To search this blog

Sunday, February 16, 2020

Sri Azhagiya Singar - Masi Swathi purappadu @ Thiruvallikkeni 2020


எம்பெருமானுக்குப் பல்லாயிரக்கணக்கான  திருநாமங்களுண்டு, அவற்றுள்  'ஆழியான் -  ‘கடல் வண்ணன்‘ என்பது ஓர் அழகிய  ஒன்று.

                           During the recent state visit to Myanmar, the first by a Chinese President in 19 years, President Xi Jinping made new promises to take the “Pauk-Phaw” (mutual fraternity) and comprehensive strategic cooperation to newer heights. The Chinese objectives for entering into the Bay of Bengal are fairly simple. While China lacks direct access to the Indian Ocean, its massive energy imports travel across the stretch of the enclosed ocean to Chinese shores via the Straits of Malacca and hence very significant.  In another news, read that Dhaka, the capital of Bangladesh may go under seawater by the year 2100, warned climate scientists.  The prediction is based on rising sea level and sinking earth surface in the city.  "Oceans could flood 17 percent of Bangladesh's land and displace about 18 million of its citizens by 2050," warned a report of the World Economic Forum (WEF2020).

Oceans ! ~ the vast bodies of water surrounding the continents are critical to humankind.  Our own Triplicane is on the shores of a mighty Ocean – the Bay of Bengal.  An Ocean is a continuous body of saltwater that covers more than 70 percent of the Earth's surface. Ocean currents govern the world's weather and churn a kaleidoscope of life. Humans depend on these teeming waters for comfort and survival, but global warming and overfishing threaten to leave the ocean agitated and empty.  Geographers divide the ocean into five major basins: the Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, and Southern. Smaller ocean regions such as the Mediterranean Sea, Gulf of Mexico, and the Bay of Bengal are called seas, gulfs, and bays. Inland bodies of saltwater such as the Caspian Sea and the Great Salt Lake are distinct from the world's oceans.

Scientists one day hope to be able to plunge a submarine under the surface of Titan, Saturn's biggest moon. Nasa hopes to be able to do so within the next 20 years. For us, the Ocean of significance is ‘Thiruparkadal’ where Lord Sriman Narayana reclines on Adisesha. 
அழகன்றே ஆழியாற்கு ஆழிநீர் வண்ணம்,
அழகன்றே  அண்டம் கடத்தல், - அழகன்றே
அங்கை நீரேற்றாற்கு அலர்மேலோன் கால்கழுவ,
கங்கைநீர் கான்ற கழல்.

எம்பெருமானைக் கடல் வண்ணா!   -  ஆழியானே!!   என்று சொல்லி அழைத்தலில் எம்பெருமானுடைய பேர் மட்டுமல்ல அழகிய திருநிறமும்  சொல்லப்படுகின்றதென்று ரஸித்து அநுபவிப்பாரில்லையே!

ஸ்ரீபேயாழ்வார் தமது மூன்றாம் திருவந்தாதியில் எம்பெருமான் வடிவழகை பிரஸ்தாபிக்கிறார்.  தமது திருக்கையினிலே திருவாழியையுடைய ஸர்வேச்வரனுக்கு, கடல் நீரின் நிறம் போன்ற நிறமானது.  அந்நிறம்     மிகவுமழகிய நிறமன்றோ !  புவனம்  முதலாய மேலுலகங்களை அளந்து கொண்ட எம்பெருமான்.   தமது உள்ளங்கையிலே மாவலி தானம் பண்ணின நீரைப் பெற்றுக் கொண்ட பெருமானுக்கு,  நான்முகன் திருவடிகளை விளக்க (கால் கழுவ) அவ்வமயம், கங்கை நீர் வெளிப்படுத்திய, அத்திருவடி, அழகன்றோ !  .. ..  சங்கரன் சடையினில் தாங்கிப்  பரிசுத்தமாக பிரவாகிக்கும்  கங்கை நதி, எம்பெருமானுடைய திருவடியை விளக்கியதாலே மிகப் பரிசுத்தமானது. செவ்விய திருவடியினின்று வெண்ணிறமான கங்கைநீர் பெருகப்பெற்றது அற்புதம்.   அத்தகைய எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாரணனின் திருப்பாத கமலங்களை பற்றி நாமும் உய்வோகமாக! 
Sri Peyalwar whose darshan was enabled by the lights lit by Poigai alwar  and Boothathalwar –  asks : is it the deep-Ocean hue of the Lord that is beautiful; was the  water [that eventually became sacred Ganges because it washed the lotus feet of Emperuman] poured on the lotus feet of the Lord by Brahma  - when Sriman Narayana accepted the gift of land,  and in accepting stretched His foot into space – beautiful ….

~  to us it only Sriman Narayana and the dazzling beauty of Sri Thelliya Singar on Masi Swathi [15.2.2020]  - there was chinna maada veethi purappadu of Sri Azhagiya Singar and in the goshti, it was Sri Peyalwar’s moonram thiruvanthathi sevai. .  here are some photos through which all of  us can enjoy the sublime beauty of Emperuman.

~adiyen Srinivasa dhasan [Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar]
15.2.2020.Saturday, February 15, 2020

'kainkaryam to Emperuman' ~ buoyancy .. getting Theppam ready 2020


A ship or a boat is a contraption  that can float and move on the ocean, a river, or any waterbody, either through its own power or using power from the elements (wind, waves, or Sun). Plain steel would sink in water immediately, as would a wrecked steel ship !


When something is in water, there are two forces acting on it : - Its weight and the force of the water pushing up, the upthrust.  If the weight is equal to or less than the upthrust, it floats. Things that float are buoyant.  If the weight is greater than the upthrust, it sinks. Buoyancy is the force exerted on an object that is wholly or partly immersed in a fluid.  The symbol for the magnitude of buoyancy is : B or FB.  As a vector it must be stated with both magnitude and direction. As with other forces, the SI unit of buoyancy is the newton [N]. Buoyancy is caused by differences in pressure acting on opposite sides of an object immersed in a static fluid.

How would you spend your  weekends ? how do you relax ?? ~ how different are these youngsters at Thiruvallikkeni divyadesam.

ஆனந்தம்  என்ற பெயர்ச்சொல்லுக்கு  உண்மையான அர்த்தம் என்ன ?  -  நாம் ஒரு பொருளை ரசித்து அனுபவிக்கும்போது ஆனந்தம் அடைகிறோம். சிலருக்கு தூக்கம் கூட ஆனந்தத்தை தர வல்லது. .. ..  அருள் கொண்டாடும்  அடியவனான ஸ்ரீவைணவனுக்கு யாது சந்தோஷத்தை தர வல்லது? நம் அனைவருக்கும் "எம்பெருமானுடைய க்ருபைக்கு மேற்பட்ட  க்ருபை உலகில் வேறு  ஏதேனும் உண்டோ ?"  பகவத் கைங்கர்யம் என்பது  பகவானுக்குச் செய்யும் தொண்டு.  கைங்கர்யம் என அழைக்கப்பெறும் தொண்டு பலவிதமானது.  எம்பெருமானின் பெயரையே உச்சரிப்பது, அவனது பெயரைக் கேட்பது, அவன் பெயரைப் பாடுவது, அவனையே நினைத்திருப்பது, அவன் திருவடிக்குச் சேவை செய்வது, பூக்களால் அர்ச்சிப்பது, அவனுக்கு தாசனாய் இருப்பது, அவனுக்கே தன்னை அர்ப்பணிப்பது என்பதாக பலவித முறைகள்.  பொதுவாக - எம்பெருமான் உகக்கும், அவனுக்கு சிறப்பிக்கும், அவனையே நினைத்து அவனுக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் எல்லாமே பகவத் கைங்கர்யங்கள் தான்.
In the divyadesam of Thiruvallikkeni, the tamil month of Masi has special significance.   On Masi New moon [Amavasyai] starts the float festival at Thiruvallikkeni.   The tank of Sri Parthasarathi Swami is famous ~ it is  ‘Kairavini Pushkarini’… the pond of Lily – ‘allikkeni’ from which the place itself derives its name (~ and my blog is titled Kairavini Karaiyinile  literally meaning on the banks of holy Kairavini, the temple  tank)

