To search this blog

Sunday, March 25, 2018

Sree Rama Navami ~ Hanumantha Vahanam 2018


Sree Rama Navami ~ Hanumantha Vahanam 2018


இன்று அற்புத நாள் ~ ஜகம் புகழும் ஸ்ரீ ராமபிரான் அவதரித்த நல்நாள்.  நன்மையளிப்பவனும், இணையற்றவனும்,  தாமரைக்கண்ணனும், பூசிக்கதக்கவனுமாகிய - இராமபிரானின் அருள் பெறாதவர் - இருந்தும், என்ன செய்தும் என்ன பயன் என வினவினாராம் தியாகய்யர்.  ஸ்ரீ ராமபிரான் முடி சூட வந்தபோது, அவரை பார்த்த அயோத்தி மக்கள் :

‘உய்த்தது இவ்வுலகம்’ என்பார்; ‘ஊழி காண் கிற்பாய்’ என்பார்;
‘மைந்த! நீ கோடி எங்கள் வாழ்க்கை நாள் யாவும்’

~  “செய்ய முடியாத தவத்தை செய்து இப்படி ஒரு செம்மலைப் பெற்றெடுத்த தசரத மன்னனுக்கு என்ன கைம்மாறு செய்யப்போகிறோம்,?”   என புகழ்ந்து மகிழ்ந்தனாராம் அயோத்தி மக்கள்.
Today (25th Mar 2018)  is the holy day of Sree Rama Navami – the day on which Lord Sri Ramachandra murthy, the supreme avatar was born in the blessed land of  Ayodhya.  Lord Rama descended on earth for the purpose of upholding righteousness and rewarding virtue. The Greatest of  Ithihasa purana ‘Sri Ramayanam’  is the undiluted history of the Greatest Person who descended on this Universe.. .. ..   ~ and there is also the  great character – a warrior, mightily powerful, whose body was as hard as a diamond, whose speed equalled those of fastest flying eagles, who possessed great wisdom, who could organize a group of roaming ones, who can jump hundreds of miles, yet who remained at the feet of his Master, totally committed thinking of their welfare alone – unassuming, yet capable of telling the right things at the right moment – that is Pavana Puthra Hanuman – Aanjaneya, who is called ‘siriya thiruvadi’ – bearer of Lord Rama – who carried Rama on his shoulders during the war in which the demon was killed. 

யுகத்தின் மர்யாதா புருஷ்  ஸ்ரீராமபிரானின் உண்மை காதையாம்  'ஸ்ரீராமாயணத்தில்" தூது சென்ற அனுமனின் பெருமை சிறப்பானது.  கம்ப நாட்டாழ்வான், அனுமனை முதலில் வர்ணிக்கும் போதே : எம் மலைக் குலமும் தாழ,       இசை சுமந்து, எழுந்த தோளான்  ~ என்கிறார்.  வாயுபுத்ர அனுமானது தோள்கள் மலைக்கூட்டத்தினும் உயர்ந்தும் வலிமையுடையனவாயும் இருத்தலால் 'எம்மலைக் குலமும்' தாழ எனப்பட்டது;  புகழ் ஆகிய சுமையைச் சுமந்தும் தாழாமல் உயர்ந்த தோள் என்று மேலும் தோள்களின் சிறப்பை உணர்த்த, 'இசை சுமந்து எழுந்த' என அடைமொழி தரப்பட்டது

'மாணிஆம் படிவம் அன்று, மற்று   இவன் வடிவம்; மைந்த!
ஆணி இவ் உலகுக்கு எல்லாம்  என்னலாம் ஆற்றற்கு ஏற்ற
சேண் உயர் பெருமைதன்னைச்   சிக்கு அறத் தெளிந்தேன்; பின்னர்க்
காணுதி மெய்ம்மை' என்று,      தம்பிக்குக் கழறி, கண்ணன் **


ஒருவனை பார்த்தமாத்திரத்திலேயே அவனது குணங்களை அறியும் ஆற்றல் பெற்ற இராமபிரான், இளையவன் இலக்குவனிடம்,   இவனது வடிவம்   இப்போது காணப்பெறும் சாதாரண பிரமச்சாரி வடிவம் அன்று;  இவ்வுலகுக்கு எல்லாம் அச்சாணி என்று சொல்லக்கூடிய,  திறமைக்கு ஏற்றதாகிய, மிகவும் மேம்பட்ட சிறப்புக்களை உடையவன் என்பதே மெய்ம்மை -  என்று உரைத்தான்

The mighty Hanuman excelled in his role as emissary -   Hanuman was destined to bigger deeds – of organizing an army comprising of monkeys in search of Sita, his great leap into the sea, crossing it and reaching the fortified Lanka; slaying wicked demon and meeting Sita at Ashoka vanam; sitting majestically before the King Ravana and burning the whole of Lanka ……… more than all these, the one role he relished most was carrying the ‘Ithihasa Purush’ on his shoulders and thus earning the title ‘Siriya Thiruvadi’ – the carrier of Lord Sri Rama

***  அங்கணெடு மதிள்புடைசூழ் அயோத்தியென்னும் அணிநகரத்து உலகு அனைத்தும் விளக்கும் சோதி*வெங்கதிரோன் குலத்துக்கோர் விளக்காய்த் தோன்றி விண்முழுதும் உயக்கொண்ட வீரன்றன்னை* செங்கணெடுங் கருமுகிலை இராமன் தன்னை…………. ***In the 10th decad, Azwar sees the one at Thillai Nagar Chithirakoodam [modernday Chidambaram] as the  mighty warrior born in Ayodhya **… it was Perumal Thirumozhi of Sri Kulasekara Alwar in the goshti.  Here are some photos of   Lord Sri Rama Hanumantha vahana purappadu.


adiyen Srinivasa dhasan. Celebrating the birth of Sri Rama ~ Sree Rama Navami 2018


Celebrating the birth of Sri Rama ~ Sree Rama Navami 2018

 அங்கணெடு மதிள்புடைசூழ் அயோத்தியென்னும் அணிநகரத்து                                   உலகு அனைத்தும் விளக்கும் சோதி*

Today (25th Mar 2018)  is the holy day of Sree Rama Navami – the day on which Lord Sri Ramachandramurthy,  the supreme avatar of Maryada Purush  was born in the blessed land of Ayodhya.  Lord Rama descended on earth for the purpose of upholding righteousness and rewarding virtue.

Sage Valmiki,  -   the most eloquent of men enquired Sri Narada –  ‘Who is there in the World today, endowed with excellent & heroic qualities, versed in all duties of life, truthful, trustworthy, firm in his vows, benevolent,   learned, handsome, patient,   free from envy & when excited to wrath can strike terror  into the hearts of celestial beings ? ~  and Sage responded thus :

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो *  रामो नाम जनैः श्रुतः ।
नियतात्मा महावीर्यो  *  द्युतिमान्धृतिमान् वशी ॥

There is only one by name Sri Rama, born in the lineage of Ikshwaku.  He is totally balanced, one in complete control of His words, thoughts and deeds; a man of great valour ~ a person of steadfast character and radiant countenance – Lord Sree Rama

सर्वदाऽभिगतस्सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः ।
आर्यस्सर्वसमश्चैव* सदैकप्रियदर्शनः ॥
His great qualities are such that noble persons all over the World are drawn to Him like rivers finding their way to the Ocean.  He conducts himself equably all the time and he is extremely charming ! – the great Sri Rama.

Ayodhya Ammaji mandir Sri Rama

Narada muni acquainted with the past, the present and the future, pleased with the words of the Sage Valmiki, answered him saying:- ‘ Rare indeed are those, endowed with the qualities thou hath  enumerated, yet I can tell thee of such a person, born in the lineage of Ikshwaku, renowned, self-controlled, valourous, illustrious, wise, conversant with ethics, code, slayer of foes, broad shouldered, long armed, eminent in archery, noble head, of mighty prowess – known as Sri Rama.   His country, the Kosala Kingdom was replete with happiness.  The only trouble was that nobody could donate ~ for the simple reason that there were none to seek and beget things from others. People lived in such a perfect harmony that there was no fight and there was no opportunity to display valour ~ the subjects were well educated and lived life full of honour… its capital which had no wars was known as ‘Ayodhya’His birth was extraordinary ~ His father was Emperor Dasaratha – who was well-versed in Veda, was  a gatherer of all scholars, riches and forces as well, a foreseer; esteemed by urbanites and countrymen alike, a top-speeded chariot-warrior among the emperors of Ikshwaku kings, one who performed many Vedic rituals, a virtuous one, a great controller, a saint-like kingly sage,  who was equal to  Indra.  Sriman Narayana,  with all His kindness agreed to incarnate as human and selected King Dasharatha as his father. When Dasharatha  peformed  the Vedic ritual called putrakaameshti,  Praajaapatya purusha arose from the sacrificial fire to give a golden vessel of divine dessert to Dasharatha for distribution among his queens to beget progeny.


The Greatest of Ithihasa purana ‘Sri Ramayanam’  is the undiluted history of the Greatest Person who descended on this Universe, on the banks of river Sarayu, in a prosperous country called ‘Koshala’.  In the immortal Ramayana, there are learning of life ….. For the Universe, Sri Rama and Sita are the Ideal persons.  Sri Rama is all pervading principle of Truth, character, steadfastness, sincerity, valour, skill, correctness, just, compassionate, righteous and more.  

  
~ and there is also a great character – a warrior, mightily powerful, whose body was as hard as a diamond, whose speed equalled those of fastest flying eagles, who possessed great wisdom, who could organize a group of roaming ones, who can jump hundreds of miles, yet who remained at the feet of his Master, totally committed thinking of their welfare alone – unassuming, yet capable of telling the right things at the right moment – that is Pavana Puthra Hanuman – Aanjaneya, ‘thiruvadi’ – bearer of Lord Rama – who carried Rama on his shoulders during the war in which the demon was killed.On this day of Sri Rama Navami, there will the purappadu of Sri Rama in Hanumantha vahanam later in the evening.  Mere chanting of His name [Sri Rama Namam] will bring us all good things and prosperity.


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥

 Meditate again and again the divine name of Rama  - mind gets absorbed in the divine consciousness of Rama, it is transcendental and is capable of relieving all evils, giving us all prosperity.Adiyen Srinivasa dhasan.

PS :  photo at the start  : Sri Rama at Ammaji Mandhir, Thiru Ayodhya, also known as Saket – photo credit : MA Madhusudhanan.


Saturday, March 24, 2018

Sri Rama Piran thiruther 2018


Sri Rama Piran thiruther 2018

இன்று 24.3.2018 - ஸ்ரீ ராம நவமி உத்சவத்தில் எட்டாம் நாள் ~ சிறிய திருத்தேர்* 

சக்ரவர்த்தி  திருமகனாம் இராமபிரான் ~ மாதலி தேர்முன்பு கோல்கொள்ள மாயன் இராவணன் மேல் சரமாரி தாய்தலையற்றற்று வீழத் தொடுத்த தலைவன் அன்றோ  ! 

உத்சவங்களில் திருத்தேர் கம்பீரமானது.  அழகான திருத்தேர் பெரிய கயிறுகளால் இழுக்கப்படும். அவற்றை "வடம்" என்று கூறுவர். இவ்வடத்தைப் பற்றி இழுத்துச் செல்வதை "வடம் பிடித்தல்" என்பர். கோவிலைச் சுற்றி தேர் செல்லக்கூடிய அளவு அகலமான வீதி அமைந்த இடங்கள் ரத வீதிகள் என்று அழைக்கப்படும். திருத்தேர் உருண்டோடி வரும் வீதிகள் எங்கும் மக்கள்  வீட்டு வாசலில் வண்ணக் கோலம் போட்டு, வழிபாட்டுப் பொருட்களுடன் வாசலில் நின்று கொண்டு வணங்குவார்.  

