To search this blog

Thursday, March 30, 2023

Celebrating the birth of Sri Rama ~ Sree Rama Navami 2023

Celebrating the birth of Sri Rama ~ Sree Rama Navami 2023


 

*  அங்கணெடு மதிள்புடைசூழ் அயோத்தியென்னும்  அணிநகரத்து  

        உலகு அனைத்தும் விளக்கும் சோதி* 

பண்ணையும் ஆயமும், திரளும் பாங்கரும்,

கண் அகன் திருநகர் களிப்புக் கைம்மிகுந்து,

எண்ணெயும், களபமும், இழுதும், நானமும்,

சுண்ணமும், தூவினார் - வீதிதோறுமே. 

நற்பண்புகள் அனைத்துக்கும் சிகரம் ஸ்ரீராமபிரான்.  அற்புதமான நகரம் திரு அயோத்தி.  தசரத சக்ரவர்த்திக்கு இக்ஷ்வாகு குலத்தனமாம் இராமனும் இலக்குவண பரத சத்ருக்கணனும் பிறந்த  செய்தியை அரசவை காவலர்கள்  யானைமீதேறி முரசறைந்து அறிவித்தனர்.  மக்கள் அளக்கமுடியாத இன்பம் கொண்டனர். 

பெண்கள் கூட்டத்திலும்,  ஆண்கள்  கூட்டத்திலும்    இடமகன்ற அந்த அழகிய அயோத்தி மாநகரத்திலே, களிப்பு உவகை உற்று,  மகிழ்ச்சி மேலிட்டு - ; எண்ணெயும் கலவைச்  சாந்து, வெண்ணெய்  புனுகு   வகைகளையும்;  பரிமளப் பொடி வகைகளையும்;  மக்கள் ஆனந்தத்தில் ஒவ்வொரு வீதியிலும் தூவினார்கள்.  இராஜ்யத்துக்கு அழகு வாரிசுகள்   பிறந்த   மகிழ்ச்சியால்   வீதிதோறும் மக்கள் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாடினர்.  ‘’எண்ணெய்  சுண்ணம் எதிரெதிர்  தூவிட’’  என பெரியாழ்வார் இதனை விவரிக்கிறார்.  . 

Today (30th Mar 2023)  is the holy day of Sree Rama Navami – the day on which Lord Sri Ramachandramurthy,  the supreme avatar of Maryada Purush  was born in the blessed land of Ayodhya.  Lord Rama descended on earth for the purpose of upholding righteousness and rewarding virtue.

Sri Ramar at Maduranthakam 

Sage Valmiki,  -   the most eloquent of men enquired Sri Narada –  ‘Who is there in the World today, endowed with excellent & heroic qualities, versed in all duties of life, truthful, trustworthy, firm in his vows, benevolent,   learned, handsome, patient,   free from envy & when excited to wrath can strike terror  into the hearts of celestial beings ? Narada muni acquainted with the past, the present and the future, pleased with the words of the Sage Valmiki, answered him saying:- ‘ Rare indeed are those, endowed with the qualities thou hath  enumerated, yet I can tell thee of such a person, born in the lineage of Ikshwaku, renowned, self-controlled, valourous, illustrious, wise, conversant with ethics, code, slayer of foes, broad shouldered, long armed, eminent in archery, noble head, of mighty prowess – known as Sri Rama. 

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो *  रामो नाम जनैः श्रुतः ।

नियतात्मा महावीर्यो  *  द्युतिमान्धृतिमान् वशी ॥

 

There is only one by name Sri Rama, born in the lineage of Ikshwaku.  He is totally balanced, one in complete control of His words, thoughts and deeds; a man of great valour ~ a person of steadfast character and radiant countenance – Lord Sree Rama

 


                                           His country, the Kosala Kingdom was replete with happiness.  The only trouble was that nobody could donate ~ for the simple reason that there were none to seek and beget things from others. People lived in such a perfect harmony that there was no fight and there was no opportunity to display valour ~ the subjects were well educated and lived life full of honour… its capital which had no wars was known as ‘Ayodhya’

 

कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् |

द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः ||

 

In that glorious kingdom of Ayodhya – one cannot  see a lustful person,  a miser or a cruel one – as also  nondescripts or non-believers could not be found , for there existed no such persons in the holy land of Dasaratha, to be ruled by Sri Rama.  

 


The Greatest of Ithihasa purana ‘Sri Ramayanam’  is the undiluted history of the Greatest Person who descended on this Universe, on the banks of river Sarayu, in a prosperous country called ‘Koshala’.  In the immortal Ramayana, there are learning of life ….. For the Universe, Sri Rama and Sita are the Ideal persons.  Sri Rama is all pervading principle of Truth, character, steadfastness, sincerity, valour, skill, correctness, just, compassionate, righteous and more.    

On the day of Sri Rama Navami, there will the purappadu of Sri Rama in Hanumantha vahanam later in the evening.  Mere chanting of His name [Sri Rama Namam] will bring us all good things and prosperity.  

श्री राम राम  रामेति रमे रामे मनोरमे ।

सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 

                                   Meditate again and again the divine name of Rama  - mind gets absorbed in the divine consciousness of Rama, it is transcendental and is capable of relieving all evils, giving us all prosperity. 

Uthsavam for the Maryada Purush ~ Emperor of Kosala Kingdom is now on  at Thiruvallikkeni and other divyadesams. The photo of Maduranthakam Sri Ramar was taken by Sri Sundarakrishnan, rest mine taken at various dates.

 
~adiyen Srinivasadhasan.
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
30.3.2023 

No comments:

Post a Comment