To search this blog

Wednesday, August 18, 2021

Dreams ~ a whirl of information : கண்டேன் திருமேனி யான் கனவில்,

நீங்கள் தினமும் எவ்வளவு நாழி உறங்குகிறீர்கள் ? - படுத்த உடனேயே உறக்கம் வருமா ? - எது போன்ற கனவுகள் காண்பீர்கள் !!  - நன்றாக உறங்கும் பலரும் தினசரியும் ஏதாவது ஒரு கனவு காண்கின்றனர். சிலருக்கு மனதிற்கு சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய கனவுகள் வரும். சிலருக்கு எரிச்சலூட்டும் கனவும், சிலருக்கு திகிலூட்டும் கனவுகளும் வரும். சிலரோ ஆபத்தில் சிக்கிக்கொள்வது போல கனவுகள்  காண்பர் !   எனக்கு மனா ஓட்டங்கள் நிற்பதே இல்லை - குழப்பமாக, நிறைய, தொடர்ச்சியாக - கனவுகள் தினமும் காண்கிறேன் !!  ஆழ்வார்கள் மயர்வற மதிநலம் அருளப்பெற்றவர்கள்.  பூதத்தாழ்வார் கண்ட கனவு வேறு !Dreams are but common !  only day-dreaming is wrong !!  -  in some ways dreams are stories and images that our minds create while we sleep. They can be entertaining, fun, romantic, disturbing, frightening, and sometimes bizarre.  There are several theories about why we dream. Are dreams merely part of the sleep cycle, or do they serve some other purpose ? – they could well be representing   unconscious desires and wishes; interpreting random signals from the brain and body during sleep; consolidating and processing information gathered during the day;  working as a form of psychotherapy ! what are they ?

Dreams are a universal human experience that can be described as a state of consciousness characterized by sensory, cognitive and emotional occurrences during sleep. Surprisingly a very high % of people believe that  dreams have deeper meaning and can do harm too !  many  believe that dreams reveal unconscious desires and wishes.  Famed psychoanalyst Sigmund Freud described dreams as the royal road to the unconscious and suggested that by studying the obvious content of dreams, we could then bring to light the hidden and unconscious desires that lead to neurosis. Analyzing dream symbols and ascribing meaning has become a popular source of both entertainment and self-reflection in popular culture.

As explained in the book The Grand Biocentric Design, everything we experience is simply a whirl of information occurring in our heads. Indeed, space and time are not actual physical objects, but rather terms that designate the tools our mind uses to assemble information. They’re among the most critical keys to consciousness, and they explain why, in experiments with particles and the properties of matter itself, they are always relative to the observer, as opposed to being objective, stand-alone absolutes.

ஆழ்வார்கள் மயர்வற மதிநலம் அருளப்பெற்றவர்கள்.  பூதத்தாழ்வார் கண்ட கனவு வேறு என்னவாக இருக்க முடியும் .. .. எம்பெருமானிடத்திலே மிக ஆழ்ந்த பக்தி கொண்ட அவருக்கு கனவிலும் ஸ்ரீமந்நாரணனின் திருமேனிதான்   !


Yoga, Meditation are all exercises in keeping oneself relaxed and free from anxiety. Stress and anxiety causes many problems.  Generally, when people are relaxed, one would be able to sleep well, sleep without disturbance.  – yet there would be dreams.  Rapid Eye Movement (REM) is one of five stages the brain goes through while we sleep. We enter this dream phase within 90 minutes of drifting off and it repeats every 90 minutes throughout the night. But why do we dream? What possible purpose can it serve? “We dream because it's part of our emotional and psychological processing, and how we lay down new memories and learnings !”  .. .. and in life one needs clarity, realization and purpose !

In our philosophy, Emperuman is Supreme, the great benevolent Supreme master who takes care of us all.  He is one capable of ‘Yoga Nidhra’ – ie., providing care and comfort to all His followers, even when He is asleep.  

கண்டேன் திருமேனி யான்கனவில், ஆங்கவன்கைக்

கண்டேன் கனலுஞ் சுடராழி, - கண்டேன்

உறுநோய் வினையிரண்டும் ஓட்டுவித்து, பின்னும்

மறுநோய் செறுவான் வலி.

 

பூதத்தாழ்வார்  தமது ஆழ்ந்த அனுபவத்தை சாதிக்கின்றார் :  -  அடியேனுடைய கனவில், ஸவப்நம்போன்ற ஸ்வாநுபவத்திலே  எம்பெருமான் ஸ்ரீமந்நாரணன்  திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை  ஸேவிக்கப்பெற்றேன் !  அப்போது  அவர்தம் திருக்கரத்திலே   ஜ்வலிக்கின்ற சுடர்மயமான திருவாழியைக் கண்டேன் !!  மிக்க நோய்களுக்குக் காரணமான புண்ய பாபங்களென்கிற இரண்டு கருமங்களையும்  தொலைத்திட்டு பின்னையும்  மறுகிளை கிளர்ந்து வரக்கூறிய வாஸநா ருசிகளையும் தொலைத்தருளுமாவனான எம்பெருமானுடைய  மிடுக்கையும் காணப்பெற்றேன். நான் எவ்வளவு பாக்கியசாலி .. .. நமது அல்லல் நோய்களெல்லாம் தீர அவ்வெம்பெருமானே அருமருந்து அல்லவா !!

Reminiscing good old days, 30th Apr 2013 was  7th day of  Chithirai Brahmothsavam of Sri Parthasarathi Perumal and  it was the famed  Car Festival (Thiruther).  Early Morning Sri Parthasarathi with ubayanachimar  ascended the Thiruther.  The purappadu began at around 07.00 am and concluded around 08.20 am.  So swift it was... and in the evening Perumal had purappadu till the corner of Sunkuwar Street / Beach road junction, returned and had Thirumanjanam.  Here are some photos of thirumbukal purappadu.

adiyen Srinivasa dhasan,
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
18th   Aug 2021. 


No comments:

Post a Comment