இதிஹாச புராணமான ஸ்ரீ இராமாயணத்தில், இந்திரன் கட்டளைப்படி தேர் வந்தது.   இந்திரன்   "பொரு இல் தேர் கொணர்தி" - ஒப்பற்ற தேரினைக் கொண்டு வருக; என (மாதவியாகிய தன் சாரதியிடம்) கூறினான். அக்கட்டளையை கேட்புற்றதும்,  தேவர்கள் - 'இது செயற்கு உரியது' என்றார்கள்.  இந்திரனின் சாரதியான மாதலி, தேரை செலுத்தினான்.  இந்திரனின் ரத சாரதி மாதலி,  வெறும் தேரோட்டியாய் மட்டும் இல்லாமல், சமயங்களில் தகுந்த ஆலோசனைகள் கூறும் மதியூகியாகவும் செயல்பட்டான்.  இதோ கம்ப இராமாயணத்தில் காவிய நாயகன் ராமனின் திருத்தேர் பற்றி :

மாதலி கொணர்ந்தனன், மகோததி வளாவும் * பூதலம் எழுந்து படல் தன்மைய பொலந் தேர்;
சீத மதி மண்டலமும் ஏனை உளவும் திண்* பாதம் என நின்றது, படர்ந்தது விசும்பில்.


பெருங்கடல்கள்   சூழ்ந்துள்ள, இப்பூவுலகமே எழுந்து இயங்குவது போன்ற தன்மை கொண்ட, வண்ணமயமாய் ஒளிரும்  பொன்மயமான தேரை, இந்திரனின் ஆணைப்படி அவனது தேரோட்டி மாதலி கொணர்ந்தனன்.   குளிர்ச்சி கொண்ட சந்திர மண்டலமும்  மற்றும் (மேல்  மண்டலத்தில்)    உள்ளனவும்  தன்னுடைய வலிமையான பாதம் என்று சொல்லும் படியாய் தேவர்கள்   அனுப்பிய   தேர்   தன்   உயரத்தால் ஆகாயத்தின் மேல் பரவியது.   அத்தகைய சீர்மை பெற்ற தேரின் மேல் இராமபிரான் ஏகினான். 

குலக் கிரிகள் ஏழின் வலி கொண்டு உயர் கொடிஞ்சும்,
அலைக்கும் உயர் பாரின் வலி ஆழியினின் அச்சும்,
கலக்கு அற வகுத்ததுகதத்து அரவம் எட்டின்*
வலக் கயிறு கட்டியதுமுட்டியது வானை.

ஏழுகுல மலைகளின் வலிமையைத்  தன்னிடம்   கொண்டதாய்;  உயர்ந்த  கொடிஞ்சு என்னும்  உறுப்பையும்அலைகளால்  இடையறாமல் அலைக்கப்படுகின்ற நிலவுலகத்தின்    வலிமை   கொண்ட   சக்கரத்தில்   பொருந்திய   அச்சினையும்இடைவெளி இல்லாமல் நெருக்கமாகக் கோக்கப்பட்ட  அந்த தேர்;  வானத்தையே   முட்டிக்கொண்டு நின்றது என்கிறார் கவிச்சக்ரவர்த்தி கம்பர்.


Tomorrow is Sree Rama Navami ~ today is 8th day of Uthsvam – it was Thiruther – the chariot of Sri Rama and it was ‘Ramanuja Noorranthathi’ in the goshti.  Sri Ramar with Sitapiratti and Lakshmanan had kulakkarai purappadu and thence had periya maada veethi purappadu in Thiruther – the chariot. 

