To search this blog

Monday, November 29, 2021

Karthigai Hastham - Thiruvallikkeni Sri Varadharaja Perumal 2021

நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்

என்றும் இடும்பை தரும்

[ அறத்துப்பால், இல்லறவியல், ஒழுக்கமுடைமை] - திருவள்ளுவர் வாய்மொழி ! 

நல்லொழுக்கம் என்பது ஒரு குணவியல்பு பண்பு;     ஒருவனுக்கு நல்லொழுக்கம் என்பது விதைக்கு பாய்ச்சும் நல்ல பசுமையான நீரைப் போன்றது ஆகும். நீரின் தன்மை விதைக்குள் சென்று வளர்ந்து நல்ல மரமாக வளரும். அதுப்போல் நல்ல குணங்கள் பழக்கவழக்கங்கள் நன்னடத்தைகள் ஒருவருள் வளர்ந்து உயர்ச்சி தரும். அறம் தனை நிலைநாட்ட உதவும். துன்பமான நேரங்களிலும் தவறான பாதையில் செல்வது தவறு என்று நம்மை அதில் இருந்து விலக்கி நல்வழியில் செலுத்தும் நல் ஒழுக்கம்.  இறுதியில் பல தடைகள் வந்தாலும் இன்பமே பயக்கும்.  

தனிப்பட்ட நல்லொழுக்கங்கள், தனிநபர் மற்றும் கூட்டு நல்வாழ்வை முன்னெடுப்பவைகளாக இருக்கும் பண்புக்குரிய மதிப்பீடுகள். நல்லொழுக்கத்திற்கு எதிர்ச்சொல் தீயொழுக்கம்.  நிகோமேச்சியன் நன்னெறியில், அரிஸ்டாடில் நல்லொழுக்கத்தை ஒரு பண்புக்கூறின் பற்றாக்குறை மற்றும் மிகையளவுக்கிடையிலான ஒரு சமநிலைப் புள்ளியாக விவரிக்கிறார். மிகச் சிறப்பான நல்லொழுக்கப் புள்ளி, துல்லியமாக நடுவில் அமைந்திருப்பதில்லை, ஆனால் ஒரு தங்க இடைநிலையில் இருக்கிறது, சிலநேரங்களில் ஒரு உச்சநிலையைக் காட்டிலும் மற்றொரு உச்சநிலைக்கு மிக அருகில் அமைந்திருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, துணிவின்மை மற்றும் அசட்டு தைரியத்துக்கிடையில் இடைநிலையாக இருப்பது வீரம், சுய-விருப்பமின்மை மற்றும் வீண் தற்பெருமைகளுக்கிடையில் இடைநிலையாக இருப்பது உறுதியான நம்பிக்கை ! கஞ்சத்தனம் மற்றும் ஊதாரித்தனத்துக்கிடையில் இடைநிலையாக இருப்பது தாராளகுணம் !!.  

Of all the philosophies, axioms and pearls of wisdom – people talk about being good to others.  In every society, there are good and bad people – good and bad things .. .. – primarily something which we want to happen, and some which should not be happening !!   The words "good" and "bad" are basic determinants  about value or ethics.  They are often used in different ways to talk about things, people, ideas, or actions as being either good or bad. Many questions about the concepts of "good" and "bad" are studied by philosophers.  There are many different perceptions / yardsticks  about what is good or bad, or about what the two words really mean. These differences can often be seen in different cultures and religions.  

Some philosophies would drive that sometimes even bad occurrences could be good – towards warding off a bigger evil.  We use the good-or-bad dichotomy to categorize nearly everything in our lives -- events, people, food, decisions, even world history. To some, these are  false distinction and a trap that only causes psychic pain. Good things are constantly being born out of the seemingly bad, and vice versa. Often, it seems, it's just a matter of time until an event or decision from one category leads directly to one in the other. It's a dangerous oversimplification to believe that some people are innately ‘good’ while others are innately ‘evil’ or ‘bad.’ This misleading concept underpins the justice system of many countries — ‘bad’ people commit crimes, and since they are intrinsically ‘bad’, they should be locked away so that they can’t harm us with their ‘evil’ behavior. This concept has also fuelled wars and conflicts throughout history, and even in the present day. It makes groups believe that they are fighting a just cause against an ‘evil’ enemy and that once the ‘evil’ people have been killed, peace and goodness will reign supreme.  

There are religions that preach harmony and peace while some have always modeled on conversions and wars.  Human nature is infinitely more complex than simple definitions of ‘good and bad’.  In  human beings, ‘good’ and ‘evil’ are fluid. People can be a combination of ‘good’ and ‘bad’ qualities. Some people who behave cruelly and brutally can be rehabilitated and eventually display ‘good’ qualities such as empathy and kindness.   

‘Good’ can be understood to mean  a lack of self-centredness. It means the ability to empathize with other people, to feel compassion for them, and to put their needs before your own. It means, if necessary, sacrificing your own well-being for the sake of others’. It means benevolence, altruism and selflessness, and self-sacrifice towards a greater cause — all qualities which stem from a sense of empathy. It means being able to see beyond the superficial difference of race, gender, or nationality and relate to a common human essence beneath them.   

To us life is simple – be selfless, be kind, help others, be involved in kainkaryam to Emperuman and bow to those doing kainkaryam.    A Vaishnavaite simple is one who sympathises and feels the pain of others and does all that is possible towards alleviating pain and suffering of human-beings.தமிழ் தலைவன் என்ற புகழ் பெற்ற ஸ்ரீபேயாழ்வார் நமக்கு உரைக்கும் பாசுரம்.  ஏ, உலகத்தார்களே !  .. ..   ‘எது நல்லது, எது தீயது‘ என சஞ்சலத்துடன் விவாதித்துக்கொண்டே  வாழ்க்கையை வீணாக்காதீர் !!  எம்பெருமானிடத்தில் ஈடுபடுவது நன்று !  ஸம்ஸாரத்தில் ஆசை கொண்டிருப்பது தீது' என அறிந்து எம்பெருமானின் தாள் பணியுங்கொள் என உரைக்கின்றார் பேயாழ்வார்.  இதோ இங்கே மூன்றாம் திருவந்தாதியில் இருந்து ஒரு பாசுரம் : 

அதுநன்று  இதுதீதென்று   அய்யப்படாதே,

மதுநின்ற தண்டுழாய் மார்வன், - பொதுநின்ற

பொன்னங்கழலே தொழுமின், முழுவினைகள்

முன்னங் கழலும் முடிந்து.  

அது நல்லதோ? இது கெட்டதோ? - எது சரியானது, என சந்தேகத்துடன் விவாதங்கள் செய்து, மனத் தெளிவு இல்லமால், கவலைப்படுவதை நிறுத்திவிட்டு,  தேன்நிறைந்த தண்டுழாய் மாலையைத் திருமார்பிலணிந்த  எம்பிரான் ஸ்ரீமந்நாரணனின் ஸர்வஜந ஸாதாரணமான விரும்பத்தக்க அழகிய திருவடிகளையே  வணங்குவீராக !  அப்படி வணங்குபவர்க்கு,  எம்பெருமானின், திருப்பாத கமலங்களை நினைத்த க்ஷணமே, முழு வினைகளும், செய்த பல பாவங்களும், உருமாய்ந்து  ஒடி சென்று நம்மை விட்டு அகலும்.  

இன்று கார்த்திகை ஹஸ்தம் .. .. .. சாதாரணமாக ஹஸ்த நக்ஷத்திரத்தன்று திருவல்லிக்கேணியில் ஸ்ரீவரதராஜ பெருமாள் புறப்பாடு உண்டு.  இன்று எப்படியுமே - அநத்யயன காரணத்தால் புறப்பாடு கிடையாது. தடைகள் எல்லாம் நீங்கி, எம்பெருமானின் திருவீதி புறப்பாடு மற்றும் அனைத்து கைங்கர்யங்களும் சிறப்புற நடந்து நாம் அனைவரும் இன்புற எம்பெருமானை வேண்டுவோம்.  

இங்கே  திருவல்லிக்கேணியில் ஸ்ரீவரதராஜர் உத்சவத்தில் நான்காம் நாள் சேஷவாஹனத்தில் (22.5.2016) புறப்பாடு கண்டருளிய படங்கள் சில.  திருவல்லிக்கேணியில் நித்ய கருடாரூடனாய் சேவை சாதிக்கும் தேவாதிராஜன் - அழகான உத்சவர் ஸ்ரீ வரதராஜப் பெருமாளின் திருவடி பணிந்து தீயவை எல்லாம் அகல வேண்டுவோம்.  

அடியேன் ஸ்ரீனிவாச தாசன்
மாமண்டூர் வீரவல்லி ஸ்ரீனிவாசன் சம்பத்குமார்.
29.11.2021.

2 comments: