To search this blog

Saturday, November 10, 2018

Swami Manavala Mamunigal Pushpa Pallakku 2018


நாற்றம் ~ தமிழை சரியாக அறியாதவர்கள் முகம் சுளிக்கக்கூடும் ! இச்சொல் தற்காலத்தில் கெட்ட வாசனையை குறிக்கும் சொல்லாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உண்மையில்  நாற்றம் என்பது நறுமணத்தைக் குறிக்கும் வார்த்தை.  .

'முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதுஒன்று உண்டு'

என்ற குறளில் மலரின் நறுமணத்தை, நாற்றம் என்ற சொல்லில்தான் வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார். மலரப் போகின்ற மொட்டில் இருக்கும் மணம்போல இப்பெண்ணினது நகைமொக்குள் ஒரு குறிப்பு உண்டு என்பது பாடலின் பொருள். நறுமணத்தை குறிக்கும் வேறு சொற்கள், வாடை, நறுநாற்றம், வாசனை. The ideology and purpose of a Srivaishnavaite is to do kainkaryam to the Bhagwan (Emperuman) and Bhagawathas.  We are born to serve our Master – the Lord and the best way of reaching Him is through our Acharyas who have very clearly shown us the path.Sri Manavala Mamunigal, is the most reverred matchless Acharyar of our Srivaishnavaite philosophy, practised by Thennacharya Srivaishnavas.  Mamunigal the incarnation of Sri Adisesha,  is known as ‘Yathindra Pravanar’ arising out of his irresistible attachment to the lotus feet of Sri Ramanujar known as ‘Yatheendrar’.  He lived for 73 years on this earth performing many Kainkaryams  at Sri Rangam and undertook many pilgrimages to many  Sri Vaishnava Divyadesams spreading knowledge and bakthi culture.   His patent style was to elucidate the pramanams fully   ‘following the words of the Purvarcharyas without deviating a wee bit’.  

At Thiruvallikkeni and other divyadesams, 10 day Thiruvavathara Uthsavam of our Acharyar is being celebrated grandly and today 10th Nov 2018 is the ninth day of the Uthsavam.   In the morning it was siriya Thiruther for our Acharyar and in the evening it was fragrant ‘Pushpa Pallakku’- the palanquin made up of  flowers.’ Favourite memories are triggered by our sense of smell ~ flowers are admired for their beauty,  exquisite shapes, spectrum of colours and more so for their fragrance. In our tradition, the decorative wreath of flowers woven together as garlands adorn God.  Flowers have their pride of place and are mentioned in our epics – in Divyaprabandham too. 
நமது பைந்தமிழ் ஒரு அற்புத மொழி.  ஒரே சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு.  கிழக்குத் திசையில் உதிக்கின்ற சூரியன் மேற்குத் திசையில் மறைகிறதுஇந்த மறைதல் நேரத்தை,பொன் மாலை என கவிஞர்கள் சிலாகிப்பர்.   ஒரு பொருள் குறித்து பல செய்யுள்கள் பல பாவகைகள் கொண்டு பாடுவதை மாலை என்ற சிற்றிலக்கியம்  என்கிறார்கள்.   உழிஞை மாலை என்பது  சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்று. மாற்றரசன் மதிலை முற்றுகையிடல் உழிஞை.  ஆற்றின் குறுக்கே கற்களைப் போட்டுக் கலிங்கு செய்து தடுப்பது போலக் கோட்டைக்குள் இருக்கும் மக்களைத் தடுத்தலால் இதனை இச்சொல்லால் குறிப்பிடலாயினர் என்கிறது தமிழ் விக்கிபீடியா.


கழுத்தில் அணியக்கூடிய மலர்களால் ஆன தொகுப்பும்மாலை எனப்படும். மலர்கள் சில நறுமணம் கமழ்பவை. திருமங்கை மன்னன்  : -  * பைந்துழாய் மாலை ஆலியில் கண்டு மகிழ்ந்து போய் * எனுமிடத்தில் 'மாலைஎன்பது சர்வேஸ்வரனான எம்பெருமானையே குறிக்கிறது.   கலியன் அருளிச் செய்தது போல :  அருமையான அமிருதம் போன்றவனும், பசுமைதங்கிய திருத்துழாயை டையவனுமான, இவ்வுலகோர்களாலே தியானிக்கப்படுபவனுமான  மாலை (ஸர்வேச்வரனை) திருவாலி மற்றும் அணைத்து திவ்யதேசங்களில் சென்று சேவித்து உய்வோமாக*. 


                           இன்று திருவல்லிக்கேணியில்  பொய்யிலாத மணவாள மாமுனிகள் மாலை நேரத்தில் அழகான நறுமணம் தரும் மலர்களான புஷ்ப பல்லக்கில் பெரிய மாடவீதி புறப்பாடு கண்டு அருளினார். 

Here are some photos of our Acharyar in pushpa pallakku. 

~adiyen Srinivasa dhasan.
18th Nov 2018.


No comments:

Post a Comment