In the Ithihasa purana, Sree Ramayana, Indira orders his charioteer Mathali, to bring the best of the chariots and place it before the Lord who had vowed to protect Devas from Asuras.  At Thiruvallikkeni, it is no warfront – it is peaceful thulasi aaranyam.  Today, Sree Rama on rath was so pleasing to the eyes of devotees.  Here are some photos taken this day.

adiyen Srinivasa dhasan (Mamandur Srinivasan Sampathkumar)
Monday, March 19, 2018

Sri Rama Piran Garuda Sevai 2018 @ Thiruvallikkeni


Sri Rama Piran Garuda Sevai 2018

Very many centuries ago, descended on this earth, the Greatest Maryada Purush, the epitome of all virtues, who showed to all human beings on how to lead the life…. “Lord Sri Rama”.  His birth celebrations ~ Sri Rama Navami Uthsavam is on…. Today, 19th Mar 2018  -  is the third day of the Uthsavam and at Thiruvallikkeni divyadesam Sri Ramar had purappadu on Garuda vahanam.


Lord Rama descended on earth for the purpose of upholding righteousness and rewarding virtue. Ramayana is the greatest Ithihasa detailing the life and journey of the immortal Perfect man’s adherence to dharma despite harsh tests of life and time. Lord Rama is the epitome of all virtues and the perfect human being who abandoned the throne and served exile in the forest for the sake of honour of his beloved father.  Lord Rama  came in the dynasty of Iskshvahu.   Sri Rama Navami is a great day for all devotees as Lord Rama was born on the Navami thithi of Shukla Paksha of Chaitra masa (i.e., 9th day of the increasing phase of the moon in the lunar month of Chaitra).

The glorious day - Sri Ramanavami is on Panguni 11, Sunday 25th of March 2o18

In the land of Rama which obviously was the most exceptional paradise – Eldorado – Kambar describes it to be the place – where there was no philanthropy (as there was none seeking and receiving alms); not a place of valour (as there could be no invaders nor any war)…………yet its Lord’s life is not the story of happy living all the time….. in the prime of His youth, for 13 years, Lord Sri Rama accompanied by Sita and brother Lakshmana lived a life of pastoral peace in the forests.  Wherever  Rama decided to stay for some considerable time, Lakshmana would make a clearing in the forest, erect a thatched hermitage on a lonely eminence, plant flowers and creepers around the cottage. They lived hermit’s life collecting fruits and edible roots for food and not keeping anything for the future.  They did not wear any ornaments but were wearing the ones made of tree barks having forsaken enjoyment, casting away attachment from the material World – all following the order of His beloved father.  In those years,  it was deep silence of the forest, the vast panorama of nature around them, the green hillock, the grassy fields, the giant trees, gentle deer and other animals – all at a time when thousands were too willing to be by His side, serving all the time. 

After fulfilling the vow, after killing the demon and returning to rule the life was great for the subjects. In the blessed city of Ayodhya created by Brahma himself,, even the meanest small insects without exception lived happily ~ the ruler, the blemishless Sri Rama gave exalted status to all  ~ Swami Nammalwar asks will anyone learn of  anything else other than the exalted story of Sri Ramapiran !!!

கற்பார் இராமபிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ?*
புற்பாமுதலாப் புல்லெறும் பாதி ஒன்று இன்றியே*
நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும்*
நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் நான்முகனார்பெற்ற நாட்டுளே.*

In that glorious Ramavathara, Lord Hanuman was closest to Him and carried HIM everywhere….the Greatest Carrier ordained to serve Lord Maha Vishnu - ‘Periya Thiruvadi [Garudan] gets a chance to carry Lord Rama on his shoulders  during this Sri Ramanavami Uthsavam and here are some photos of the fortune of Garuda – Sri Ramar Garuda Sevai at Thiruvallikkeni.

Periya Thiruvadi and Siriya Thiruvadi have had the glory and fortune of carrying the Greatest Lord on their shoulders – but perhaps – while carrying they could not have seen without taking eyes the golden visor shining on the forehead of their Master, the garland made of sweet fragrant flowers adorning their Master; the radiance illuminating from His face and the eyes that shower munificence ~ and that greatest Lotus feet, falling at which only will provide salvation to us all…………. We, the bakthas are more blessed as we are able to enjoy and prostrate at the feet of Lord Rama, more than the Thiruvadis could do. 

Adiyen Srinivasa dhasan