To search this blog

Tuesday, February 27, 2024

வாழும் வகை ~ Art of Living - Masi Hastham 2024

வாழும் வகை ~~  How to live lift happily and purposefully ?   -   அழகு நிலா  என்ற படம் 1962ல் வெளிவந்ததாம்.  அந்த படத்தில் மருதகாசி வார்த்தைகளில், கேவி மஹாதேவன் இசையில் சீர்காழி கோவிந்தராஜனின் குரலில் ஒலித்த பாடல் :  மனிதன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டான்.  அந்த பாடலின் சில வரிகள்: 

இனிய குரலில் குயில் போலே, இசையும் அழகாய்ப் பாடுகின்றான்

எருதுகள் போலே வண்டிகளை, இழுத்துக் கொண்டு ஓடுகின்றான்

வனத்தில் வாழும் பறவைகள் போல், வானில் பறந்து திரிகின்றான்

மனிதனாக வாழ மட்டும் ! மனிதனுக்குத் தெரியவில்லை !! 

அது சினிமா -  தமிழ் தலைவன் பேயாழ்வார் 'வாழும் வகையறிந்தேன்' என அறுதியிட்டுக் கூறுகின்றார்.

 


How is your life,  are you enjoying it  ? – is it running according to your plans !! Are you feeling like your life is passing by and you’re not making the most of it?  Do you keep asking self, “Is this really all there is to life?” Those are totally normal thoughts. But life is desired to be far more different for many of us than what we presently are living !! 

NASA is offering volunteers an otherworldly experience on Earth where participants eat, live and communicate as if they were over 200 million miles away in space. Paving the way for future human exploration of Mars, NASA's Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) program is currently recruiting qualified individuals for its second of three yearlong simulated missions.  For 378 days, the four-member team will live and work inside Mars Dune Alpha, a 1,700-square-foot, 3D-printed habitat located at the Johnson Space Center in Houston. 

To accurately simulate life on Mars, NASA  said volunteers are limited to food that could be pre-positioned or harvested on a real space mission. "The idea is, if we were actually going to go to Mars someday, you would have to send that food ahead of time, and you'd have to choose from that selection," the spokesperson said.  There are no fresh food deliveries, so the team members are limited to prepackaged, shelf-stable foods and the ability to grow some crops during the mission. 

Life is a 2017 American science fiction horror film directed by Daniel Espinosa, written by Rhett Reese and Paul Wernick and starring an ensemble cast consisting of Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare and Olga Dihovichnaya. In the film, a six-member crew of the International Space Station uncovers the first evidence of extraterrestrial life on Mars. When members of the crew conduct their research, the rapidly evolving life-form proves to be far more intelligent and dangerous than expected. 

The term “environment” refers to everything that is around us and has an impact on our growth and development. The environment is made up of both live and nonliving entities. As a result, we can divide the atmosphere into two categories: physical or abiotic and biological or biotic. Temperature, light, soil, air, and water are all part of the physical aspect. All animals, plants, and microbes make up the biological component. Both biotic and abiotic components of the environment interact with one another.   The term “organism” refers to a single person or entity. However, even if it has many parts, the organism cannot function without them, and the elements cannot function without the organism. Some animals are straightforward, with only an information molecule describing obtaining energy or reproducing. Another, more complicated multicellular organisms have elaborate mating rituals to introduce two haploid cells to unite and form a new organism. Because there is such a wide diversity of life on Earth, the concept of an organism is still evolving, and new definitions for what constitutes an organism are being proposed. 

இதோ இங்கே பேயாழ்வாரின் மூன்றாம் திருவந்தாதி பாசுரம் : 

வாழும் வகையறிந்தேன் மைபோல் நெடுவரைவாய்,

தாழும் அருவிபோல் தார்கிடப்ப, – சூழும்

திருமா மணிவண்ணன் செங்கண்மால், எங்கள்

பெருமான் அடிசேரப் பெற்று.

 

மைபோனறு  இருண்டு பெரிதான மலையிடத்திலே,  இருபக்கமும் தாழ விழுந்து  பாய்கின்ற அருவிபோலே,  மாலை சாத்தப்பட்டிருக்க,  அந்த அற்புத வைபவத்தில் ஈடுபட்டு, ஒருக்ஷணமும் விட்டுப்பிரியாமல் வளைத்துக் கொண்டிருக்கிற  திருமகளான பிராட்டியையுடையவனும்,  நீலமணிபோன்ற நிறத்தையுடையவனும் ஆன செந்தாமரை போன்ற திருக்கண்களையுடைய பெரியோனுமான எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாரணன்  திருவடிகளை அடையப்பெற்றதனால்  வாழும் வகை அறிந்தேன், எனக்கு எந்த குறைவும் வாராது, எம்பெருமான் திருவடி நிலைகளே பரம பிராப்தம் என்கிறார் தமிழ் தலைவன் பேயாழ்வார். 

Today being Masi Hastham, there was siriya mada veethi purappadu of Sri Varadharajar at Thiruvallikkeni divyadesam.  Here are some photos of the purappadu.

 
adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
27.2.2024 

No comments:

Post a Comment