To search this blog

Tuesday, May 19, 2020

*உணக்குமின் பசையற* ! ~ Sri Gokula Krishna Temple at Port Blair, Andamans


Can you ever imagine where this small lane would lead to ? – it was in the mainland of Andaman.  One need not battle an eyelid – every step of ours leads to Emperuman Sriman Narayana – here it was a beautiful temple of Gokula Krishna.


ஆச்ரயிக்கத் தக்கவனான எம்பெருமான்  மிக எளியனானவன்*   அத்தகையவனை அடைவது எப்படி என ஐயமும் உள்ளதா ! - எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாரணனை நினையுங்கள் ! அவன் பாத தாமரைகளில் சேருங்கள்.  கிருஷ்ண பரமாத்மா நமக்கு அருளிய  கீதையிலே சொல்லப்பட்ட  பக்திமார்க்கத்தாலே அவனை ஆச்ரயியுங்கோள் என்கிறார் ஸ்வாமி நம்மாழ்வார்.

ஸ்ரீகோதைப்பிராட்டி எம்பெருமானிடத்திலே பக்தி பரவசம் மிகுகையில் உரைக்கும் வார்த்தைகள் - 'கண்ணனென்னும் கருந்தெய்வம் காட்சி பழகிக் கிடப்பேனை'  -  கண்ணன் எனும் அற்புத அவதார புருஷனை நினைத்து அக்கண்ணபிரானின் காலத்தில் தாமும் வாழ்வதாக நினைத்து சுகப்படும் பரவச நிலை.  நாம் எளிதில் செய்யக்கூடியது, திவ்யதேசங்களில் எம்பெருமானை வணங்குவது; அத்தல விசேஷங்களை உணர்ந்து ஆசார்ய புருஷர்களையும் கைங்கர்யபரர்களையும் உகந்து அவர்களுக்கு உதவுவது; எவ்வூராயினும் அங்குள்ள திருக்கோவில்களில் எம்பெருமானை சேவிக்கும் போது - பெருமாளை மனமுருக உலக நன்மைக்காகவே வேண்டுவது அதி சிறப்பு.

This film was released in 1996 and when I saw it on First day of its release in Kakinada, the theatre was not exactly crowded.  It was a film set in British India in the year 1915. The story is about a young doctor, Govardhan Menon (Mohanlal), wrongly accused of bombing a train carrying 55 people including British officials.  He is sentenced to serve punishment in  cellular jail at Port Blair, Andaman and Nicobar Islands. The film moved me – recently seeing it on television choked me with emotions.

The Cellular Jail, also known as Ka-la- Pa-ani (Black Water), was a colonial prison in the Andaman and Nicobar Islands.  The prison was used by the British especially to exile political prisoners to the remote archipelago. Many notable dissidents such as BatukeshwarDutt and Veer Savarkar, among others, were imprisoned here during the struggle for India's independence.  By some accounts, although, the prison complex itself was constructed between 1896 and 1906, the British had been using the Andaman islands as a prison since the days in the immediate aftermath of the 1857 War of Independence.  Those prisoners underwent torture, cruel treatments many a times, leading to death.

‘Kaalapani’ shows the sufferings of hundreds of Indian prisoners in the cellular jail – the  extremely inhumane conditions faced by the prisoners in the jail are accurately depicted. Alex Draper plays the sadistic jailor David Berry, who is of Irish descent, while John Kolvenbach plays the kind-hearted English doctor, Len Hutton. Annu Kapoor plays the role of Veer Savarkar who is incarcerated and tries his best to keep the spirit of the prisoners going despite unbelievable torture.

The “architectural monstrosity” was a 698-cell jail—a massive, three-storey structure with seven wings, or yards, of unequal lengths, radiating from a central watch tower. The jail’s design was ‘panoptical’—all (pan) could be observed (optical) from the central tower, without the prisoners being able to see anyone. The buildings rose out of mangrove swamps on a promontory called Atlanta Point in Port Blair. The cells, measuring 13.5x7.5ft each, had tiny, iron-barred windows and wooden beds measuring 6x3ft. “I felt that I had entered the jaws of death,” Savarkar wrote later. “The high wall was adorned with a festoon of manacles, and several similar instruments of torture were hanging down from it.”

Port Blair is the capital city of the Andaman and Nicobar Islands, a union territory of India in the Bay of Bengal.  Port Blair serves as the entry point for visiting the Andaman and Nicobar Islands. Port Blair is connected with mainland India by both air and sea. It is a 2-3 hour flight from mainland India to Port Blair's Veer Savarkar International Airport, and 3–4 days by sea to reach Kolkata, Chennai or Visakhapatnam from Haddo Wharf in Port Blair.  Port Blair houses the  historic Cellular Jail and other small islands like Corbyn's Cove, Wandoor, Ross Island, Viper Island etc. which were once home to British colonists.Had the opportunity of visiting Port Blair and not distant from the main Aberdeen bazaar had darshan at this beautiful small Sri Gokula Krishna  temple, maintained by Yadava Cultural Association.  In  the precincts of the temple, there is a statue of Veeran Azhagu Muthukone too.  Here are some photos of the Lord and the temple. 

பிணக்கற அறுவகைச் சமயமும் நெறியுள்ளி  உரைத்த*,
கணக்கறு நலத்தனன் அந்தமில்  ஆதியம் பகவன்*,
வணக்குடைத் தவநெறி வழிநின்று  புறநெறி களைகட்டு,
உணக்குமின் பசையற அவனுடை, உணர்வு கொண்டுணர்ந்தே.தேசத்தில் பரந்திருக்கும் மதங்களில் சிறந்த ஆறுவகைப்பட்ட மதங்களையும், வைதீக மார்க்கத்தில்  எள்ளளவும் பின்னம் இல்லாமல் ஒழியுமாறு,  வேதமார்க்கத்தை ஆராய்ந்து,  நம்மாழ்வார்  அருளிச்செய்த -  எண்ணிறந்த கல்யாண குணங்களையுடையவனும், முடிவில்லாத முதல்வனும்,  அழகான சிறந்த  குணங்களையுடையவனுமான எம்பெருமானது வணக்கத்தையுடைய  தவநெறி  (பக்தி மார்க்கம்) வழி நின்று,  வேறு மார்க்கங்களாகிற  களையை பறித்து எறிந்து, கண்ணனே பரம்பொருள் என அவன் நமக்கு அளித்த பகவத் கீதையை கொண்டு உணர்ந்து, மற்றவற்றில் இருக்கும் பற்றை அறுத்து உணர்வு பெறுவோமாக !

Realise fully and accept only the method of the Vedas, Know HIM  through realization understanding the conflicts in the six schools of thought, He is the Lord  who has no beginning or end; He is the one imbued with all greatness as depicted in Vedas.  Give up all doubt, relinquish and stay away from all your  attachments, it is HE who resolves all the conflicts for he resolves the conflicts and is our eternal Saviour.

adiyen Srinivasadhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
19.5.2020. 

திவ்யப்ரபந்த விளக்கம் :  ஸ்ரீ . வே. கச்சி ஸ்வாமி (www.dravidaveda.org)

No comments:

Post a Comment