To search this blog

Friday, April 8, 2022

Sree Ramapiran Hamsa vahanam 2022: தேஷாமபி மஹாதேஜா ராம: ஸத்யபராக்ரம: ॥

ஓதிமம்  என்ற வார்தைதனை கேள்வியுற்று இருக்கிறீர்களா ??    இந்த பெயர்ச் சொல்லுக்கு, அன்னம் (பறவை); மலை, கவரிமா, புளிய மரம் என பல்வேறு அர்த்தங்கள் உண்டு.  அன்னப் பறவை என்றதும் நாம் படித்த புராணங்கள் மற்றும் இலக்கியங்கள் மூலமாக நம் நினைவுக்கு வரும் முக்கியமான செய்திகள் :  ஒன்று அது பாலையும் தண்ணீரையும் கலந்து வைத்தாலும் தண்ணீரை விட்டுவிட்டுப் பாலை மட்டும் அருந்தும் ஆற்றல் உடையது என்பது;  இன்னொன்று அதன் நடையழகு.  உலகம் என்ற தண்ணீரோடு கலந்திருக்கும் இறைச் சக்தி என்ற பாலைப் பிரித்தறியத் தெரிந்தவர்கள் மாபெரும் ஞானிகள், அதனால்தான் பெரும் ஞானிகளைப் பரம ஹம்சர் என அழைக்கும் வழக்கம் இருந்துள்ளது. பூமியில் நடக்கவும், வானத்தில் பறக்கவும், தண்ணீரில் நீந்தவும் கூடிய அன்னப்பறவைகள் குறித்து, இந்தியப் புராணங்கள் தவிர கிரேக்கப் புராணங்களிலும், ஐரிஷ் புராணக் கதைகளிலும் குறிப்புகள் உள்ளன.  Sanskrit literature’s most resonant bird image perhaps is “Hamsa’ – a bird that  can separate milk and water.  The hamsa is used as a reference in poetry for anyone that has the discrimination or purity.   The Isavasya states that Brahman who has created this prapancham and pervades it is seated in the hearts of all beings out of His unlimited greatness and compassion.   The reference to the bird ‘hamsa,’   is perhaps symbolic of the high degree of viveka or discrimination that characterises a jnani. In this supreme yogic state, a realised soul is never confused about the real and the unreal. He transcends all misunderstanding and is freed from worldly bonds and obligations, has no likes or dislikes, has no needs and is steeped in God realisation.  

For us life is simple – surrender to Sriman Narayana – lockdown and being at home presented ample opportunities to be with near and dears, do what one likes, read our religious scriptures and devote time for Emperuman.  In the city of Ayodhya, all celebrated when  4 Princes were born at the same time to King Dasaratha.  Among all of them, Rāma stood out with his supreme radiance and true valour. He endeared himself to everyone like a spotless moon. Being radiant like the Sun and endearing like the Moon is a rare combination.  Sage Valmiki says : -  

तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः ।

தேஷாமபி மஹாதேஜா ராம: ஸத்யபராக்ரம: ॥

இஷ்ட: ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஸஸாங்க இவ நிர்மல: । 

The Moon is so pleasing to everyone, in spite of spots and smears on his face. Imagine how nice and more pleasing the Moon would be, sans those spots and smears? That is what Rāma was, to beholders. 

Sree Rama is often referred as ‘son of Kausalya’ .. signifying not only His mother Kousayla, but also the kingdom of Kosala and also would refer to his virtues.  Sri Rama is praised for His valour and expertise in archery …. and the bow has another mighty reference too……… Sage Vishwamitra takes to the Mithila Kingdom,  where he breaks the Siva dhanush for marrying Sita devi.   Atop Hamsa Vahanam, Sree Rama even when  holding armoury of  bow and arrow exhibited compassion and serenity for His devotees. 

Swans are birds of the family Anatidae within the genus Cygnus.  The swans' closest relatives include the geese and ducks.  There are six living and many extinct species of swan; in addition, there is a species known as the coscoroba swan which is no longer considered one of the true swans.  The hamsa  is an aquatic migratory bird,  referred to in ancient Sanskrit texts which various scholars have interpreted as being based on the goose, the swan,  or even the flamingo.   Bird Hamsa is the vahana of Brahma, Gayatri, Saraswati, and Vishvakarma.  

Jean Vogel, in 1952, questioned if hamsa is indeed a swan, as  Dutch ornithologists George Junge and E.D. van Oort he consulted, swans were rare in modern India while bar-headed geese (Anser indicus) were common. According to Vogel, Western and Indian scholars may have preferred translating hamsa from Sanskrit to swan as the indigenous goose appears plump while the swan (and, Vogel adds, the flamingo) appears more graceful.   However, some Ornithologists have criticized Vogel's view as being over-reliant on artistic representations from south India and Sri Lanka, where the white swan is rare.  American ornithologist Paul Johnsgard, in 2010, stated that mute swans (Cygnus Olor) do migrate to the northwestern Himalayan region of India every winter, migrating some 1000 miles each way.   The mute swan (Cygnus olor) is a species of swan and a member of the waterfowl family Anatidae. It is native to much of Eurosiberia, and (as a rare winter visitor) the far north of Africa.  The name 'mute' derives from it being less vocal than other swan species.  Measuring 125 to 170 cm (49 to 67 in) in length, this large swan is wholly white in plumage with an orange beak bordered with black.  It is recognisable by its pronounced knob atop the beak, which is larger in males. 


கவிச்சக்கரவர்த்தி  கம்பர் தம் காவியத்தில், அன்னத்தை மையப்படுத்தி ஓர் அருமையான ருசியான காட்சியை உவமையாக கூறுகிறார். 

ஓதிமம் ஒதுங்க, கண்ட உத்தமன், உழையள் ஆகும்

சீதை தன் நடையை நோக்கி, சிறியது ஓர் முறுவல் செய்தான்;

மாது அவள் தானும், ஆண்டு வந்து, நீர் உண்டு, மீளும்

போதகம் நடப்ப நோக்கி, புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள்.  

அன்னம் (ஓதிமம்) நடப்பதைப் பார்த்து மனத்தில் சீதையின் நடையோடு ஒப்பிட்டு ராமன் ஒரு  புன்முறுவல் செய்தானாம். சீதை ஆண் யானை (போதகம்) நடப்பதைப் பார்த்து ராமபிரானின் கம்பீரமான நடையை நினைத்துத் தானும் புதிதாய் ஒரு முறுவல் பூத்தாளாம்.   (சீதையின் நடைக்கு அன்னம் தோற்றது,  இராமன் நடைக்கு ஆண்யானை தோற்றது).  

The grand Sree Navami Uthsavam gives us opportunity to recreate the celebrations of the birth of Maryadha Purush Sree Rama.  Today on 8th Apr 2022,  it was day 7 and Sri Rama had purappadu astride ‘Hamsa vahanam’.    Here are some photos taken during the purappadu whence ‘siriya Thirumadal’ and ‘Periya thirumadal’ were  rendered.  

adiyen Srinivasadhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
8.4.2022.  

1 comment: