To search this blog

Friday, January 27, 2023

Thai REvathi 2023 - Sri Ranganathar purappadu

யாருடைய கூந்தல் மிக மிக அழகானது ! -  நீங்கள் எப்போதாவது ஒருவருடைய பின்னல் அலங்காரத்தை கண்டு பிரமித்து, பின் சென்றதுண்டா !! - உங்கள் மனசாட்சியுடன் ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் !!Today 27.1.2023 is double bonanza – Thai Revathi – Sri Ranganathar siriya mada veethi purappadu followed by ulpurappadu of Sri Vedavalli thayar and Ranganathar, being Friday.


Modern LED tube lights are a real marvel – some of us would well remember those bulb days ! - the old gundu bulb (the 40W/60W – zero W and more) –…… an incandescent light bulb,  an electric light which produces light with a wire filament heated to a high temperature by an electric current passing through it, until it glows.  The hot filament is protected from oxidation with a glass or quartz bulb that is filled with inert gas or evacuated.  Current is supplied to the filament by terminals or wires embedded in the glass.  

Thomas Alva Edison (1847 – 1931) was an American inventor and businessman, who developed many devices in fields such as electric power generation, mass communication, sound recording, and motion pictures.  These inventions, which include the phonograph, the motion picture camera, and early versions of the electric light bulb, have had a widespread impact on the modern industrialized world.  He was one of the first inventors to apply the principles of organized science and teamwork to the process of invention, working with many researchers and employees. He established the first industrial research laboratory.  

In 1878, Edison began working on a system of electrical illumination, something he hoped could compete with gas and oil-based lighting.  He began by tackling the problem of creating a long-lasting incandescent lamp, something that would be needed for indoor use. However, Thomas Edison did not invent the light bulb.  In 1840, British scientist Warren de la Rue developed an efficient light bulb using a coiled platinum filament but the high cost of platinum kept the bulb from becoming a commercial success.  Many other inventors had also devised incandescent lamps, including Alessandro Volta's demonstration of a glowing wire in 1800 and inventions by Henry Woodward and Mathew Evans. Others who developed early and commercially impractical incandescent electric lamps included Humphry Davy, James Bowman Lindsay, Moses G. Farmer,  William E. Sawyer, Joseph Swan, and Heinrich Göbel. These early bulbs all had flaws such as an extremely short life and requiring a high electric current to operate which made them difficult to apply on a large scale commercially.  In his first attempts to solve these problems, Edison tried using a filament made of cardboard, carbonized with compressed lampblack. This burnt out too quickly to provide lasting light. He then experimented with different grasses and canes such as hemp, and palmetto, before settling on bamboo as the best filament. Edison continued trying to improve this design and in Nov 1879, filed for U.S. patent 223,898 (granted on January 27, 1880) for an electric lamp using "a carbon filament or strip coiled and connected to platina contact wires".

இதோ இங்கே ஸ்ரீ குலசேகராழ்வாரின் 'பெருமாள் திருமொழி' திவ்யப்ரபந்தத்தில் இருந்து ஒரு பாசுரம். : -

மொய்த்துக்கண்   பனிசோர  மெய்கள்சிலிர்ப்ப   ஏங்கி ளைத்துநின்று

எய்த்துக்கும்பிடு   நட்டமிட்டெழுந்து  ஆடிப்பாடி   இறைஞ்சி*   என்

அத்தனச்சன்    அரங்கனுக்கு     அடியார்களாகி அவனுக்கே

பித்தராமவர் பித்தரல்லர்கள் மற்றையார்  முற்றும் பித்தரே  !! 

ஆழ்வார்களும், எம்பெருமானிடத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவர்களும், தம் பக்தியினால் பித்தர்களே !. .. எம்பெருமானையும், அவனது லீலா விநோதங்களை நினைத்தபொழுதிலே கண்கள்,   இடைவிடாமல்  தம் நீரை சொரியவும்,  அவ்வாறாகையாலே கண்கள் பணிப்ப,  உடலானது  மயிர்க்கூச்செறிய ஏங்கி,  நெஞ்சு தளர்ந்து களைத்துப் போய் நிலை தளர்ந்து  மஹா கோலாஹலத்தோடு கூடிய நர்த்தனத்தைப் பண்ணி, நின்றவிடத்து நில்லாமல் (பல வித) ஆட்டங்களாடிப் பாட்டுகள் பாடி வணங்கி,  எனக்குத் தந்தையாய் [தந்தை தந்தை, தந்தை மூத்தப்பனாய்] ஸ்வாமியான ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு  அடியவர்களாய், அந்த திருவரங்கனுக்கே  பித்தேறித் திரிகிறவர்கள் பைத்தியக்காரர்களல்லர்;  அவ்வாறு அவனிடத்தில் பக்தி  வ்யாமோஹம்  கொள்ளாத  மற்றபேர்களெல்லாம் தான்  பித்தர்கள், என்கிறார் நம் குலசேகரர்.

Here are some photos of Srimannathar purappadu at Thiruvallikkeni this evening.  The photo at the start is the pinnal alangaram for Sri Ranganathar.  

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
27th Jan 2023

  

No comments:

Post a Comment