To search this blog

Tuesday, April 9, 2019

Kalinga Narthanam @ Raja Mannargudi ~ Sri Rajagopalaswami 2019


What did Lord Krishna wear as ear-ring ?  ~ :  what was known as : சீலைக் குதம்பை – simple roll of palmyra leaves worn in the ear-lobe to widen the perforation ! .. ..


                           For us Vedas, and Ithihasapuranams are the most reverred scriptures – ‘the most original’  amongst all our texts to which all spiritual reference is to be drawn.   Sri Ramayana and Mahabaratham are not mere texts but ‘the real story of Lord Maha Vishnu’ during the two most important avatars.   Of the two, Mahabaratham is replete with rich moral stories and life instances.  It extols  the living of Lord Krishna at every stage of his life – right from his birth in prison cell, to moving across river Yamuna during the heavy downpour; to his growth of every stage at Gokulam, his plays at Vrindavan to the Great battle at Gurukshetra and more……….  .. .. and he grew up tending those cattle at Vrindavan & Gokul.

மஹாபாரதத்து  நாயகன்  ஸ்ரீகண்ணபிரான்  வட மதுரையில் பிறந்து, திருவாயர்ப்பாடியில் சிறப்புற வளர்ந்த ஒவ்வொரு பருவத்தையும் பெரியாழ்வார் தமது பெரியாழ்வார் திருமொழியில் அழகாக உரைக்கின்றார்.  மாயக்கண்ணன் கற்றினம் பசு  மாட்டுக்கன்றுகளை மேய்த்து வருவதைக்கண்டு யசோதை மகிழும் பாசுரம் இங்கே :

சீலைக் குதம்பை ஒருகாது ஒருகாது செந்நிறமேல்  தோன்றிப்பூ*
கோலப்பணைக் கச்சும்  கூறையுடையும் குளிர்முத்தின்  கோடாலமும்*
காலிப் பின்னே வருகின்ற கடல்வண்ணன் வேடத்தை வந்து காணீர்*
ஞாலத்துப் புத்திரனைப் பெற்றார் நங்கைமீர் நானே  மற்றாருமில்லை.

நங்கைமீர்காள்  அனைவரும் வாருங்கள்   ~   ஒரு காதிலே,  சீலைக்குதம்பை (காது துளையைப் பெருக்குவதற்காக இடும் ஓலை சீலை முதலியவற்றின் சுருள்) என  ஆபரணத்தையும், மற்றொரு காதிலே செங்காந்தள் பூவையும் (அணிந்துகொண்டு);  திருப்பரிவட்டத்தின் உடுப்பையும், அது நழுவாமைக்குச் சாத்தின அழகிய பெரிய கச்சுப்பட்டையையும், குளிர் முத்தாலே தொடுக்கப்பெற்று பிறைபோல் வளைந்திருக்கின்ற ஹாரத்தையும் - உடைகளாய் அணிவித்துக்கொண்டு, கன்றுகளின் பின்னே வருகின்ற கடல் போன்ற நிறத்தனான கண்ணனுடைய  வேஷத்தை வந்து பாருங்கள்;   இந்த பூமண்டலத்திலே பிள்ளையை பெற்றவர்களுள், நானே நல்ல பிள்ளை பெற்றவள்’ என்று சொல்லத்தக்கவள் !  வேறொருத்தியுமில்லை என யசோதை மகிழ்ந்தாளாம்.
                      
Yasodha is so proud that she calls out to other women asking them to come and see that beautiful Krishna, with  the tucks of his turban covering one ear and a bunch of red glory-lily flowers stuck over the other, wearing a beautiful vesture and a waist cloth over it, hanging a crescent of cool pearls on his chest, the ocean-hued Lord returns with the calves.  She proclaims that none else could have given birth to such a glorious child and so she is very very fortunate !


As He grew up, there were lurking dangers set-up by Asuras.  There was the most dreaded Kaliya  who was threatening everyone at Yamuna and in His exploits,   Lord Krishna jumped into the pond, danced on the hood of deadly snake, thereby turning the lake turbid  - and when Kaliya surrendered, He benevolently favoured him too….   

                         Kulasekhara Azhwar in his Perumal Thirumozhi lists out some of the deeds of Bala Krishna, described as Devaki missing out His deeds -
குன்றினால் குடை கவித்ததும் கோலக்குரவை கோத்ததும் குட மாட்டும்
கன்றினால் விளவெறிந்ததும் காலால்  காளியன் தலை மிதித்தது முதலா**

Around 20 kms away from Thiruvarur, is Mannargudi -  founded as an agraharam village as Rajadhiraja Chaturvedimangalam by the Chola king Rajadhiraja Chola (1018–1054 CE).  At this place is the ancient temple Sri  Rajagopalaswami temple constructed by Kulothunga Chola I.  Successive kings of the Chola empire expanded the temple.  It has a big imposing Gopuram, hall of 1000 pillars, and  big compound wall.  While in Divyadesams, the brahmothsavam is a 10 day festival, at Rajamannargudi, the Panguni brahmothsavam is 18 day long. 

On 6th Apr 2019 was fortunate to have darshan of Sri Rajagopalaswami in Kalinga Narthana Thirukolam in pallakku – here are some photos of the purappadu.  Intend posting other photos of the magnificent Rajagopuram, temple and the beautiful elephant Sengamalam in another post !

adiyen Srinivasa dhasan [S. Sampathkumar]
பாசுர விளக்கம் : ஸ்ரீ உ வே கச்சி சுவாமி ~ spl thanks & gratitude to www.dravidaveda.org
2 comments: