To search this blog

Thursday, May 20, 2021

Eyes ! ~ அமுதம் கொண்டுகந்த பெம்மானை, காணாதார் கண்ணல்ல !!

Eyes ! ~ அமுதம் கொண்டுகந்த பெம்மானை,  காணாதார் கண்ணல்ல !! 

இந்த கடின காலத்தில் நாடு கொரோனா எனும் கொடிய தீநுண்மியுடன் போராடுகிறது ! அனுதினமும் புது கவலைகள் .. .. பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. மக்கள் திண்டாட்டம் வருத்தம் அளிக்கிறது. நாடு முழுவதும் கொரோனா நோயாளிகள் மத்தியில் வேகமாக பரவி வரும் கருப்பு பூஞ்சை அல்லது மியூகோமைகோசிஸ் என்ற நோயை கண்டறிந்து சரி செய்வதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல்களை எய்ம்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது.

நாம் கண்களால் காண்கிறோம்.  நேத்திரம், நாட்டம், நோக்கம், சால்,  திருட்டி, தாரை, விலோசனம், பார்வை, அம்பகம், கோ - இவையனைத்தும் கண்ணைக் குறித்த தமிழ்ச் சொற்கள் என இணைய தேடலில் அறிந்தது.

Donnie Darko is a 2001 American science fiction psychological thriller film written and directed by Richard Kelly and produced by Flower Films.  Set in October 1988, the film follows Donnie Darko, a troubled teenager who narrowly escapes a bizarre accident and has visions of Frank, a mysterious figure in a rabbit costume who informs him that the world will end in 28 days. Frank begins to manipulate Donnie to commit several crimes !!

The cult classic movie Donnie Darko tells a mind-bending tale of high school drama, sleepwalking, and time-travel. In one particular scene, Donnie (Jake Gyllenhaal) peers into the future directly. He sees a portal-like force emerge from his father's chest and float into the kitchen. His father, unaware of this force, follows its path. It's as if the portal that Donnie is seeing is predicting the future a few seconds before it happens. In the real world, we don't have such a direct look into another's future actions. However, it doesn't stop our brains from trying. Within seconds of seeing someone, we're forming judgments about what they're thinking and what they're likely to do next.

Humans are visually dominant creatures, and what we're looking at is a significant clue to what we're interested in and thinking. Studies have found that when we're looking at someone, we naturally gravitate to the eyes. With this information alone, we're able to accurately predict which object they're likely to pick up, or what part of the room they're walking to. We can't see directly into their "future energy" like Donnie can, but looking into their eyes gets us part of the way there.

The eye is our organ of sight. The eye has a number of components which include but are not limited to the cornea, iris, pupil, lens, retina, macula, optic nerve, choroid and vitreous. The human eye belongs to a general group of eyes found in nature called "camera-type eyes." Just as a camera lens focuses light onto film, a structure in the eye called the cornea focuses light onto a light-sensitive membrane called the retina.  The cornea is a transparent structure found in the very front of the eye that helps to focus incoming light. Situated behind the pupil is a colorless, transparent structure called the crystalline lens. A clear fluid called the aqueous humor fills the space between the cornea and the iris. The cornea focuses most of the light, then it passes through the lens, which continues to focus the light !  - human eye is indeed a wonder

B u t – what is the use and purpose of ‘eye’ or for that matter any other treasure, if we are not to see and enjoy our eternal Sriman Narayana and do some kainkaryam unto Him ?
இதோ இங்கே திருமங்கை ஆழ்வாரின் ஒரு அற்புத திருமொழி பாசுரம் :

நீணாகம்  சுற்றி நெடுவரைநட்டு, ஆழ்கடலைப்

பேணான் கடைந்து  அமுதம் கொண்டுகந்த பெம்மானை,

பூணார மார்வனைப் புள்ளூரும் பொன்மலையை,

காணாதார் கண்ணென்றும் கண்ணல்ல கண்டாமே.

நீண்ட வாஸுகி நாகத்தை கடைகயிறாகச் சுற்றி,  பெரிய மந்தர மலையை மத்தாக நாட்டி ஆழ்ந்த கடலை மதியாதவனாகி கடைந்து  அம்ருதத்தை  தேவர்கட்கு எடுத்துத்தந்து திருவுள்ளமுவந்த  பெருமான் ஆனவனும், மிக அழகிய ஹாரங்களையணிந்த  திருமார்பையுடையனும்,  பெரிய திருவடியாம் கருடனின் மீதேறிச் செலுத்துகின்ற  பொன் மலை போன்றவனுமான ஸர்வேச்வரனை ஸேவிக்கப் பெறாதவர்களுடைய கண்களானவை ஓருநாளும்  கண்களே அல்ல  என்பதை நாம் நன்கு அறிவோம் என்கிறார் கலியன்.

Words cannot describe His celestial beauty; nor can the photos… still some attempt at describing the Great Bliss that Swami offered on this beautiful occasion of Bhogi purappadu at Thiruvallikkeni divaydesam on 13.1.2021. 

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
20.05.2021


  

No comments:

Post a Comment