To search this blog

Saturday, March 18, 2017

மயக்கினான்றன் மன்னுசோதி : Sri Azhagiya Singar Venugopala Thirukolam 2017

Thavana Uthsavam is now on at Thiruvallikkeni and today is day 3 – the concluding day of the Uthsavam for Sri Azhagiya Singar.

In this divyadesam, Lord Narasimha is in Yogic posture as Yoga Narasimha and the Uthsavar is the most beautiful Thelliya Singar, who is all grace.  This morning, we had the fortune of having His darshan as He came in procession to Thavana Uthsava bungalow. 

For us Lord Sriman Narayana manifests in many forms – He is simple, makes Himself available to us – we cry Gopala – it means ‘the one who tends to cow’.  Divinity can easily be seen in great ascetics, Kings, and many other ways – our Lord is seen as cowherd too. In Gokul, as He grew the cows were so happy. He is the master of the Universe and of all arts – He is Venugopalan  – one who enchants people with his flute. 

உயக்கொள்மேக வண்ணன்நண்ணி  என்னிலாய தன்னுளே
மயக்கினான்றன் மன்னுசோதி

Blessed are we, as Lord Azhagiya Singa as Sri Venugopala came to us and that blemishless hue of His has enchanted us and swept us to His divine feet.

Here are some photos of Sri Venugopala thirukolam of Sri Azhagiya singar at Thiruvallikkeni on day 3 evening of Thavana Uthsavam today.

Adiyen Srinivasadhasan

18th Mar 2017.

Sri Azhagiya Singar Thavana Uthsavam day 3 : 2017 ~ people

In what could be the shortest of the purappadu – one gets the greatest opportunity of worshipping Him in close quarters. 


Today is day 3 of Thavana Uthsavam for Sri Azhagiya Singar – in the morning, Thelliya Singar has purappadu from His sannathi to Thavana Uthsava bungalow which could hardly be 50 mtrs or so. 


In this purappadu, a single garland adorns Him.At Thavana Uthsava bungalow, Perumal has thirumanjanam and thence rest.   With the onset of summer, Perumal takes rest under the roof made of dhavanam (Tamil: தவனம்) [Artemisia pallens] – an aromatic herbIn the evening there will be purappadu inside the bungalow and thereafter periyamada veethi purappadu back to the sannathi. 

Here are some photos taken this morning

Adiyen Srinivasa dhasan.

18th Mar 2017. kainkaryabarar Sri NGK mama and Thirumanjana kudam below.. .. 

Sri Azhagiya Singar Thavana Uthsavam 3 : 18032017

Muthalazhwaargal were naturally extolled at the golden feet of Emperumaan.  Sri Peyalwaar hails Him thus :  the golden  feet that strode the Earth are of the hue of lotus.  His body is the hue of the ocean.  His crown is the radiance of the sun.  His effulgent discus too is like the sun, Is he not beautiful beyond compare?


அடிவண்ணம் தாமரை அன்று உலகம் தாயோன்
படிவண்ணம் பார்க்கடல் நீர் வண்ணம், - முடிவண்ணம்
ஓராழி வெய்யோன்  ஒளியும் அஃது அன்றே
ஆராழி  கொண்டாற்கு அழகு

முதலாழ்வார்கள் உலகளந்த சரிதையிலே மிகவும் ஆழ்ந்திருப்பர்களென்பது ப்ரஸித்தம்.  எம்பெருமானுடைய திருமேனியை உகப்பது  போலே, அவனது திருவடித்தாமரைகளையும் உகப்பர் பெரியோர். 

பேயாழ்வாரின் அமுத வரிகளிலே :  முன்பு உலகங்களை அளந்த  பெருமானுடைய  திருவடிகளின் நிறம், அன்றலர்ந்த  தாமரைப்போலே சிவந்திராநின்றது; திருமேனியின் நிறம் -  பூமியைச் சூழ்ந்த கடல் நீரின் வண்ணம் போல் கறுத்துக் குளிர்திராநின்றது.;  அவன் அணிந்த கிரீடத்தினுடைய நிறம் -  ஒற்றைச்சக்கரமுடைய தேரிலேறின ஸூர்யனுடைய நிறம் போன்றது, அப்பெருமானுடைய  தேஜஸ் அந்த ஸூர்யப்ரகாசம் போன்றதேயன்றோ ~ என பொன்னிவர் மேனி மரகதப்பெருமானின் விசேஷனாதிகளை சிலாகிக்கின்றார். 


In what could be the shortest of the purappadu – one gets the greatest opportunity of worshipping Him in close quarters.  Today is day 3 of Thavana Uthsavam for Sri Azhagiya Singar – in the morning, Thelliya Singar has purappadu from His sannathi to Thavana Uthsava bungalow which could hardly be 50 mtrs or so.  In this purappadu, a single garland adorns Him and devotees could have close darshan of His Thiruvadi, Thiruvazhi, Thiruchakram, Ahvana hastham, Thirumuga mandalam and Thirukireedam.   Here are some photos taken this morning

Adiyen Srinivasa dhasan.
18th Mar 2017.
Thursday, March 16, 2017

Sri Azhagiya Singar Thavanothsavam 1 ~ Kalinga Narthanam 2017

Thiruvallikkeni is replete with Festivities –   After the Theppothsavam, starts Thavana Uthsavam … when Sri Parthasarathi has purappadu to ‘Thavana Uthsava Bungalow’ deriving  its name from the Thavana Uthsavam that occurs for 5 days starting Masi Krithikai.  With the onset of summer, Perumal takes rest under the roof made of dhavanam (Tamil: தவனம்) [Artemisia pallens] – an aromatic herb.After the uthsavam for Sri Parthasarathi, now it is 3 day Thavana uthsavam for Sri Azhagiya Singar, commencing today 16th Mar 2017..    

For us Vedas, and Ithihasapuranams are the most reverred scriptures – Of the two, Mahabaratham is replete with rich moral stories and life instances.  It extols  the living of Lord Krishna at every stage of his life – right from his birth in prison cell, to moving across river Yamuna during the heavy downpour; to his growth of every stage at Gokulam, his plays at Vrindavan to the Great battle at Gurukshetra and more……….


Kulasekhara Azhwar in his Perumal Thirumozhi lists out some of the deeds of Bala Krishna, described as Devaki missing out His deeds –

குன்றினால் குடை கவித்ததும் கோலக்குரவை கோத்ததும் குட மாட்டும்
கன்றினால் விளவெறிந்ததும் காலால்  காளியன் தலை மிதித்தது முதலா**

Some of them are : “the lifting and holding the Govardhana Giri to protect the stony rain;  His bathing exploits with Gopikas; throwing away the Asura who came in the form of a calf and with that making wood apples fall; dancing on the hood of the deadly Kalinga and more”…….. !!

Kaliya  also known as Kalingan was a poisonous Naga living in the Yamuna River, in Vrindavan where occurred the legend of most dreaded Kaliya and the exploit of Lord Krishna who jumped into the pond, danced on the hood of deadly snake, thereby turning the lake turbid  - and when Kaliya surrendered, He benevolently favoured him too…. 

Sri Thelliya Singar had purappadu in the morning reached the Bungalow, had  Thirumanjanam inside the premises, had purappadu inside the Bungalow in the evening.    He had sarrupadi [decoration ~ alankaram] as ‘Kalinga Narthana Kannan ~ the Krishna who danced on the hood of Kalinga, the snake during Krishna Avathara’.  
To make you appreciate the sarrupadi, a  photo of Azhagiha Singar taken during Swathi purappadu on an earlier occasion is also posted here.  Adiyen Srinivasa dhasan.