Every year there is the ‘theppam’ – the float festival. A floating structure gets spruced up, made of drums, timber and ornated beautifully. Perumal comes  to the temple tank in purappadu and is placed majestically inside the float. The beautifully lit theppam is dragged around in water. Devotees in hundreds converge, sit everywhere on the steps of the temple tank to have darshan of the Lord on theppam. In olden days, the shops springing up for the occasion were of added attraction.

When we do kainkaryam to Lord (to Him at Thiruvenkadam), we must do service by being with HIM throughout our life and do as a slave would serve his master.   “ ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னிவழுவிலா  அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம்,” –  Life in a divyadesam is always exhilarating – you get to mingle with so many persons whose life is entwined in service to Emperuman Sriman Narayana.   Of the many kainkaryams, Sripadham thangis are  physically associated too and can be very demanding.  At Thiruvallikkeni there are many dedicated youngsters who are extremely committed to the kainkaryam of carrying the Lord on their shoulders and do all the associated activities.  Their involvement actually commences hours before every purappadu and ends an hour or so late.

A couple of decades ago, when those coming for rendering this service were becoming thinner, this group got more organized and formed Sri Thennacharya Sri Vaishnava Sripadham Thangigal Kainkarya Sabhai ~ now a registered association too.   Besides the purappadu – in the past few years, this group is involved in getting constructed the ‘divine theppam’ for Emperuman [both construction and dismantling after theppothsavam].  Today, in the thirukulam, this group was busy immersed in sprucing up the theppam getting it ready for the uthsavam.

கடிசேர் துழாய்முடிக் கண்ணன் கழல்கள் நினைமினோ.

எம்பெருமான் இடத்திலே தம்மை ஈடுபடுத்திக்கொண்டோர்க்கு 'சகலமும் அவனே'  -  நம்மை அழைத்து, அரவணைத்து, காத்து, சரியான பாதையிலே எடுத்துச்செல்பவன் அவன் ... அவனது திருப்பாத கமலங்களை அருகே இருந்து அனுபவித்து, அவனுக்கு கைங்கர்யம் பண்ண ஒரு அரிய வாய்ப்பு இக்கைங்கர்யம்.

Poliga, Poliga, poliga !!! – long live Srivaishnavas and their kainkaryam

~adiyen Srinivasa dhasan [Mamandur Veervalli Srinivasan Sampathkumar]
15th Feb 2020.
தைப்பூசம் - Sri Parthasarathi ~ Kalinga Narthana Thirukolam 2020


 தைப்பூசம் - Sri Parthasarathi Perumal harvest ~ Kalinga Narthana Thirukolam 2020


எல்லா நாகரீகங்களிலும்  அறுவடை சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது.  மாடுகட்டிப் போரடித்தால் மாளாது செந்நெல் என்று யானைகட்டிப் போரடித்தவர்களாய்  தமிழர்களின் சிறப்பு கூறப்படுகிறது. 


Saturday 8th Feb 2020 was a very special day for all Hindus.  ‘Thai Pusam’  -  Sri Parthasarathi special purappadu. There are very few occasions when Perumal purappadu has purappadu outside the precincts of mada veethi.  On Thaipoosam,  Sri Parthasarathi in ‘Kaalinga Narthana thirukolam’  accompanied by Senai Muthaliyaar   had periya maada veedhi purappadu thence to Big Street.  For Saivaites – thai poosam on pournami day is significant as it commemorates the birth day of Murugan and the occasion when Parvathi gave Subramanyar a spear for vanishing the demon Soorapadman.

At Thiruvallikkeni divyadesam, traditionally on Thaipusam day, Sri Parthasarathi visits Big Street – the long winding Veeraghava Mudali Street – which now a days is more of a lane than a Big street….  This is the Uthsavam where Perumal oversees the bountiful harvest from His field. (kadhir aruthal). Perhaps many decades  or even centuries  ago, the junction of Big Street, Bharathi Salai (Pycrofts road), might have represented the end of the locality and perhaps the area thereafter could have been rice fields………… now it is maze of buildings in small lanes and by-lanes where people jostle for space.  There was a  pandal put up at the Junction where Perumal halted for a brief-while and paddy was placed before the Lord, then at His feet.  The rice grains so placed were distributed to the devotees too…

Periyazhwar in his ‘Periyazhwar Thirumozhi’ sings:

காளியன் பொய்கை கலங்கப் பாய்ந்திட்டு * அவன்
நீள்முடியைந்திலும் நின்று நடம்செய்து*
மீள அவனுக்கு அருள் செய்த வித்தகன்*
தோள்வலி வீரமே பாடிப்பற!   தூமணி வண்ணனைப் பாடிப்பற!!

This is legend  of most dreaded Kaliya and the exploit of Lord Krishna who jumped into the pond, danced on the hood of deadly snake, thereby turning the lake turbid  - and when Kaliya surrendered, He benevolently favoured him too….   Kaliya  also known as Kalingan was a poisonous Naga living in the Yamuna River, in Vrindavan.  Over the years, the water had turned totally poisonous, thereby causing trouble to  fish, cattle, birds and all living things.  Legend had it that Kaliya had chosen that place as Garuda was prevented from entering there. 

Lord Krishna was playing with cowherd colleagues, when the ball fell into the water source.  Krishna playfully jumped into it.  Kāliya with his anger,  rose up emitting  poison and wrapped himself around Krishna's body.  The folk around and all others were mortally afraid and started praying.  Lord  Krishna subdued him,  sprang into Kāliya's head and danced on its head.  The serpent king’s wives came and prayed to Lord Krishna with folded hands.  Kāliya, too,  recognizing the greatness of Krishna, surrendered, promising he would not harass anybody.  Lord Krishna pardoned him and showed him the divine path, once he vowed to eschew violence and fell at His Lotus Feets.  The chastising of the Naga King is described in great detail.  Lord Krishna whose birth was to subdue envious demons, climbed atop a Kadamba tree and finally changed the very nature of Kalinga.


இன்று [8.2.2020] தைப்பூசம்.  ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் காளிங்கன்  மீது  நர்த்தனமாடும் திருகோலத்தில் பாங்குடன் புறப்பாடு கண்டு அருளினார்.  ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாளுடன்சேனை முதல்வரும் எழுந்து அருளினார்.  

திருவல்லிக்கேணி திவ்யதேசத்தின் பல புறப்பாடுகளில்   இன்று ஒரு தனி சிறப்பு.   தை பூசம் அன்று மட்டுமேபெருமாள் கங்கை கொண்டான் மண்டபம் தாண்டி பெரிய தெரு (வீரராகவ முதலி தெரு என்பதே இத்தெருவின் தொன்மையான பெயர்) எழுந்து அருள்கிறார். தைப்பூசம் என்பது 'கதிர் அறுக்கும்திருநாளாக கொண்டாடப்படுகிறது.   பெரிய தெருவும் பாரதி சாலையும் சந்திக்கும் இடத்தில் அமைக்கப்பட்ட  பந்தலில் ஸ்ரீபார்த்தசாரதி எழுந்து அருளியவுடன்,  நெல்மணிகள் கொண்ட ஒரு கட்டு பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுபெருமாளின் திருவடிகளில் வைக்கப்பட்டுபிறகு நெல்கதிர்கள் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.  பல வருடங்களுக்கு முன்இவ்விடம் ஊர் எல்லை ஆகவும்தாண்டிய பகுதிகள் வயல் வரப்புகள் ஆகவும் இருந்து இருக்க வேண்டும்.  இவ்வுத்சவம்பெருமாள் தனக்கு சொந்தமான வயல்களில் அறுக்கப்பட்ட நெற்கதிர்களின் கணக்கு பார்ப்பதாக ஐதீஹம்.


புறப்பாட்டின் போது எடுக்கப்பட்ட சில படங்கள் இங்கே.  பெருமாளின் திருவடிகளில்நெற்கதிர்களை காணலாம்.

~adiyen Srinivasa dhasan [Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar]
15.2.2020
*belated posting*


Monday, February 10, 2020

திருமழிசைப்பிரான் வைபவம் : Thirumazhisai Azhwar Sarrumurai 2020


திருமழிசைப்பிரான் வைபவம்  : Thirumazhisai Alwar Sarrumurai  2020

எம்பெருமானான ஸ்ரீமன் நாரணன் எத்தகையன் ?  - அவனது கல்யாண குணாதிசயத்தை "மெய்யினோடு பொய்யுமாய்" என விளக்கியவர் யார் ??

யதார்த்த ஞானிகளுக்கு மெய்யனாய், அல்லாதார்க்குப் பொய்யனாய் இருக்கவல்லன் எம்பெருமான்.   தனது மெய்யடியார்க்கு  தனது ஸ்வரூபரூபகுணாதிகளைக் காட்டி அணைப்பவனாயும்,  ஞான நன்னறிவு இல்லாத  நாஸ்திகர்கட்கு அவற்றைக்  காட்டிக்தாராதிருப்பவனாயும் உள்ளவனிறே எம்பெருமான், என தனது பாடல்களில் இயம்புவர் இவ்வாழ்வார். சிறந்த தமிழ் புலமையும், பக்தியும், ஞானமும் பெற்றிருப்பினும் - நான் ஒரு அற்பன் - எம்பெருமானின் அடிமை எனும் பக்குவம் பெற்ற சிறந்த ஆழ்வார் நம் பக்திசாரன்

மற்றுள்ள ஆழ்வார்களுக்கு முன்னமே வந்துதித்த காரணத்தினை பொய்கையார், பூதத்தார், பேயாழ்வார் - முதலாழ்வார்கள்.  அவர்கள்  வாழ்ந்த காலத்தே, உடன் வாழ்ந்த ஆழ்வார் திருமழிசையாழ்வார். தொண்டை நாட்டில் உள்ள திருமழிசை என்ற ஊரில் பிறந்தவர். ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஒருவனே  வணங்கத் தக்கவன் என்கிற  ஶாஸ்த்ர ஞானம் பூரணமாகக் கைவரப் பெற்று, தேவதாந்தர உபாசனத்தை    ஸவாஸநமாக  விடுத்தவர் என்பதால் நம் மணவாள  மாமுனிகள் திருமழிசை ஆழ்வாரை, “துய்ய மதி பெற்றஎன்று உபதேஶ  ரத்னமாலையில் போற்றினார்.  மேலும்

தையில் மகம் இன்று தாரணியீர்!* ஏற்றம் இந்தத்
தையில் மகத்துக்குச் சாற்றுகின்றேன் * - துய்யமதி
பெற்ற மழிசைப்பிரான் பிறந்த நாள் என்று *
நற்றவர்கள் கொண்டாடும் நாள்.

என நம் ஆசார்யரான மணவாள மாமுனிகள் உகந்த நன்னாள்  இந்நாள்.

A great day today  ~  Monday 10th Feb 2020  happens to be Magam in the month of Thai marking the birth anniversary of Sri Thirumazhisai Azhwar.  Thirumazhisaippiran’s  works are : Naanmukhan Thiruvanthathi (96) and Thiruchanda Virutham (120).   Here are some photos taken during the Sarrumurai purappadu at Thiruvallikkeni divyadesam  of Thirumashisai Alwar with Sri Varadha Rajar.
Bakthisarar was born in Thirumazhisai near Poonamallee.  This kshetram is famously  known as ‘Mahisara Kshethram’ : mahisara means mahima (greatness); saram (essence) – the sthalam of Lord Jagannatha, the essence of all greatness is also known as Madhya Jagannatha Kshetram ~ the Perumal here is in Veetru iruntha (Sitting) thirukolam with Rukmani and Sathyabhama ~ inside the sannathi maharishis Brugu and Markendaya are sitting in penance near Lord.  The Emperuman here is Madhya Jagannathan, Adhi (dakshina) Jagannathan is at Thirupullani and there is the most famous Puri Jagannath Temple in Orissa.

செவிக்கின்பம் ஆவதுவும் செங்கண்மால் நாமம்,
புவிக்கும் புவியதுவே கண்டீர்,- கவிக்கு
நிறைபொருளாய் நின்றானை நேர்பட்டேன், பார்க்கில்
மறைப்பொருளும் அத்தனையே தான்.

நம் காதுகளுக்கு இனிமையாக ஒலிக்க வல்லது எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணின் திருநாமங்கள் மட்டுமே !   அந்த இனிய திருநாமமே  இப்பூவுலகில்  வசிப்பவரெல்லாம் கவலையற்று  ஒதுங்குவதற்கு  இடமாகவும் அமையும்.  மகா புருஷனான ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஒருவன் மட்டுமே பாசுரத்திற்கு நிறைந்த பொருளாயிருப்பவன் .  அவனையே தெய்வாதீனமாக அடையப்பெற்றேன், ஆராய்ந்து பார்த்தால் வேதங்களில் தேர்ந்த பொருளும் அவ்வளவே.

எம்பெருமானைத் தவிர்த்து மற்றையோரைச் கவிபாட நினைத்தால் சொற்களையும் பொருள்களையும் திருடித் திருடிக் கவிபாட வேண்டும். அங்ஙனன்றிக்கே எம்பெருமான் கவிக்கு நிறைந்த பொருளாயிருப்பன்,  என்று அறுதியிட்டு உரைத்தவர் 'உறையிலிடாதவர்' என பிரசித்தி பெற்ற  நம் திருமழிசைப்பிரான்.

சென்னையிலிருந்து பூவிருந்தவல்லி (பூந்தமல்லி) வழியாக திருவள்ளூர்திருப்பதி செல்லும் பாதையில் அமைந்துள்ள ஊர் "திருமழிசை". - உலகுமழிசையும் உள்ளுணர்ந்து, உலகு தன்னை வைத்து எடுத்த பக்கத்தும் மாநீர் மழிசை வலிது என பிரசித்தி பெற்ற இத்தலத்தில்   துவாபரயுகம் முதலாழ்வார்கள் அவதரித்த சித்தார்த்தி வருஷம் தைமாசம்  கிருஷ்ணபக்ஷம் பிரதமை திதி கூடிய மகம் நட்சத்திரத்தில்பார்க்கவமுனிவருக்கும் கநகாங்கி என்கிற அப்ஸரஸ் ஸ்த்ரீக்கும் குமாரராக  திருமழிசைப்பிரான் அவதரித்தார். இவர் ஸுதர்சனமென்னும் சக்கரதாழ்வாரின் திரு அம்சம். 

