To search this blog

Friday, June 23, 2017

Aani Amavasai : வாசமலர்த்துழாய் மாலையான் : Sri Parthasarathi Purappadu 2017

பேசுவார் எவ்வளவு பேசுவர், அவ்வளவே*
வாசமலர்த்துழாய் மாலையான், - தேசுடைய*
சக்கரத்தான் சங்கினான் சார்ங்கத்தான், பொங்கரவ*
வக்கரனைக் கொன்றான் வடிவு.

எம்பெருமானுடைய பெருமைகளைப் பேசுவதற்கு மாஞானிகளால்தான் ஆகும், மற்ற  சாதாரணர்களால் ஆகாது‘ என்பதில்லை, வாய்திறந்து நான்கு சொற்களைத் தொடுத்து பேச வல்லவர்கள் எவருமே எம்பெருமான்   பெருமையைப் பேசி புகழ்வது, அவரவருக்கு உகந்தது.  ஸ்ரீ பேயாழ்வார்  ~ ஸ்ரீமன்  நாராயணனது  வடிவழகை  : 
" வாசமலர்த்துழாய் மாலையான், தேசுடைய சக்கரத்தான் சங்கினான் சார்ங்கத்தான்" எனுமாறு  பிரஸ்தாபிக்கிறார். 

இதை மனதில் கொண்டு, இன்றைய சாற்றுப்படியை சேவியுங்கள்.  நமது அற்புதனான ஸ்ரீபார்த்தசாரதி  - : மணம்மிக்க புஷ்பங்களோடு கூடின திருத்துழாய் மாலையை அணிந்து, தேஜ்ஸ்ஸையுடைய திருவாழியையும்  பாஞ்சசன்யத்தையும்  திருக்கரங்களிலே  கொண்டு பவனி வந்தது கண்கொள்ளாக் காட்சி.   திருவல்லிக்கேணி மாட வீதிதனிலே ஏதேனும் ஆனவர்களுக்கு இத்தகைய சிறப்பு சேவை இன்றும் என்றென்றும் !!   

Today is Aani Amavasai and at Thiruvallikkeni divyadesam, there was grand purappadu of Sri Parthasarathi.  Sri Peyalwar  categorically instructs us  – ‘how much will one speak about the greatness of Sriman Narayana ?  – by asking so, he only encourages  ordinary mortals  to think and speak more of thy glory.  The hidden meaning is while the learned Saints can speak of the completeness of Paramapurushan, everyone desirous of singing His glory, shall speak to the extent one can ~ of that Sriman Narayana, of His Chakra, Conch, Sarngam (the bow) and the mace that killed Dantavakra.  

The purpose of our birth is to appreciate and pray Sriman Narayana with folded hands calling Him by His various names.  Let us  surrender to His feet and enjoy His great qualities, which will stand us in good stead. Those who had the fortune of worshipping Him will for sure realize Him having the most beautiful fragrant garlands, having Thiruvazhi and Panchajanyam [Chakkaram and Sangu} - here are some photos taken during the purappadu at Thiruvallikkeni.

adieyn Srinivasadhasan

23rd June 2017.
Tuesday, June 20, 2017

Aani Ekadasi 2017 ~ Sri Parthasarathi Swami purappadu


Today, 20th June 2017 otherwise would have been an ordinary day – but to those at Divyadesams, it assumes significance as today is ‘Aani  Ekadasi’.   On this  Ekadasi day at Thiruvallikkeni divyadesam, Sri Parthasarathi had grand purappadu with most beautiful floral garlands outsmarting the dazzling ornaments. 

Today He was ‘
pulchritudinous’ – stunning beauty – besides the ornaments embellishing, in tune with the season, it was choicest garland. 

Boothath Azhwar  in his  ‘Irandam thiruvanthathi’  shows the easy way …. It is worshiping the Milky ocean reclining Emperuman with choicest flowers and devoted mind – that will easily lead to His fabled celestial city, which even devas yearn to reach.   

பரிசு நறுமலரால் பாற்கடலான் பாதம்,
புரிவார் புகப்பெறுவர் போலாம், - புரிவார்கள்
தொல்லமரர் கேள்வித் துலங்கொளிசேர் தோற்றத்து
நல்லமரர் கோமான் நகர்.

துக்க சாகரத்தில் கிடந்தது உழலும் நம் போன்ற மானிட பிறவிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என குழப்பம் உள்ளதா ?  - இதோ இங்கே பூதத்தாழ்வாரின் எளிமையான அறிவுரை :

பாற்கடலில் பாம்பணை மேல் பள்ளி கொண்டருளும் க்ஷீராப்திநாதனுடைய திருவடிகளை;மிக்க மணம்  கொண்ட பூக்களால் விரும்பி தொழும் அன்பர்கள் இந்திரன் முதலிய  தேவர்களுக்கும் கிடைக்கப் பெறாத  ஒளி பொருந்தித் தோன்றுதலையுடையதுமான  நித்யஸூரி நாதனுடைய திவ்யநகரமான பரமபதத்தை அடையப் பெறுவர்கள்.  இதை விட பேறு வேறு யாது வேண்டும் !!

Here are some photos of today’s purappadu. 


Adiyen Srinivasa dhasan.


thankfully acknowledge credits to : www.dravidaveda.orgMonday, June 19, 2017

Hoysala temple of soapstone coming up at Venkatapura - Jai Sriman Narayana

Cardiff, is the capital and largest city in Wales and the tenth largest city in the United Kingdom.  Cardiff is a significant tourist centre and the most popular visitor destination in Wales.   A small town until the early 19th century, its prominence as a major port for the transport of coal following the arrival of industry in the region contributed to its rise as a major city. Cardiff was made a city in 1905, and proclaimed the capital of Wales in 1955. Since the 1990s, Cardiff has seen significant development. 

Sophia Gardens, known since 2015 as The SSE SWALEC for sponsorship reasons, is the  cricket stadium in Cardiff and is  home to Glamorgan County Cricket Club – it has hosted many International matches. The first semi-final between England and Pakistan was  played at Cardiff on Wednesday  and the loss made the hosts make some remarks on the pitch !

Typologies are a dominant feature of the diverse Sanskrit treatises surviving from ancient and medieval India. Canonical texts on architecture, called Vastuśāstras, are no exception. They put forward elaborate schemes naming and classifying all kinds of settlements and buildings – palaces, houses, stables for horses or elephants, altars, and not least temples, the palaces of gods. That distinctive varieties and categories are central to the way in which Indian temple architecture was traditionally conceived is as evident in the architecture itself as in the texts that deal with it. Formal types are the very basis of temple design, both through variations and permutations of a given type, and through combinations of types in composite arrangements.    ~ ~  an essay written not in Sanskrit but in English and its author is ‘ Adam Hardy ‘ !!!

Adam Hardy is an architect and architectural historian, and Professor of Asian Architecture at Welsh School of Architecture, Cardiff University. He is Director of PRASADA, a centre bringing together research and practice in South Asian art and architecture. His research is largely in the history of architecture in South Asia, particularly Indian temple architecture (Buddhist, Hindu, Jain).   He has tried to bring to light a meaningful way of looking at what at first sight seem bewilderingly complex structures.   Drawings have played an important role in his research, not only for explanation but also as a means of analysis.

‘Prasada’ [no m (prasadam)] – is a centre devoted to the architecture, visual arts and material culture of South Asia and its diaspora. The centre aims to integrate academic research with creative practice through research projects and publications, design consultancy work, teaching and postgraduate research programmes. Founded in 1995 by Adam Hardy,  it is  based at the Welsh School of Architecture since 2004.

Nearer home, the  Hoysala empire was a prominent Southern Indian Kannadiga empire that ruled most of the modern-day state of Karnataka between the 10th and 14th centuries. The capital of the Hoysalas was initially located at Belur but was later moved to Halebidu.   In the 12th century,  they expanded to  areas of present-day Karnataka and the fertile areas north of the Kaveri River delta in present-day Tamil Nadu. By the 13th  century, they governed most of present-day Karnataka, minor parts of Tamil Nadu and parts of western Andhra Pradesh and Telangana in Deccan India. The Hoysala era was an important period in the development of art, architecture, and religion in South India. The empire is remembered today primarily for its temple architecture. Over a hundred surviving temples are scattered across Karnataka.
 famous Melukote temple – Sri Cheluvanaranar.

Well known temples "which exhibit an amazing display of sculptural exuberance" include the Chennakesava Temple at Belur, the Hoysaleswara Temple at Halebidu, and the Kesava Temple at Somanathapura.  The Hoysala rulers also patronised the fine arts, encouraging literature to flourish in Kannada and Sanskrit. Their style of architecture is appreciated by all.   Temples built prior to Hoysala independence in the mid-12th century reflect significant Western Chalukya influences, while later temples retain some features salient to Chalukyan art but have additional inventive decoration and ornamentation, features unique to Hoysala artisans.

