To search this blog

Thursday, September 8, 2022

Thiruvallikkeni Pavithrothsava purappadu 3 - 2o22

இன்று 7.9.2022 திருவல்லிக்கேணி திவ்யதேசத்திலே திருப்பவித்ரோத்சவத்திலே மூன்றாம் நாள்.  ஸ்ரீபார்த்தசாரதி எம்பெருமான் சிறிய மாடவீதி புறப்பாடு கண்டருளினார்.  பல்வேறு உத்சவங்களில் ஆவணி மாதம் நிகழும் பவித்ரோத்சவம் சிறப்பு வாய்ந்தது. பவித்ரம் என்ற சொல்லுக்கு 'சுத்தம் அதாவது பரிபூரணமான அப்பழுக்கு இல்லாத ஒன்று' என்று பொருள் கொள்ளலாம்.   இன்று மாலை நம் ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள், பெரிய  அழகு மலர் மாலையுடன், கிரீடம்,  புதுப்பூணூல் சாற்றிக்கொண்டு அற்புத புறப்பாடு கண்டு அருளினார். இன்றைய படங்களிலே பெருமாள் பல வண்ணப் பட்டு மாலைகள் அணிந்து இருப்பதை சேவிக்கலாம். இவை பவித்ரம் என்று அழைக்கப்படுபவை.  
Silk has got a pride of place – silk sarees attract women, silk dhoties are ritualistic.  Silk is a natural protein fibre, some forms of which can be woven into textiles. The best-known silk is obtained from the cocoons of the larvae of the mulberry silkworm Bombyx mori reared in captivity (sericulture). The shimmering appearance of silk is due to the triangular prism-like structure of the silk fibre, which allows silk cloth to refract incoming light at different angles, thus producing different colors. Silk is produced by several insects; but, generally, only the silk of moth caterpillars has been used for textile manufacturing.   

Carrying the genes and spirit of a nation, cultural relics and heritages are irreplaceable resources for a thriving civilization. A huge number of Chinese relics have become more popular over the past 10 years and allowed people from around the world to get to know Chinese culture better, reported the  Global Times which  will feature a number of these "star" artifacts in this series, to make these cultural relics come alive.  It is stated that  Chinese civilization, together with the colorful civilizations of other countries, should provide mankind with proper spiritual guidance and a strong spiritual impetus.  Amongst the many Chinese historical relics that are "hefty" both in terms of size and cultural significance, the Plain Unlined Gauze Gown, a silk garment discovered in the Mawangdui Tomb in Changsha, Hunan Province, is uncannily lightweight - weighing only 49 grams - yet its importance cannot be underestimated as it represents the peak of silk weaving during the Han Dynasty (206BC-AD220). 

First discovered in 1972, this relic waited for those who could replicate it for 48 years. Finally, after decades of research, the experts at the Nanjing Yunjin Brocade Research Institute in Jiangsu Province were able to complete a 1:1 copy of this valuable treasure.  The replica is on display in the Hunan Museum, where it helps people learn more about China's silk history and inspires designers in their own works. In 2019, the Nanjing Yunjin Brocade Research Institute successfully created a replica of the Han Dynasty Plain Unlined Gauze Gown. Weighing at 49.5 grams, the thin garment can be folded and stored in a container the size of a matchbox, just like the original. 

The Silk Routes were of great importance in the passage of not only goods and crafts but also of religions and ideologies throughout Central Asia, the Near East and Europe.   The literary, architectural and artistic effects of this can be traced today in the cultures of civilizations along the Silk Routes.  Moving away today is day 3 of Thiru Pavithrothsavam at Thiruvallikkeni divyadesam and Sri Parthasarathi Emperuman dazzled wearing beautiful garlands and thiruppavithirams made of silken threads.

பேயாழ்வார் இடைகழியில் மற்ற இருவர் ஏற்றிய விளக்கினிலே பெருமாளை சேவித்து 'திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன்' என இசைத்தவர்.  அவரது வரிகள் இங்கே:  

விரும்பி  விண் மண்ணளந்த அஞ்சிறைய வண்டார்

சுரும்பு துளையில்  சென்றூத, அரும்பும்

புனந்துழாய் மாலையான் பொன்னங் கழற்கே,

மனம்துழாய் மாலாய் வரும்.

பூக்கள் மணமானவை; அழகானவை;  அவைகளை தொடுத்தால் கிட்டும்  அழகிய மாலையிலே,  சுறுசுறுவென இயங்கும்  சிறகுகளையுடைய வண்டுகள் துளையில் சென்று ஊத, அதனால்  அரும்புகள் உண்டாகப்பெற்ற மிக தூய நல்ல திருத்துழாய் மாலையை அணிந்தவனான எம்பெருமானுடைய பொன்னாங்கழல்கள் - சாதாரண திருவடிகள் அல்ல !   விண்ணுலகத்தையும் மண்ணுலகத்தையுமளந்த மிகவழகிய திருவடிகள்,  விஷயத்திலேயே எனது மனமானது லயித்து  அதனையே நினைத்து  மயங்கிக் கிடக்கின்றது. அந்த எம்பெருமானின் தங்க திருவடிகளையே சரணாக பற்றினேன் - எனக்கு எவ்வித குறையும் வாராது என அறுதியிடுகிறார் சுவாமி பேயாழ்வார்.

It is surrendering unto Him being guided by our Acaryas.  Prapatti is neither mere faith in the saving grace of Sriman Narayana  nor a mere prayer to Him for protection/ salvation / moksha. Prapatti would not  mean a mere surrender and a life centered around serving Sriman Narayana.  The concept of Prapatti encompasses all of this & is much much more. Though "Saranagathi" is in general used for denoting "surrender" – it is a life of ultimate surrender and living under the lotus feet of Sriman Narayana.  

Here are some photos of Sri Parthasarathi Perumal taken today evening. 

adiyen Srinivasadhasan. 
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
7th Sept 2022.
  

1 comment: