To search this blog

Tuesday, September 1, 2020

Thiruvallikkeni Theppothsavam ~ நீந்தும் துயரில்லா வீடுமுதலாம்

நாம் அனைவரும் பிறக்கிறோம் ! ~ வாழ்கிறோம் ! ~ இறப்பும் ஒரு நாள் சம்பவிக்கும்.  இப்பிறவியானது பெருங்கடல் எனவும், துயரமானது எனவும் அறிவர்.  அத்தகைய பெருங்கடலை நீந்தி கடப்பது கடினம்.  ஓடங்கள் / படகுகள் / கப்பல்கள் கடலில் மிதக்க வல்லன; அவை நம்மை கரை சேர்க்கும் - அதாவது வெறுமனே நீந்துவதை விட, ஒரு உபாயத்தை (கருவியை) கொண்டவர் - கடலை கடப்பது எளிது; ஓடமோ கடலிலேயே இருக்கும்.  வள்ளுவர் கூறினார்.

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்

இறைவன் அடி  சேராதார்.

 

இறைவன் அடி என்னும் பிணையைச் சேர்ந்தார் பிறவி ஆகிய பெரிய கடலை நீந்துவர்;  அதனைச் சேராதார் நீந்தமாட்டாராய் அதனுள் அழுந்துவர். (காரண காரியத் தொடர்ச்சியாய் கரை இன்றி வருதலின், 'பிறவிப் பெருங்கடல்' என்றார். சேர்ந்தார் என்பது சொல்லெச்சம்)   உலகியல்பை நினையாது இறைவன் அடியையே நினைப்பார்க்குப் பிறவி அறுதலும், அவ்வாறன்றி மாறி நினைப்பார்க்குப் அஃது அறாமையும் ஆகிய இரண்டும் இதனான் நியமிக்கப்பட்டன.   ஸம்ஸார நிலத்தைப்பற்றி வரும் ஸகலமான துயரங்களும் தொலைய, பிறவித்துயரறுவதை  அடைய - நாம் அவனை (எம்பெருமானையே) நினைத்து, அவனையே பற்ற வேண்டும். 

 

Syracuse  was a historic city on the island of Sicily,  notable for its rich Greek and Roman history, culture, amphitheatres, architecture, and as the birthplace of the preeminent mathematician and engineer Archimedes.  Archimedes' principle is named after Archimedes of Syracuse, who first discovered this law in 212 BC. For objects, floating and sunken, and in gases as well as liquids (i.e. a fluid), Archimedes' principle may be stated thus in terms of forces: Any object, wholly or partially immersed in a fluid, is buoyed up by a force equal to the weight of the fluid displaced by the object.  The principle of floatation states that when an object floats on a liquid the buoyant force that acts on the object is equal to the weight of the object.
Buoyancy  or upthrust, is an upward force exerted by a fluid that opposes the weight of a partially or fully immersed object. In a column of fluid, pressure increases with depth as a result of the weight of the overlying fluid. Thus the pressure at the bottom of a column of fluid is greater than at the top of the column. Similarly, the pressure at the bottom of an object submerged in a fluid is greater than at the top of the object. The pressure difference results in a net upward force on the object. The magnitude of the force is proportional to the pressure difference, and (as explained by Archimedes' principle) is equivalent to the weight of the fluid that would otherwise occupy the submerged volume of the object, i.e. the displaced fluid.  For this reason, an object whose average density is greater than that of the fluid in which it is submerged tends to sink. If the object is less dense than the liquid, the force can keep the object afloat.  

On a different plane, floatation of objects is interesting.  An upcoming NASA mission could find that there are more rogue planets — planets that float in space without orbiting a sun — than there are stars in the Milky Way, a new study theorizes. “This gives us a window into these worlds that we would otherwise not have,” said an astronomy graduate student at The Ohio State University and lead author of the study. “Imagine our little rocky planet just floating freely in space — that’s what this mission will help us find.”  The study calculated that NASA’s upcoming Nancy Grace Roman Space Telescope could find hundreds of rogue planets in the Milky Way. Identifying those planets,  will help scientists infer the total number of rogue planets in our galaxy. Rogue, or free-floating, planets are isolated objects that have masses similar to that of planets. The origin of such objects is unknown, but one possibility is they were previously bound to a host star.

