To search this blog

Wednesday, June 1, 2022

Sri Parthasarathi Perumal Vaikasi Amavasai purappadu 2022

We want to live well – we want money, we want riches - So is life all about being rich and wealthy ! – having more than what most others have makes us feel proud and  superior !!வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் தான் யாது ?  நம்மில் பலருக்கு, செல்வங்கள் சேர்த்தல் .. .. அதாவது நிறைய பணம் ஈட்டல்.  படிப்பு, வேலை, வியாபாரம் என அனைத்துமே பொருள் ஈட்டும் வழிகள்.  பணம் சேர்க்க வேண்டும். நன்றாக வசதிகளை அனுபவித்து சுகபோகத்துடன் ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும்.  ஆனந்தம் ! - கார், பங்களா, வேலையாட்கள், குளிர் சத்தான கருவிகள், குளிர் பதன கருவிகள், உயர்ந்த உணவு, பதவி, மற்றோர் பொறுமைப்படும் வாழ்க்கை.  இப்படி ஓடும் ஓட்டத்தில், நம்மை விட உயரத்தில் (நாம் நினைப்பது) இருப்போர் - ஆனந்தமாக இருக்கிறார்கள் !  நாமோ துயரத்தில் உழல்கிறோம் !! . 

Being rich is simply having a lot of money or income. To many of us, it boils to how much of cash we possess.  By many yardsticks, mere possession of money or gold would not make one wealthy !!   some are rich, have a fancy car, amazing house equipped with modern gadgets, living in the best part of the town – still some could be expending more than what they are earning.   Often we read about celebrities going broke because of their rich lifestyles. When we grew up there was rivalry in tinseldom between two stars -  both of them acted in hundreds of movies and earned crores; in later years more stars rose – but where would all that crores go and how do they too become bankrupt !!

Read in a magazine that - Stanley Kirk Burrell  better known by stagename - MC Hammer at one point had $30 million in the bank, a $1 million house with 200 staff members, and a horse stable with 19 racehorses. But all those expenses took a toll and all that spending (along with a number of lawsuits), resulted in Hammer declaring bankruptcy in 1996. He ended up in $13 million in debt.  It’s about amassing assets and making your money work for you.  .. .. and this also does not endorse the Cinema cliché that ‘poor live happily while rich people are unhappy’ – I would not agree with that statement.

Wealth is the abundance of valuable financial assets or physical possessions which can be converted into a form that can be used for transactions. The modern concept of wealth is of significance in all areas of economics, and clearly so for growth economics and development economics, yet the meaning of wealth is context-dependent.  Often the index for wealthy is -  Forbes World's Billionaires List.  In the year 2022, War, pandemic and sluggish markets hit the world’s billionaires - 2,668 of them are on Forbes’ 36th-annual ranking of the planet’s richest people—87 fewer than a year ago. They’re worth a collective $12.7 trillion—$400 billion less than in 2021. The most dramatic drops have occurred in Russia, where there are 34 fewer billionaires than last year following Vladimir Putin’s invasion of Ukraine, and China, where a government crackdown on tech companies has led to 87 fewer Chinese billionaires on the list. Still, Forbes found more than 1,000 billionaires who are richer than they were a year ago. And 236 newcomers have become billionaires over the past year—including the first ever from Barbados, Bulgaria, Estonia and Uruguay. America still leads the world, with 735 billionaires worth a collective $4.7 trillion, including Elon Musk, who tops the World’s Billionaires list for the first time.  

Long ago, Adam Smith wrote of the origin and use of money : With division of labour, the produce of one's own labour can fill only a small part of one's needs. Different commodities have served as a common medium of exchange, but all nations have finally settled on metals, which are durable and divisible, for this purpose. Before coinage, people had to weigh and assay with each exchange, or risk "the grossest frauds and impositions." Thus nations began stamping metal, on one side only, to ascertain purity, or on all sides, to stipulate purity and amount.  An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, generally referred to by its shortened title The Wealth of Nations, is the magnum opus of the Scottish economist and moral philosopher Adam Smith.  In life some point, most of us realize that ‘becoming wealthy is not the only or ultimate goal’ – financial targets are never reachable.  For when we get nearer, we tend to revise them !!  Unlike ordinary mortals, Swami Nammalwar has no doubts on wealth and riches – to him – Sriman Narayana is the only wealth – it is Him who cannot be thought of as this or not that.  HE has  the most powerful sentient as also insentient in high or low.  It is our good fortune, if we understand Him, fall at His lotus feet, with a clear understanding that He is Omnipresent.

எம்பெருமான் ஸ்ரீமந்நாரணன் பரம்புருடன்; அனைத்தையும் உடையவன்; அனைத்து நன்மைகளும் தர வல்லன்.  எம்பெருமானுடைய ஐச்வரியத்தை எப்படி தான் பேசக்கடவதென்றால் நிலனிடை விசும்பிடை உருவினனருவினன் என்று பேசவேணுமென்கிறார் ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் தமது திருவாய்மொழி முதல் பத்து பாசுரத்தில் : 

இலனது உடையனிது என நினைவரியவன்

நிலனிடை விசும்பிடை உருவினன் அருவினன்

புலனொடு புலனலன் , ஒழிவிலன், பரந்த

அந்நலனுடை ஒருவனை நணுகினம் நாமே. 

எம்பெருமான் ஸ்ரீமந்நாராயணன் ,  வேதபுருஷன்  'ஸர்வஸ்வாமி' -  பூமி முதல்  பாதாளம் வரையிலுள்ள கீழுலகங்களிலும், எல்லா விதத்திலும் எத்தனையுண்டோ அவற்றையெல்லாம்  உடையவன்.  ஒழிவு இல்லதவனாய் வியாபித்தவன்; ஸகல வஸ்துக்களிலும் வியாபித்து இருப்பவன்; எல்லாவற்றிலும்  ஸர்வகாலங்களிலும் வியாபித்து இருப்பவன்.  எந்த பொருளும் - தனக்கு  இல்லாதவனென்றோ, உடையன் என்றோ  நினைப்பதற்கு அருமைப்பட்டவனாகியும், பூமி முதலான  உலகங்களிலும், விண் எனும் ஆகாசம் முதலான (மேல்) உலகங்களிலும் உறைந்து பரந்து இருப்பவன்.   ரூபியான அசேதநப் பொருள்களையுடையவனாகியும், ரூபியற்ற  சேதனர்களையுடையவனாகியும்  விஷயமாகிற பொருள்களோடு கலந்து நின்றாலும் -  அவன் புலன்களுக்கு விஷயமாகாதவனாகியும் எபபொழுதும் எங்கும் வியாபித்திருக்கிற கல்யாண குணங்களையுடைய ஒப்பற்ற எம்பெருமானை நாம் கிட்டப்பெற்றோம் - என ஆனந்திக்கின்றார் ஸ்வாமி நம்மாழ்வார்.

30th May 2022 was Vaikasi Amavasai and in the evening there was grand purappadu of Sri Parthasarthi along with periya mada veethigal of Thiruvallikkeni and We were fortunate to have darshan of HIM.

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
1st June 2022
பாசுர விளக்கம் :  கட்டற்ற களஞ்சியம் dravidaveda.org   - ஸ்ரீ உ.வே கச்சி ஸ்வாமி  P.B. அண்ணங்கராச்சார் உரை
1 comment: