To search this blog

Tuesday, December 1, 2020

Thiruvallikkeni Nampillai sannathi .. .. uthsavam day 2 - 2020

தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்புநெறி தன்னை*

வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை இந்த*

நாடறிய மாறன் மறைப்பொருளை நன்குரைத்தது*

ஈடு முப்பத்து ஆறாயிரம்*.......

immortal words of Swami Manavala Mamunigal in his Upadesa Rathinamalai


 Sri Nampillai, in the Acharya paramparai is known for his scholastic excellence. He was the disciple of Sri Nanjeeyar and acharyar of Vadakku Thiruveethipillai. His commentary on Thiruvoimozhi known as Muppathu Aarayira(m)ppadi -  is considered as the best amongst the vyakyanams; considered equivalent to Thiruvoimozhi itself and  is celebrated as “Eedu” Swami was born as “Varadhacharyar” in the year Prabhva, 4249 kaliyugadi, in Krithikai Month in Krithikai Nakshatra. He lived a life of 105 years in this world. His period is 1147 AD – 1252AD.    His life time was during the era of Chola dynasty and he was a witness to its glory, disintegration, defeat and annexation to Pandya kingdom. His Eedu also chronicles some part of the history of his time, as they are related to the temple of Srirangam.  Nampillai discoursed the lectures of Parasara Bhattar to his disciples Periavachaan Pillai and Vadakku Thiruveedi Pillai. who in turn employed them in their respective commentaries. “Muppathu aarayirappadi” of Vadakku thiruveethipillai based on the discourses of Swami Nampillai is considered the best.

The Oranvazhi acharya paramparai mantle passed on from Parasara Bhattar to Namjeeyar and Nampillai. Nanjeeyar appreciated Varadhacharyar on his writings on Thiruvoimozhi and called him “Nampillai” Swami Manavalamamunigal has hailed Nampillai in “Upadesa Rathinamalai”.
நம்பூர் என்ற ஒரு சிறிய அழகிய கிராமத்திலே  வரதராஜன் என்னும் திருநாமத்தோடு திருவவதாரம் செய்த இவரே பிற்காலத்தில் நம்பிள்ளை என்று பிரசித்தர் ஆனார்.  இவரது பல பெயர்களில் முக்கியமானவை :  திருக்கலிக்கன்றிதாசர், லோகாசார்யர், என்றதிருநாமங்கள். கார்த்திகையில் கார்த்திகை திருநாளிலே  லோகாச்சாரியரான ஸ்வாமி நம்பிள்ளை  கலியனின் புனரவதாரராக அவதரித்தார். இன்னாள்  திருமங்கைமன்னனுக்கு ஏற்ற நாள்.  திருக்கண்ணமங்கை பெருமாளை கலியன் (பெரிய திருமொழி 7-10-10ல்) மங்களாசாசனம் செய்து - : ‘மெய்ம்மை சொல்லில் வெண்சங்கம் ஒன்று ஏந்திய கண்ண! நின்தனக்கும் குறிப்பாகில் கற்கலாம் கவியின் பொருள்தானே!”  ` ~ என்று உரைத்ததற்கேற்ப  ‘திருக்கலிகன்றிதாஸர்” என்ற திருநாமத்துடன் இவரும்,  ஆவணி ரோகிணியில்  பெரியவாச்சான் பிள்ளையும்  அவதரித்தனராம்.   கண்ணனுக்கு சாந்தீபினி ரிஷி போல், ஸ்வாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளைக்கு ஸ்வாமி நம்பிள்ளை ஆச்சாரியராக இருந்தருளினார்.. திருக்கண்ணமங்கைப் பாசுரம் உண்மையாயிற்று.

உபதேசரத்தினமாலையில் 66 வது பாசுரத்தில் பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் தன்னுடைய ஆசார்யரான நம்பிள்ளையிடத்தில் கொண்ட பக்தியினால் தான் பரமபதம் போகவேணும் என்ற எண்ணத்தையே கைவிட்டார் என்று ஸ்ரீமணவாளமாமுனிகள் அருளிச்செய்துள்ளார்.  ஒரு ஆசார்யனின் திருமேனியில் ஒரு சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய முழுப்பற்றுதல் எவ்வளவு என்பதையே இது எடுத்துரைக்கிறது.  அவ்வளவிலே  ஆசார்யன் தனது சிஷ்யனை பேண வல்லன். "ஆசார்யன் சிஷ்யனுடைய ஸ்வரூபத்தைப் பேணக்கடவன், சிஷ்யன் ஆச்சார்யனுடைய தேஹத்தைப் பேணக்கடவன்" - ஸ்ரீ வசனபூஷணம்.

Nampillai of this fame has a sannadhi at Triplicane, situate at the front of Sri Bhandaram Committee place commonly known as “Komutti bungalow”. Around 150 years earlier, there was a great person by name Yogi Parthasarathi Iyengar and his wife was Yogi Singamma. Sri Yogi Parthasarathi Iyengar in his wisdom created a press for re-publishing on paper edition,  the great granthams of our Vaishnavaite mahans and in this venture established a press and persons to take care known as -  “Saraswathi Bhandram Committee” – saraswathi bhandaram meaning ‘library / treasure house’ of the works of Goddess of Learning Saraswathi. He spent his fortune towards establishing this and on this place built a temple for Sri Nampillai as the rightful person to own this treasure house. The idol of Namperumal was also installed alongside.  This year beautiful Sri Ranganayaki thayar is also blessing us here.    This Nampillai sannadhi was renovated and re-built decoratively recently by the Committee, spearheaded by Sri MA Venkata Krishnan Swami.   Sri Yogi Parthasarathi Iyengar was born in Saarvari year – month of Karthigai in Avitta nakshathiram.  On 21.11.2020 it was  180th birth anniversary (3rd Sashtiabdapoorthi).  On this occasion, Thiruvaimozhi goshti  has been arranged;  on day 2 – it was irandam  pathu of Thiruvaimozhi. 

adiyen Srinivsa dhasan – S. Sampathkumar 

1 comment:

  1. Very nice. Happy to see Ranganayaki thayar in nambillai sannadhi..

    ReplyDelete