To search this blog

Thursday, December 1, 2022

Earth melting ! - Armageddon - திண்கழற்கால் அசுரர்க்குத் தீங்கிழைக்கும் திருமாலை

புராணங்களின் படியும், புவியியல் ஆராய்ச்சிகளின் படியும் - உலகம் சில நூற்றாண்டுகளில் அழிந்து போகும் .. இத்தகைய நிகழ்வு இதற்கு முன்னரும் நிகழ்ந்துள்ளது.  ஊழி எனும் மிக பெரிய அலைகள் பூமியை சூழ்வதாலோ, அல்லது பெரிய இயற்கை சீற்றங்களாலோ உலகம் அழியும் என்கின்றனர்.  

A massive meteor shower destroys the orbiting Space Shuttle Atlantis, before entering the atmosphere and bombarding New York City. NASA discovers the meteors were pushed out of the asteroid belt by a rogue comet which also jarred loose a Texas-sized asteroid that will impact Earth in 18 days, causing an extinction level event that will wipe out all life on the planet. NASA executive Dan Truman leads a team which devises a plan to have a deep core oil driller train a group of astronauts to drill a hole into the asteroid into which they will insert and detonate a nuclear bomb to split the asteroid in half. They recruit Harry Stamper, a third-generation oil driller and owner of his own oil drilling company. Harry agrees to help NASA, 

-      .............     that is the  story line of Armageddon,  American science fiction disaster film produced and directed by Michael Bay, starring Bruce Willis   

Armageddon (from Ancient Greek:  Harmagedōn)   is the prophesied location of a gathering of armies for a battle during the end times, which is variously interpreted as either a literal or a symbolic location. The term is also used in a generic sense to refer to any end of the world scenario.    

Over time intervals of hundreds of millions of years, random celestial events pose a global risk to the biosphere, which can result in mass extinctions. These include impacts by comets or asteroids and the possibility of a near-Earth supernova—a massive stellar explosion within a 100-light-year (31-parsec) radius of the Sun. Other large-scale geological events are more predictable. Milankovitch's theory predicts that the planet will continue to undergo glacial periods at least until the Quaternary glaciation comes to an end. These periods are caused by the variations in eccentricity, axial tilt, and precession of Earth's orbit. As part of the ongoing supercontinent cycle, plate tectonics will probably result in a supercontinent in 250–350 million years. Sometime in the next 1.5–4.5 billion years, Earth's axial tilt may begin to undergo chaotic variations, with changes in the axial tilt of up to 90°.  

The luminosity of the Sun will steadily increase, resulting in a rise in the solar radiation reaching Earth, resulting in a higher rate of weathering of silicate minerals, affecting the carbonate–silicate cycle, which will cause a decrease in the level of carbon dioxide in the atmosphere. In about 600 million years from now, the level of carbon dioxide will fall below the level needed to sustain C3 carbon fixation photosynthesis used by trees.  In  about 2–3 billion years, the planet's magnetic dynamo may cease, causing the magnetosphere to decay and leading to an accelerated loss of volatiles from the outer atmosphere. Four billion years from now, the increase in Earth's surface temperature will cause a runaway greenhouse effect, creating conditions more extreme than present-day Venus and heating Earth's surface enough to melt it. By that point, all life on Earth will be extinct.  

During the evening preceding the first blizzard hitting Washington, D.C., in 2010,  most of the United States federal government closed, and press coverage continued to characterize the storm using either "Snowmageddon", "Snowpocalypse", or both.  They are portmanteaus of the word "snow" with "Armageddon", "Apocalypse", and "Godzilla" respectively. Snowmageddon and Snowpocalypse were used in the popular press in  2010  to characterise the sensationalist reaction of television news to a period of snowfall across the UK.  

அழிவைப்பற்றி அஞ்சுதல் வேண்டா !  -  ஸகல ஜகத்தினுடைய  துன்பங்களைப்போக்கிக் காத்தருளுமியல்வினனான திருமாலினது கழல்களை பற்றினோர்க்கு எந்த துன்பமும் இல்லை. ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி பாசுரம் மூன்றாம் பத்தில்


 

தண்கடல் வட்டத்துள்ளாரைத் தமக்கிரையாத்  தடிந்துண்ணும்,

திண்கழற்கால்  அசுரர்க்குத் தீங்கிழைக்கும்  திருமாலை, 

குளிர்ந்த கடல் சூழ்ந்த பூமண்டலத்திலுள்ள ஜனங்களை, இரையாக,  கொன்ற தின்கிறவர்களும்,  திண்ணிய வீரக்கழல்களையணிந்த காலையுடையவருமான  அசுரர்க்கு, தம் பக்தர்களை காக்க வேண்டி  அநர்த்தங்களை விளைவிக்கின்ற திருமாலை அனுதினமும் தொழுவோம் !!  

Gleaning back there was some reference of the blizzard of 2010, but my library only threw up this beautiful picture of Sri Azhagiya Singar thavana uthsava purappadu in the morning of Mar 2010.  

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
1.12.2022 

1 comment: