To search this blog

Saturday, February 26, 2022

Thiruvallikkeni Thiruther - people !! - 2022

உத்சவங்களில் திருத்தேர் கம்பீரமானது.  அழகான திருத்தேர் பெரிய கயிறுகளால் இழுக்கப்படும். அவற்றை "வடம்" என்று கூறுவர். இவ்வடத்தைப் பற்றி இழுத்துச் செல்வதை "வடம் பிடித்தல்" என்பர். கோவிலைச் சுற்றி தேர் செல்லக்கூடிய அளவு அகலமான வீதி அமைந்த இடங்கள் ரத வீதிகள் என்று அழைக்கப்படும். திருத்தேர் உருண்டோடி வரும் வீதிகள் எங்கும் மக்கள்  வீட்டு வாசலில் வண்ணக் கோலம் போட்டு, வழிபாட்டுப் பொருட்களுடன் வாசலில் நின்று கொண்டு வணங்குவர்.  தேர் (திருக்கோவில் உத்சவங்களில் திருத்தேர்) - பண்டைய காலத்தில் இருந்தே மக்களை கவர்ந்து வந்துள்ளது. 
கொடிஞ்சி என்பது தேரின் இருக்கை.   பேரியாழ் (21 நரம்புகள்) வாசிக்கும் பாணனொருவன் வறுமையால் வாடும் இன்னொரு பாணனை வெல் வேல் கிள்ளி என்ற சோழ அரசனுக்கும் நாக கன்னிகை பீலிவளை என்பவளுக்கும் பிறந்த தொண்டைமான் இளந்திரையன் என்னும் மன்னனிடம் ஆற்றுப்படுத்துவதாக அமைந்தது பெரும்பாணாற்றுப்படை. நூல். இதை ஆக்கியவர் கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் என்னும் புலவர். இந்நூலில் பாண்டவர்  கௌரவர் நூற்றுவரைப் போர்க்களத்தே வென்ற செய்தி கூறப்பட்டுள்ளது.  

ஈரைம் பதின்மரும் பொருதுகளத்து அவியப்

பேரமர்க் கடந்த கொடிஞ்சி நெடுந்தேர்

ஆராச் செருவின் ஐவர் போல !!  

Today (26.2.2022)  was the grand occasion of Thiruther for Sri  Parthasarathi Perumal.  Thiruther is most majestic and thousands descend to the divyadesam to have glimpse of Emperuman and the rolling juggernaut.  We worship Sriman Narayana, as  devotees and followers of the Vedic path, we firmly believe that  Lord Krishna descended on this Universe some  5,000 years ago.  His upadesam Srimad Bhagavad Geetha is the greatest treasure trove, rendered in the midst of Mahabaratha, when He offered to drive the chariot of Arjuna and earned the sobriquet ‘Sri Parthasarathi’.  

0ne will realise the grandeur  of rolling juggernaut, if one were to stand near as the 8 or 9 feet wheel rotates by.  Thiruther is a grand occasion of togetherness of people.  During Brahmothsavam thousands throng Temple and have darshan of Perumal in His veethi purappadu ~ significantly, during Thiruther, thousands partake – they pull, go around, push, offer buttermilk and panakam [jaggery water] to devotees and there is celebrations on the air, clearly visible.  

Could recall that the Thiruther of yore was even bigger ~ in 1980s for a couple of years, there was no Thiruther purappadu as it was under repair – when made again, in tune with times, it got reduced a bit – also now it has steel wheels; the earlier one had wooden wheel… it now runs on concrete cement road.  Thiruther, the chariot, is easily the most grandeur and most attended by bakthas too. Ratha [the chariot] has existed in puranic days, historic days and more.  We have heard of Kings of recent past having had platoons of horse and horse-driven chariots.  

On screen too, we have seen many – one got enamoured by the scene of Arjuna wading through the forces in Mahabaratha  - even those chariots were quite attractive.  Ratha is not only fleet-footed mode during war, it symbolizes energy and zeal to move forward.  It was on the chariot steered by Lord Krishna, Geethopadesam occurred to Arjuna, the mighty warrior.  The rath itself according to legend was given by Agni.  The battle formation was unconceivably bigger ~ by some accounts an Akshauhini is described as a formation consisting of 21870 chariots, 21870 elephants, 65160 cavalry and more than a lakh of infantry.  

Odisha’s king Narshimhadeva, the first of Eastern Ganga dynasty, decided to make a huge temple complex consisting of four temples dedicated to the Sun god in 1255 AD. The site chosen by the architects was in the north-eastern corner of Puri, one of the four sacred dhams – Konarak,  Bhubaneswar.  The Konark temple is designed in the form of the chariot of the Sun god. It has 24 wheels and seven horses.   

It was a grand festive day at Thiruvallikkeni Divyadesam – the chariot was pulled at 07.00 am and reached back the place by 08.25 am ~ it was heavenly.  In the goshti, it was Thirumozhi of Thirumangai Mannan.  Thiruther is celebration of people – thousands had assembled at Thiruvallikkeni to have darshan of Sri Parthasarathi Emperuman and glee was lit large in their faces – here are some photos of people.

 
adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
26.2.2022
1 comment: