To search this blog

Sunday, January 3, 2021

இராப்பத்து சாற்றுமுறை - Nammalwar Thiruvadi Thozhal 2021

இராப்பத்து சாற்றுமுறை : சுவாமி நம்மாழ்வார்  திருவடி தொழுதல்  

Irapathu day 10 ~ Sarrumurai – Nammalwar Thiruvadi Thozhal  2021 

 


O Dark expanse-of-space, and all that is in it!  You are the sky, the light, the Gods and everything else, You are the creator, protector,  first-cause of Gods and men.  Alas, you have left me to bear my burden alone  .. .. laments Swami Nammalwar in his Thiruvaimozhi 10th decad.  Here are some photos of purappadu of yester years.  The first one is of Swami Nammazhvar at Thirukachi – rest are of Thiruvallikkeni.

அம்பரமே தண்ணீரே என துவங்கும் திருப்பாவை பாடல்தனை அறிவீர்கள்.  ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் பைந்தமிழ் அற்புதமாய் திகழ்கிறது.  அம்பரம்,  என்ற பெயர்ச்சொல்லுக்கு :  பல அர்த்தங்கள் :  ஆடை, வானம், கடல், துயிலிடம், திசை, சித்திரை நாள், மஞ்சள்.   இன்று இராப்பத்து சாற்றுமுறை.  ஸ்வாமி  நம்மாழ்வார் திருநாட்டுக்கு சென்று அலங்கரித்து, மண்ணவர் விண்ணப்பிக்க நமக்கு திருப்பி தந்து அருளப்பட்ட அற்புத நாள். 

 


It is very peaceful and soothing to look at the vast expanse  of the sky – of the stars, moon and celestial objects and thinking how far the horizon is !  .. .. Parallax   is a displacement or difference in the apparent position of an object viewed along two different lines of sight, and is measured by the angle or semi-angle of inclination between those two lines. To measure large distances, such as the distance of a planet or a star from Earth, astronomers use the principle of parallax.

The sky (also sometimes called celestial dome) is everything that lies above the surface of the Earth, including the atmosphere and outer space.  In the field of astronomy, the sky is also called the celestial sphere. This is an abstract sphere, concentric to the Earth, on which the Sun, Moon, planets, and stars appear to be drifting. The celestial sphere is conventionally divided into designated areas called constellations.  An observer on the surface of the Earth can see  only a small part of the sky, which resembles a dome (sometimes called the sky bowl) appearing flatter during the day than at night.  

The celestial sphere can be considered to be infinite in radius. This means any point within it, including that occupied by the observer, can be considered the center. It also means that all parallel lines, be they millimetres apart or across the Solar System from each other, will seem to intersect the sphere at a single point, analogous to the vanishing point of graphical perspective.

The horizon is the line that separates the Earth from the sky. There two main types of horizons—Earth-sky horizons and celestial horizons. Both Earth-sky and celestial horizons have different sub-types of horizons.   The geographic horizon is the apparent boundary between the Earth and sky. Mountains, trees, and other elevated features are not considered part of the geographic horizon. The sea-level horizon is the geographic horizon at sea level. One of the best places to see the sea-level horizon is a beach. The ocean and the sky provide a clean, flat line where the Earth seems to meet the sky.  

Celestial horizons are used by astronomers. They are measurements of the position of the Earth relative to the rest of the sky. The astronomical horizon is the imaginary horizontal plane always at a 90-degree angle from the observer's zenith (the point directly above the observer). Astronomical horizons are great circles that surround the observer.  The true horizon is the imaginary plane that passes through the center of the Earth, perpendicular to its radius. From orbit, the true horizon is spherical, following the shape of the Earth.

~ and our Emperuman is beyond the Universe – creator of the Universe, capable of alleviating all pain and distress – HE is the eternal saviour.  Bow to Him, Surrender to HIM.

 Today,  3rd Jan 2021 marks the culmination of Irapathu Uthsavam. The latter part of Adhyayana Uthsavam – ‘Irapathu’  sarrumurai is  performed today.  This grand fete is performed for Swami Nammalwar and the 10th day is very significant for the “Thiruvadi Thozhuthal”.   Today it is a bonanza : Irapathu Sarrumurai,   & Thiruvadi thozhal.  Last year it was Sankaranthi too ..

 


On all the days of Irapathu there was purappadu in the evening – and it is Swami Manavala Mamunigal’s ‘Upadesa Rathinamalai’ in the  goshti… On Sarrumurai day, Swami Nammazhwar could be worshipped in his Thirumeni without kavacham.   After thiruveedhi purappadu  (hope this too gets restored sooner) ,  inside the Temple occurs the  famed ‘Thiruvadi Thozhal; Swami Nammazhwar’s entry  of Mokshapuri after a great life on this earth   – as he himself sung வைகுந்தம் புகுவது மண்ணவர்   விதியே’ [vaikuntham puguvathu mannavar vithiye’] is enacted.

Swami Nammalwar’s Thiruvaimozhi is of vedic excellence, elucidating the desire of Jeeva in attaining the Supreme Lord.  Alwar has given us thousands of sweetest hymns in Tamil with which we can forever engage in praising the glory of Lord – and in case, you nurse any doubt of the sins, troubles, of death, illness and more – the solution is too simple !  :    all our ills, obstacles, fears, sins will simply vanish upon uttering the name Kesava.    ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த 'திருவாய்மொழியை' கேட்பதற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்ட உத்சவம் அத்யாயன உத்சவம்.  எம்பெருமானின் பரிபூர்ண அருளை பெற்ற நம்மாழ்வார் 'திருவடி தொழுதல்' என  திருநாட்டுக்கு சென்று அலங்கரித்து, மண்ணவர் விண்ணப்பிக்க நமக்கு திருப்பி தந்து அருளப்பட்டவர்.   திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்தில் ஓர் அற்புத பாசுரம் இங்கே : 

உம்பரந்தண்பாழேயோ. அதனுள்மிசை நீயேயோ

அம்பர நற்சோதி. அதனுள் பிரமன் அரன் நீ

உம்பரும் யாதவரும் படைத்த முனிவன் அவன்நீ

எம்பரம் சாதிக்கலுற்று  என்னைப்   போரவிட்டிட்டாயே 

மூல ப்ரக்ருதிக்கு நிர்வாஹகனானவனே! ; அந்தப்ரக்ருதிக்குள்ளே நிற்கிற ஆத்ம தத்வத்துக்கு நிர்வாஹகனானவனே!  ; ஆகாசம் முதலானவற்றுக்கும் அண்டத்துக்குள்ளேயிருக்கிற பிரமன் சிவன் முதலானவர்களுக்கும் நிர்வாஹன் நீ;  மேலான தேவர்களையும், யாதவரும்,  மநுஷ்யாதி ஸகலசேதநரையும் படைத்த முனிவன் அவன் நீ; அவரவர்களது கருமங்களை மனனம் பண்ணி ஸ்ருஷ்டித்தவன் நீ;  இப்படியாயிருக்க  என் காரியம் நீயே செய்வதாக ஏறிட்டுக்கொண்டு - என்னை மட்டும் இந்த துக்க சுழலையில் உழலுமாறு இப்படி போக வைத்து விட்டாயே என அங்கலாய்க்கிறார் நம் மாறன்.

 

adiyen Srinivasadhasan. [Mamandur Veeravalli Srinivasa Sampathkumar]
3rd Jan 2021
பாசுர விளக்கம் :  கட்டற்ற சம்பிரதாய களஞ்சியம் : திராவிட வேதா இணையம். 

1 comment: