To search this blog

Tuesday, October 4, 2022

Is Hell permanent ? - சந்தோகா!! தலைவனே! தாமரைக் கண்ணா !!

சந்தோகன் என்றால் என்ன ? - நரகம் அழிவில்லாததா !  அல்லது நீங்காததா !! நரகத்துக்கு சென்றவன் அங்கேயே உழல்வது தான் முடிவா !! 
For Cricket crazy there is a cricketer by name Sandakan - Paththamperuma Arachchige Don Lakshan Rangika Sandakan,  [ Lakshan Sandakan] who represented Sri Lanka in all 3 formats 

In Nov 2019, Of the many talked about moments was the Sri Lankan Bowler's 'Brainfade' Moment to Get Steve Smith Run Out !   with Aussies dominating, and chasing only 118,   Aaron Finch departed for a golden duck when David Warner and Steve Smith steadied with a partnership of 117, as Warner remained unbeaten on 60 and Smith was not out at 53.  In the 13th  over bowled by Lakshan Sandakan, Warner hit one of his deliveries straight back at the non-striker's end, crashing onto the stumps. Only 6 runs away from clinching the series, Smith took off for a run only to be sent back by Warner. Lakshan, quick on his feet, grabbed the ball in his right hand and uprooted the stumps from the ground with his left. All this when Smith was well short of his crease as shown in the replays. But Lakshan had a brain-fade moment. While uprooting the stumps, he "forgot" to bring the ball in contact with the woodwork, thus giving Smith a lifeline. 

Malaysia,  in the second half of the 19th century – the  English Queen Victoria owned the domain of the eastern lands of Borneo. The occupying British forces were commanded by Lord James Brooke, oppressive and ruthless governor and uncle of the beautiful Marianna Guillonk, nicknamed "The Pearl of Labuan". The brave Sandokan, a young Malaysian prince who had lost his kingdom and title as result of the British annexation lives the lift of a pirate making constant attacks on British forces along with his friend Yanez De Gomera. Sandokan was ruling the isle of Mompracem, and one day he  travels from the island of Malaysia to the lands of Borneo. Lured into a trap, Sandokan is injured in an attack, falls overboard, and is found and treated by the family of Lord Brooke. In fact, the governor does not know Sandokan personally, and mistakes the pirate for an Indian noble. Sandokan plays along with this deception, as Marianna and he having  fallen in love with each other. The love between them is not meant to last for long, as Lord Brooke eventually discovers the truth and begins to pursue Sandokan. This culminates in the invasion of Mompracem, in which Sandokan loses both Marianna and his base, but is able to escape and start his resistance against the English anew. 

The Tigers of Mompracem are a band of rebel pirates fighting against the colonial power of the Dutch and British empires. They are led by Sandokan, the indomitable Tiger of Malaysia.  After twelve years of spilling blood and spreading terror throughout Malaysia, Sandokan reached the height of his power, but when the pirate learns of the extraordinary "Pearl of Labuan", his fortunes begin to change. 

Sandokan is a fictional late 19th-century pirate created by Italian author Emilio Salgari. His adventures first appeared in publication in 1883. Sandokan is the protagonist of 11 adventure novels. Sandokan is known throughout the South China Sea as the "Tiger of Malaysia".  In 1976, there was an  Italian six-part television series directed by Sergio Sollima, based upon the novels of Emilio Salgari featuring the pirate hero Sandokan. It was followed the next year by a feature-length spin-off film, and another twenty years later by a sequel series named The Return of Sandokan, with Kabir Bedi reprising his role as Sandokan in both. 
All these would be irrelevant for – Sandokan to Srivaishnavaites is the only praise-worthy noble Emperuman Sriman Narayana.  

சந்தோகன் என்ற , பெயர்ச்சொல்லுக்கு : சாமவேதத்துக்கு உரியவன்; சாமவேதத்தைப் பின்பற்றும் பிராமணக் குலத்தவர்; வேதம் ஒன்றால்மட்டும் அறியப்படும் பரம்பொருள் என அர்த்தங்கள் உண்டு !!   

நரகம் என்பது நிரந்தரமல்ல !!  .. .. செய்த பாபங்களுக்குத் தக்கபலனாகிய கொடுந்துன்பத்தை அநுபவித்த வளவிலே நரகத்தைவிட்டு நீங்குதல் கூடுமாகையாலே அந்த யமனுடைய நரகத்தக்கு அழிவுண்டு; ஆனால் பிறவித்துயர்க்குக் காரணமான அவித்யை முதலியவற்றிற்கு ஒழிவில்லை .. .. இதையே திருமங்கைமன்னன் தம் திருமொழி பாசுரத்தில் :

நந்தா நரகத்து அழுந்தா வகை,  நாளும் எந்தாய்

தொண்டரானவர்க்கு  இன்னருள்  செய்வாய்,

சந்தோகா!!  தலைவனே!  தாமரைக் கண்ணா,

அந்தோ அடியேற்கு  அருளாய்   உன்னருளே.

 

என இயம்புகிறார்.  கானம் பண்ணப்படுபவன் சந்தோகன் - எம்பெருமான் மட்டுமே அத்தகைய புகழ் பாடல்களுக்கு தகுதியானவன்.   அழியாதொரு    நரகமாகிற பிறவித்துயரத்திலே  மூழ்கிக்கிடக்க வேண்டாதபடி  எந்நாளும்  உனது அடியவரானவர்களுக்கு  இனிமையான கருணையைச் செய்யும் இயல்பு உடையவனே !!  எங்கள் தந்தையானவனே !   வேதங்களுக்கு எல்லாம் உட்கருத்து ஆனவனே !  மிகச்சிறந்தவனே, மேம்பட்டவனே !!   செந்தாமரைமலர்போன்ற திருக்கண்களை உடையவனே!  அடியேனுக்கு உனது கிருபையை செய்தருள்  என எம்பெருமானிடத்திலே வேண்டுகிறார் நம் கலியன்.  

Praying our Emperuman Sriman Narayana for good things and salvation, here are photos of Sri Parthasarathi Perumal taken during Ekadasi purappadu on 12.4.2022. 

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
4th Oct 2022. 


1 comment: