To search this blog

Friday, August 20, 2021

Thirumylai Madhavar Pavithrothsavam 2021 ~ 'ayur arogya saukhyam'

Ayur Arogya Saukhyam ~ a divine blessing for the well-being. Can there be a better way of blessing humanity to live happily with good health .. .. a   great theme of life, not to negate desire but to fulfill every desire to its ultimate degree –lead a life useful and meaningful and .. .. well spent in kainkaryam to Emperuman and bagavathas.


ஆச்சர்யசக்தியுக்தன்  என்ன ஒரு அழகான சொல்லாடல் !  எம்பெருமான்  கிருஷ்ணாவதாரத்திலே பல சமயங்களில் தான் ஒரு யுகபுருஷன் என்பதை வெளிப்படுத்தினான்.   திருவாய்ப்பாடியிலே வளரும்போது, மண்ணை தின்றதற்க்காக யசோதையானவள் மிரட்ட, பயந்தவன்போலே நடித்த கண்ணபிரான், தனது வாயை திறந்து அன்னைக்கு காண்பிக்க, அங்கே அவள் அகில உலகங்களையும் கண்டு பிரமித்து தன்னருகே உள்ள அணைத்து பெண்டிருக்கும் அப்பேற்றை அளித்து, அவர்கள் அனைவரும்,  இவன் ஸாமாந்யனான இடைப்பிள்ளையல்லன்; ஸாக்ஷாத் பரமபுருஷனே இப்படிவந்து அவதரித்துள்ளான்  என்று கொண்டாடிக் கூறினார்கள்.

எம்பெருமானுடைய பல்லாயிர திருநாமங்களை கூவி 'கோவிந்தா!, மாதவா!, கேசவா!, நாராயணா!, கண்ணா!, மதுசூதனா, ஹ்ரிஷீகேசா' எனப்பாடி ஆனந்தித்து அவனை அவனுறையும் பல்வேறு கோவில்களில் சென்று சேவித்து, அவனது உத்சவங்களில் வாகன சேவைகளில் கண்டு இன்புறுகிறோம். திருமயிலை திருக்கோவிலிலே  ஸ்ரீமாதவப்பெருமாள் மிக மிக அழகாக சேவை சாதிக்கிறார்.In the capital of Tamil Nadu is the pristine Temple of Sri Parthasarathi Swami at Thiruvallikkeni.   Though not the earliest British settlement in the Indian Peninsula, Madras possessed a peculiar interest as constituting, with the exception of the insignificant site at Armagon, the first territorial acquisition by the English in Hindustan.  Centuries  earlier to  East India company these occurrences – the places of Thiruvallikkeni and Thirumylai thrived.  They predate British rule by several centuries;   “Mylapore” [Thiru Mayilai],   has been a cultural hub; one of the oldest residential parts of the city, also known as VEdapuri and Mayurapuri.  Thirumayilai has the avathara sthalam of Sri Peyalwar at Arundale Street – nearer is Sri Madhava Perumal thirukovil.  Mylai is famous for Sri Kapaleeswarar temple which is connected with the S'aivite Nayanmars.   

Mādhava  is among the most beautiful names of Lord Sree Krishna -  the  word mādhava in Sanskrit is  a vriddhi derivation of the word madhu (मधु) meaning  honey. It therefore functions as an adjective describing anything relating to honey and sweetness. The word  describes a person descended from the Madhu clan, just like rāghava, yādava and Kaurava describe a person descended from the Raghu, Yadu and the Kuru clans respectively.  King Madhu, was a great king who belonged to yadavkul, After Madhu his great grandson Vrishni was born in yadavkul, Vrishni was a great king and after 5th generation of King Vrishni Lord Krishna was born in vrishni clan. Due to same lineage of Krishna was called Madhava.
You may have heard this beautiful sloka sung by KJ Jesudoss and many other Carnatic signers on many stages – “Yogeentharanam .. .. “

योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासो

भक्तानां कामवर्षद्युतरुकिसलयं नाथ ते पादमूलम् ।

नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्ण कारुण्यसिन्धो

हृत्वा निश्शेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम् ॥१०॥

yOgiindraaNaaM tvadangeShvadhikasumadhuraM mukti bhaajaaM nivaasO

bhaktaanaaM kaamavarSha dyutaru kisalayaM naatha te paadamuulam |

nityaM chittasthitaM me pavanapurapate kR^iShNa kaaruNyasindhO

hR^itvaa nishsheShataapaan pradishatu paramaananda sandOhalakshmiim || 10

Oh the most beautiful Lord Krishna, wielding the flute and providing all comfort to devotees standing at Guruvaryur - Ocean of mercy, please allow the your golden feet to bless us; the great sages realize that the liberated one reside near you.    They pour all the desires of their devotees, and are like the sprouts of the celestial tree. O Lord of Guruvaayur! May those feet always rest in my heart. O Ocean of Compassion! destroy all my sorrows and confer a full abundant flow of Supreme Bliss.

~ the most sincere beautiful prayer written by Melppathur Narayana Bhattathiri in his Narayaneeyam.   The divine origin of Narayaneeyam dates back to 1560s in the divyakshetram of Thirunavaya (Thirunavai Mukundhan thirukovil) in Malainadu Kerala.  Narayana Bhattathri’s Guru “Achyuta pisharadi” fell victim to a severe attack of paralysis, and suffered unbearable pain. Bhattathiri desired to find a cure for his master and fervently prayed for the disease to be transferred to himself, freeing his Guru from suffering. Bhagawan Krishna granted Bhattathiri his wish, and he soon became crippled. Once, when Bhattathiri, unable to move, was carried into the Guruvayur temple, he composed Sree narayaneeyam by reciting one dasaka, consisting of ten verses, every day. The legend has it that after 99 dasakas, Bhagawan Guruvayurappan  appeared before the him and on the 100th day he wrote about the glorious vision of the Lord in the form of Venugopala after which he was cured of his ailment. In the 100th canto, the poet  named this divine  work as Narayaneeyam.  From the word Ayurarogyasaukhyam appearing at the end of the 100th dasaka, scholars have worked out the date of completion of Narayaneeyam as 28th day of the Malayalam month of Vrichikam corresponding to 27th November 1587. So every year 28th of Vrischikam is celebrated as Narayaneeya Dinam.

Malainadu Kerala was once a very divine place and has produced so many Gurus and those immersed in bakthi.  It had its deep impact in tinseldom too.  Sree Guruvayurappan, on the origin and glory  of Guruvayur Temple  is a Malayalam film released in 1972 - directed and produced by P. Subramaniam. The film starred Gemini Ganesan, Sharada, Kaviyoor Ponnamma, Thikkurissi Sukumaran Nair and Jose Prakash in the lead roles. The music was by Shri  V. Dakshinamoorthy – and here is a great song on the lyrics of Narayaneeyam “Agrepashyami”   sung by mellifluously by K Jesudoss.


https://www.youtube.com/watch?v=aWYuaAyLKiQ

Here are some photos of most beautiful Sri Madhava Perumal at Thirumylai taken during His pavithrothsavam on 19th Aug 2021 

adiyen Srinivasadhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathukmar
20th Aug 2021. 
1 comment:

  1. Very nice all photos very beautiful especially second one(peyazhwar?)very nice.

    ReplyDelete