To search this blog

Thursday, November 2, 2023

Thirumali mariyathai for UVe TA Srinivasa RAghavan swami

 

Sri Parthasarathi thirukkovil adhyapakar – reverred Sri U. Ve. Thirumalai Ananthanpillai Kavanur Srinivasa Raghavan Swami 90 celebrations

 

Thirumalai maryatai : His Holiness  Thirumalai Sri Periya Kelviyappan Sadagopa Ramanuja Periya Jeeyar swami  :  https://youtu.be/h0cRo_5Dk1I
No comments:

Post a Comment