An architectural style that goes back 800 years, a plan for an ornate 21st century temple built out of soapstone in an obscure village, and an architect from Wales to see it through. That is what connects things in this post and is the nucleus of the story of   Hoysala-inspired Lord Venkateshwara temple at Venkatapura, a few km away from Mulbagal in Kolar district of Karnataka. The usually quiet hamlet hums with activity as people make a clearing, where the fields lead to a plateau.

In 2010 the Shree Kalyana Venkateshwara Hoysala Art Foundation  commissioned PRASADA, through Cardiff University’s Research and Commercial Development division (RACD), for Prof. Adam Hardy to design a new temple in the complex 12th-century style of the Hoysala dynasty. The traditionally constructed Hindu temple is being  built on a hill at Venkatapura near Nangali in Kolar District, Karnataka, India, made of the blue-grey soapstone (chloritic schist) beloved of the Hoysalas. It is for our Lord Sriman Narayana   in the form of Shree Venkateshwara (or Balaji). The brief is not for a copy of a Hoysala temple, but for a new creation arising from the design principles manifest in the tradition.  It is attempted  to revitalise regional cultural traditions: the temple is to provide a setting for dance performances, with schools of dance and sculpture envisaged at the site.
A group of master craftsmen proficient in the Hoysala style of sculpture  are on the job.  The bhumipuja (initiation of the project, orientation of the temple, worship of the goddess earth) took place on 21 March 2010, and the shilanyasa (foundation stone ceremony) in April 2012. Large granite blocks are (2013) being transported to the site and lain to create a level platform for the whole complex.

The Temple trust website: www.skvstt.org states that :  Rising on its hill of granite and commanding wide views over the surrounding plains, the temple will stand on a 450 ft x 650 ft platform, surrounded by a prakara wall lined by ancillary rooms and a colonnade, all of granite. Entry to the enclosure will be from the east through a soapstone rajagopura. The entire complex will be ordered by a geometry of circles and squares, and a corresponding grid, originating in the dimensions of the garbhagriha.  The temple itself will be built of soapstone, standing on a 6 ft jagati encircled by seven shrines. The vimana and rangamandapa will be preceded by a fifty-four pillared sabhamandapa, a place for performances, open and visible from all around. This will have a star shaped plan around a central octagon, like the sabhamandapa at Arsikere, but with a central dome of twice the span and surrounded by eight smaller domes. 

Beyond the sabhamandapa a flight of steps will lead via an imposing porch to the grand doorway of the rangamandapa. The hall will have solid walls, except at the front, where the doorway will be set in a pillared screen with a kaksasana seat and perforated jalis. Inside, sixteen freestanding pillars will support nine principal ceiling bays, with minor ceiling divisions set at a lower to allow light to enter and glow across the main domes. Two further doorways will lead, via the antarala, to the garbhagriha. The pillars and ceilings of the two mandapas will be infused with a spirit of variety, generated through the figurative and geometrical principles that underlie the temple as a whole.

The structure shuns modern-day cement. Floated by a public trust, it promises to be bigger than the Belur Chennakeshava temple. Leading the team is architect Adam Hardy, Professor of Asian Architecture at the Welsh School of Architecture, Cardiff University.  The temple has been commissioned by a public trust. “ Prof. Hardy says, “The Hoysala style is known for architectural planning, detailed iconography, beautifully carved pillars and use of soapstone instead of sandstone. To replicate it will be no easy job.”

The foundation for the ambitious plan has been laid now, and the ceremony was attended by the erstwhile Maharaja of Mysore Yaduveera Chamaraja Wadiyar. Sure, it promises to be a glorious piece of architecture dedicated to Sriman Narayana. 

adiyen Srinivasadhasan
19th June 2017.

http://www.prasada.org.uk/prasada-design-projects-hoysala-temple

Thursday, June 8, 2017

Sri Varadha Raja Perumal Garuda Sevai 2017

Sri DevapPerumal Garuda Sevai

In this earthly World full of conflicts, people often are listless, fear everything and do not have a composed mind. What should they look to ?  ஒருவகைக் கலக்கமுமில்லாத இடம் பரமபதம் ** அவ்விடத்தை நமக்கு அளிக்க வல்லன் எவன் என்ற கேள்வியும் உளதோ 