The Roman telescope, named for NASA’s first chief astronomer who was also known as the “mother” of the Hubble telescope, will attempt to build the first census of rogue planets, which could, help scientists understand how those planets form. Roman will also have other objectives, including searching for planets that do orbit stars in our galaxy.  Rogue planets could form in the gaseous disks around young stars, similar to those planets still bound to their host stars. After formation, they could later be ejected through interactions with other planets in the system, or even fly-by events by other stars. Or they could form when dust and gas swirl together, similar to the way stars form. The Roman telescope,   is designed not only to locate free-floating planets in the Milky Way, but to test the theories and models that predict how these planets formed.

                   In the divyadesam of Thiruvallikkeni, the tamil month of Masi has special significance.    On Masi New moon [Amavasyai] starts the float festival at Thiruvallikkeni.   The tank of Sri Parthasarathi Swami is famous ~ it is  ‘Kairavini Pushkarini’… the pond of Lily – ‘allikkeni’ from which the place itself derives its name (~ and my blog is titled Kairavini Karaiyinile literally meaning on the banks of holy Kairavini, the temple  tank).  The tank has added significance attributed to the birth of “Yathi Rajar” – Swami Ramanujar due to the penance undertaken by Kesava Somayaji and Kanthimathi ammal. Pushkarinis were developed closely associated with temples. The water from the tank was once used daily for thirumanjanam and all other religious functions of the Lord. The conclusion of Brahmotsavam would be by ‘thirthavaari’ the sacred bath at the tank.
Every year there is the ‘theppam’ – the float festival. A floating structure gets spruced up, made of drums, timber and ornated beautifully. Perumal would come to the temple tank in purappadu and placed majestically inside the float. The beautifully lit theppam is dragged around in water. Devotees in hundreds converge, sit everywhere on the steps of the temple tank to have darshan of the Lord on theppam. In olden days, the shops springing up for the occasion were of added attraction.

The annual float festival of the Sri Parthasarathy Swamy temple starts every year on Maasi Ammavasai day and is a 7 day affair.  In my young days, the tank was much bigger and would brim with water – so the size of the float also used to be much bigger. Now a days, the float  is much smaller in size, the grandeur of the festival has only increased though. 

Reminiscing the good past, here are some photos of day 1 of Sri Parthasarathi Perumal theppothsavam on 8th  March 2016  and a pasuram of Swami Nammalwar from Thiruvaimozhi.:  

நீந்தும்துயர்ப்பிறவி   உட்பட  மற்றெவ்வெவையும்,

நீந்தும் துயரில்லா   வீடுமுதலாம்,

பூந்தண்புனல்  பொய்கை யானை  இடர்க்கடிந்த,

பூந்தண்துழாயென்   தனிநாயகன்   புணர்ப்பே. 

எம்பெருமான் எத்தகையவன் ?  அழகிய குளிர்ந்த நீரையுடைய தடாகத்தில் கஜேந்திராழ்வானுடைய (ஆனையின்) துயர் தொலைத்தருளினவனும், நல்ல மணத்தையுடைய  துழாய் மாலையையுடைவனுமான, என் தனி நாயகன் எம்பெருமானுடைய சம்பந்தமானது  -  கடத்தற்கு அரிதான, துன்பத்திற்கு ஹேதுவான பிறப்பு முதலாக மேலுமுள்ள எப்படிப்பட்ட துன்பங்களையும் கடத்தும் - மேலும்  துயர் சிறிதுமில்லாத மோக்ஷத்திற்கும் ஹேதுவாகும் என்பது காரிமாறன் சடகோபனது வாக்கு திருவாய்மொழி 2ம் பத்து  8ஆம் திருமொழியில்.  

adiyen Srinivasa dhasan (Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar)

22.08.2020.

பாசுர விளக்கம் : கட்டற்ற சம்பிரதாய கலை  களஞ்சியம் : திராவிட வேதா இணையம்.
 

 

No comments:

Post a Comment