திருமழிசை ஆழ்வார்   இவ்வுலகத்தில்   இருந்தது 4700 ஆண்டுகள்.  அதிலே துவாபர யுகத்திலே 1100 ஆண்டுகளும், கலியுகத்திலே 3600 ஆண்டுகளுமாக  வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று வைணவ ஆசாரியர்கள் அருளிச்செய்த "பன்னீராயிரப்படி" வியாக்யானம் தெரிவிக்கிறது என பெரியவர்களிடம் கேட்டுள்ளேன். தனது காலத்திலே, ஆழ்வார்   சமணம், பௌத்தம், சைவம் என பல்வேறு சமயங்களையும் கற்று, அந்த சமயத்தின் கோட்பாடுகள், அவற்றைச் சார்ந்த நூல்கள் ஆகிய அனைத்திலும் புலமை பெற்றவராய் இருந்தார். 

"சாக்கியம் கற்றோம் சமணமும் கற்றோம் அச்சங்கரனார்
ஆக்கிய ஆகமநூலும் ஆராய்ந்தோம்" என்று உரைத்தார்.

சைவ மதத்தில் புகுந்து, சிவ வாக்கியராய் இருந்து சிவனைப் போற்றித் துதிகள் பாடி, அதிலும் தான் காணவேண்டிய வஸ்து கிடைக்காமல், பின்னர் பேயாழ்வாரால் திருத்தப்பட்டு, எம்பெருமானே சிறந்த தெய்வம் என்று உணர்த்தப்பெற்று, ஸ்ரீ வைஷ்ணவரானார் .இவர் அருளிச் செய்த பிரபந்தங்கள் : 2 -  நான்முகன் திருவந்தாதி (96) திருச்சந்த விருத்தம் (120) ஆக மொத்தம் 216 பாசுரங்கள். இவரை "துய்ய மதி பெற்ற" என ஸ்ரீமணவாளமாமுனிகள் கொண்டாடுகிறார்.  இன்று 10.2.2020 இவரது சாற்று முறை மஹோத்சவத்தில் - திருவல்லிக்கேணியிலே - ஆழ்வார்  ஸ்ரீ தேவப்பெருமாளுடன் புறப்பாடு கண்டு அருளினார்.  வீதியில் இராமானுச நூற்றந்தாதி சேவிக்கப்பெற்றது.  முன்னதாக காலை அவர் இயற்றிய நான்முகன் திருவந்தாதியும்  திருச்சந்தவிருத்தமும் திருக்கோவிலினுள்ளே சேவிக்கப்பெற்றன.   திருவீதி புறப்பாடு  கண்டு அருளிய பின்பே, கோவிலினுள் - திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து சாற்றுமுறை; ஸ்ரீவரதராஜப் பெருமாள் அமுது செய்த பிரசாதம்,  திருமழிசைப்பிரானின்  ஆச்சார்யனான  பேயாழ்வார் சந்நிதிக்கு குடை, திருச்சின்ன மரியாதையுடன் ஏளப்பண்ணப்  பெற்று, பேயாழ்வார் சுவீகரித்த பின்பு திருமழிசைப்பிரானுக்கும், அவரது பக்தர்களுக்கும் வழங்க பெற்றது.

~  அடியேன் ஸ்ரீனிவாச தாசன் (மாமண்டூர் ஸ்ரீனிவாசன் சம்பத்குமார்) 

PS :  திரையுலக ஆரம்பத்தில் பல புராண கதைகள் படங்களாக வெளிவந்தன. 1948ல்  சி. கண்ணன் பிள்ளை தயாரிப்பில் எம். எம். தண்டபாணி, பி. வி. ரங்காச்சாரி மற்றும் பலரும் நடிக்க, திரு எஸ். வி. வெங்கட்ராமன் மற்றும் திரு டி ஆர் ராமநாதன் இசையமைப்பில்  திரு தண்டபாணி தேசிகர் இனிதே கர்நாடக சங்கீதம் இசைக்க வெளிவந்த படம் ~ ஆழ்வாரின் கதையான 'திருமழிசை ஆழ்வார்'.