, மயிலிறகு, is regarded as an auspicious symbol in our culture.  In school days, remember, we were happy in having small feathers inside our notebooks, symbolizing good luck and prosperity.  The peacock remains the oldest ornamental bird in the world.  The peacock could  foretell rain, by dancing before it pours.   

Peacock feathers represent pride, and by extension, nobility and glory. Peacocks are also known to eat poisonous plants with no ill effects, making their feathers a symbol of incorruptibility and immortality.

 In ancient Greece, the peacock was the patron bird of the goddess Hera. According to myth, she placed "eyes" on its feathers, symbolizing all-seeing knowledge and the wisdom of the heavens.  Peacock Feathers have been used for healing for tens of thousands of years in every culture throughout time. They are said to carry Spiritual Healing Energy that can be used to assist people seeking balance and harmony in their lives.  In Celtic, the feather was worn by Druids in the form of ornate feathered robes. Celtic Druids donned these robes in ceremonies to invoke the sky Gods and gain knowledge of the celestial realm. It was believed that the feathered cloak along with the presence of the sky gods would allow the Druid to transcend the earthly plane and enter the ethereal realm. Egyptians believed that feathers were symbolic of sky gods too. Ma'at, the Egyptian goddess of justice, would weigh the hearts of the newly dead in the underworld against the weight of a feather to determine the worthiness of his or her soul.

On Kanu parvettai day  occurs  the annual trip of Kachi Varadar, famously known as ‘Seevaram Paarvettai’.. (not happening this year due to Corona !!)  and at Thiruvallikkeni today is Kanu Parvettai purappadu.  Words could fail describing His beauty and grace. 

கருங்கண் தோகை மயிற்பீலி அணிந்து கட்டிநன்குடுத்த

பீதக வாடைஅருங்கலவுருவின் ஆயர் பெருமான்…. 

Periyazhwar describes Krishna  ~ that of subjects of Gokulam getting stranded on seeing the  beautiful cowherd Lord  adorned with peacock feathers having dark centre spots, and many jewels ….. when His mellifluous music pervaded, it was not only devotees even  the trees stood enchanted, and rained streams of nectar, poured flowers, and bent their upper branches in every which way the stood. 

Here are some photos of the Kanu parvettai purappadu at Thiruvallikkeni and darshan of Sri Parthasarathi Emperuman adorning ‘peacock feather’  taken last year ie., on 15.1.2021.

Adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
15.01.2022Arjuna Nritham (the dance of Arjuna) is also called "Mayilpeeli Thookkam".. .. the striking features of  Arjuna Nritham are its rich costume and facial makeup. Facial powders are made from a stone which is then made into a yellow coloured paste to be smeared on the forehead. As the paste is mixed with Neelam (blue) a green colour is formed which is applied all over the face. The paste formed out of red stone is applied to the lips. “Inclusion of peacock feathers and the absence of Chutti (white makeup) makes Arjuna Nritham different from Kathakali,” explains Nadeshan. 

Mayilpeeli Thookkam (the dance of Arjuna) is a ritual art of Kerala performed by men of vilkurupp and ezhava mainly and is prevalent in the Bhagavathy temples of south Kerala, mainly in Kottayam, Alappuzha districts. In the epic Mahabharatha, Arjuna was the most valiant of the five heroic brothers, the Pandavas, and was also a renowned singer and dancer and is said to have propitiated goddess Bhadrakali by a devotional presentation.  

Arjuna nritham is also called "Mayilpeeli Thookkam" as the costume includes a characteristic garment made of mayilppeeli (peacock feathers). This garment is worn around the waist in a similar fashion as the "uduthukettu" of Kathakali. The various dance movements are closely similar to Kalarippayattu techniques. The dance in mayilpeelithookkam is known as Pyattu. The performers have their faces painted green and wear distinctive headgears. The all night performance of the dance form is usually presented solo or in pairs. The strictly rhythm based songs called as "Kavithangal" and deal with various themes of the Puranas (ancient Hindu scriptures). Each "Kavitham" is composed to suit a specific rhythm. Before each song, the dancers explain the intricacies of the particular rhythm about to be employed and how this rhythm is translated into dance movements. Percussion instruments like the chenda, talachenda and ilathalam (cymbal) form the musical accompaniment.  

When Kuruchi Nadesan Palamoottil takes his 10-member troupe to their chariot, he could be mistaken by a neophyte dance critic for a Kathakali artist by half, considering his makeup and costume. Nadesan is a proponent of Arjuna Nritham, or mayilpeelithookam, as it is colloquially called because of the unique peacock feather skirt the dancers wear on stage. “The feathers in my costume and the absence of chutti (white makeup) differentiate Arjuna Nritham from Kathakali,” he explains.  Arjun Nritham is an all-male dance performed only in Bhagavathi temples. The artists arrive on chaadus (chariots), bow to the goddess and proceed to take their steps. From a popular divine dance form thriving in Southern Kerala centuries ago, it is now performed mainly at temples in Kottayam and Alappuzha.  The 60-year-old Nadesan’s debut was at 15. His father Kuruchi Kumaran was his guru. Says Nadesan, “The dance form began to decline over the last 40 years. Only three temples in Kerala practice this ritual at present. The artists get to perform only when the devotees cast the art form as an offering to the deity. As the number of people who gave the art form as an offering reduced, Arjuna Nritham began to deteriorate.”   

https://www.newindianexpress.com/magazine/2021/may/09/peacock-warrior60-year-old-maestrostands-between-collapse-and-revival-of-rare-devotional-folk-dance-form-2299325.html 

No comments:

Post a Comment