The annual brahmothsavam of Sri Varadharaja Swami  is now on and today 8th June 2017 is day 3 -  the famous Garuda Sevai – when Lord is taken in procession on vahanam of Garuda also known as Periya Thiruvadi.
                             Garuda Seva is grand, majestic and  has special significance at  Kanchi’s link with Sholinghur because of Swami Doddayachaaryar.    Even in Kali Yuga – Perumal had direct interaction with Thirukachi Nambigal and our Thoddachar Swami, whose lineage is doing great kainkaryam to Sri Akkarakkani Emperuman at Cholasimhapuram.  Emperuman the most merciful Sriman Narayana  will never let his ardent bhaktha down. He came down to Sholinghur and gave darshan to Dhoddacharyar - seated on Garuda vahanam. Such is the mercy and leela vinotham of PerArulalar.   Even today, on VaikAsi GarudOthsavam day, there is the  tradition known as Doddayachaaryar  Sevai, when the archakas hide Lord Varadhar at the western gate for a short time with two umbrellas just before He leaves the temple. It is believed that Lord goes to Sholinghur for giving darshan to Dhoddacharyar. The mangala aarathi takes place thereafter. [will post in detail later on this]

அவனே அருவரையால் ஆநிரைகள் காத்தான்,
அவனே அணிமருதம் சாய்த்தான், - அவனே
கலங்காப் பெருநகரம் காட்டுவான் கண்டீர்,
இலங்காபுரம்  எரித்தான் எய்து.

Sri Peyalwar is crystal clear in his hymn praising the Lord, who protected the cows and cowherds by holding the mountain Govardhana, the one who broke marudhu trees, who razed the city of Lanka killing demons, the Lord of the perfect city of Ayodhya is the Only One – who can give us salvation and give us the blissful life at  His abode ‘Paramapadam’.


On the glorious Garuda Seva time, we remember the great Acharyar and fall at the feet of the Acharyars through whom only we can reach our Emperuman.  At Thriuvallikkeni divyadesam, this morning there was grand purappadu on Garuda vahanam ~ one will have to be at Thirukachi, to see and believe the crowds and the grandeur. Adiyen Srinivasadhasan.

Wednesday, June 7, 2017

Vaikasi Visakham ~ Swami Nammazhwar Sarrumurai 2017

Today, 7th June 2017  is a great day  for Sri Vaishnavas  – for it is  ‘Vaikasi Visakham’ –marking the birth anniversary  celebrations of Swami Nammazhwaar.  Acharyan Manavalamaamunigal in his ‘Upadesa Rathinamalai’ says :   there is no other day matching Vaikasi Visakam; there is none matching Sadagopar; there is nothing equivalent to ‘Thiruvaimozhi’ and there is no place on earth which can be treated on par to Thirukurugai – the birthplace of Swami Nammalwar.


உண்டோ வைகாசி விசாகத்துக்கு ஒப்பொருநாள்*
உண்டோ சடகோபர்க்கு ஒப்பொருவர் – உண்டோ*
திருவாய்மொழிக்கு ஒப்பு தென்குருகைக்குண்டோ*
ஒருபார் தனில் ஒக்குமூர்**


The Greatest among Alwars preached to us – “ ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி ,வழுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும்நாம்,” – that when we do kainkaryam to Lord (to Him at Thiruvenkadam), we must do service by being with HIM throughout our life and do as a slave would serve his master.  

Swami Nammazhwaar was born on theauspicious poornima day of Tamil Vaikasi month in Visakha nakshathiram at Thirukurugur, now famously known as ‘Azhwar Thirunagari’.  He was born to Kari and Udayanangai.  Sri Nammazhwaar  has  contributed immensely by his great works -  Thiruvaimozhi (1102 verses), Thiruvirutham (100), Thiruvasiriyam (7) and Periya Thiruvanthathi (87)


Today, Azhwar’s sarrumurai was celebrated in a grand manner at Thiruvallikkeni and in the evening there was the Grand purappadu of Sri Parthasarathi with Swami Nammazhwar.  Some photos are here.

நீர்நுமதென்றிவை, வேர்முதல் மாய்த்து இறை
சேர்மின் உயிர்க்கு அதனேர் நிறையில்லே


The direction of Azhwar for our salvation is plain, simple and direct… he says – in the material World, first kill and uproot all thoughts of Self – stop thinking of Self and those belonging to self … simply fall at the feet of Lord, merge with Him – there can be no greater fulfilment.   

வைகாசி விசாகத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே ..
திருக்குருகைச் சடகோபன் திருவடிகள் வாழியே. Adiyen Srinivasa dhasan.Sunday, June 4, 2017

Vaikasi Hastham Sri Varadhar purappadu 2017 : தாள்முதலே நங்கட்குச் சார்வு

Triplicane is abuzz with the festivities  ~ the Vasanthothsavam of Sri Parthasarathi concluded yesterday.  The annual Brahmothsavam of Devathirajar starts on Tues, 6th June 2017.      In the sacred divyadesam of Thiruvallikkeni, the Emperuman is in five roopams – Lord Parthasarathi (Lord Venkada Krishnar is the Moolavar); Lord Azhagiya Singar; Lord Rama, Lord Ranganatha and Lord Varadharaja.  The moolavar of Varadharajar  is depicted as on “Garuda vahanam” which is very unique.
திருவல்லிக்கேணியில் வசந்தோத்சவம் முடிந்தது.  இன்னமும் இரண்டு நாட்களில்,  ஸ்ரீ வரதராஜர் உத்சவம் துவங்க உள்ளது.  இன்று வைகாசி ஹஸ்த நக்ஷத்திரம் ~   ஸ்ரீ வரதராஜர் சின்ன மாட வீதி புறப்பாடு கண்டருளினார். 

அல்லிக்கேணியிலே தேவப்பெருமாள் மூலவரே கருட வாகனனாய் காட்சி அளிக்கிறார்.  பேயாழ்வார் அருளிச்செய்தது போல : ** குட்டத்துக் கோள்முதலை துஞ்சக் குறித்தெறிந்த சக்கரத்தான்; தாள்முதலே நங்கட்குச் சார்வு** 

பிறிதொருநாள்    நீர்ப் பொய்கையிலே, தனக்கு பிரியனான யானையை காத்தருள, கொடிய முதலை கழுத்து அறுபட்டு அதன் கதை முடியும்படியாய், இலக்குத் தப்பாமல் பிரயோகிக்கப்பட்ட திருவாழியை எய்த பெருமானது பாதமூலமே, நம் அனைவருக்கும்  சார்வு (பரமப்ராப்யம்)

As we wait for the grand brahmothsavam of Sri Varadharaja at Thirukachi and many other divyadesams including Thiruvallikkeni, today is Vaikasi Hastham and Sri Varadharajar had chinna maada veethi purappadu.

At times of depression and in this earthly place filled with challenges and sorrows, is there any better way than simply surrendering at the lotus feet of Sriman Narayana, who for protecting the baktha (elephant) – used His Chakra precisely to close down the mightily powerful crocodile.  Let us fall at His feet and think of Him only ~ He will take care of us totally.

adiyen  Srinivasa dhasan

4th June 2017

Saturday, June 3, 2017

Vasantha Uthsava Sarrumurai ~ Kuthirai Vahanam 2017

I have posted  about the Spring Season …… whence flowers bloom.  Today   3rd June 2017  is day 7 – concluding day (Sarrumurai) of Vasantha Uthsavam.   Till a decade ago, there  existed a beautiful bungalow known as Vasantha Uthsava Bungalow  in Venkatrangam Street abound with many trees, fragrant flowers, ponds and a big well [nadai bavi kinaru] which had steps for getting inside.  On the 7th day of the Uthsavam ~ there is to be  kuthirai vahana purappadu.சில வருடங்களுக்கு முன் சிறந்த எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் உரை ஒன்று படித்தேன்.  எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் எங்கும் பரந்துள்ளதை, நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழியை மேற்கோள் காட்டி இருந்தார்.

** கரவிசும் பெரிவளி நீர்நிலம் இவைமிசை;
வரனவில் திறல்வலி அளிபொறையாய் நின்ற ** :

கரவிசும்பு (திடமான ஆகாசம்);  எரி  (நெருப்பு); வளி  (வாயு); நீர் (பரந்து கிடைக்கும் கடல்); புவி (பூமி)  ~ இவற்றின் மீது உள்ள  சிறந்த சப்தம்  நம் ஸ்ரீமன் நாரணன் மட்டுமே 

The  command of Swami Nammalwar is clearly exhibited when he says – that Sriman Narayana, who swallowed it all – is complete and is everywhere on Sky, Earth, Fire, space and Ocean – in the first decad of Thiruvaimozhi, Nammalwar also guides us that those who recite and render kainkaryam of Sriman Narayana will get the ultimate gift of life. 

At Thiruvallikkeni,  with Vasanthothsava bungalow not in place, Sri Parthasarathi  astride the horse… so majestic wearing an ornately decorated cap, known as 'Savaari Paagai'  had purappadu through TP Kovil 2nd lane, into the Streets of Vasudevapuram, Besant Road, entering TP Kovil Street through the South arch and then periya maada veethi.  In the purappadu, it was Thiruvezhukkoorirrikkai; Siriya Thirumadal; Periya Thirumadal and Ramanuja Noorranthathi.

Here are some photos taken during the purappadu

Adiyen Srinivasadhasan.