To search this blog

Thursday, August 25, 2022

Avani Amavasai 2022 - நமஞ்சூழ் நரகத்து தம்மை நணுகாமல் காப்பான்

இப்புவியில் இவ்வளவு பாவங்களை செய்யும் நாம் எங்கு சென்று உழல்வோம் ?  ~ அத்தகைய நரகத்தில் நம்மை காக்கவல்லன் எவன் ?? ஆழ்வார் பாடல்களிலே தமிழ் வார்த்தை சொல்லாடலும், மணமும் கமழும்.  தமிழ் தலைவன் என கொண்டாடப்படும் ஸ்ரீ பேயாழ்வார் தம் மூன்றாம் திருவந்தாதி தனிலே ~ 'அமம், துரகம் ' - என்னே ஒரு சொல்லாடல் !   

 
Today 26.8.2022 is Avani Amavasai -  there would be no thiruveedhi purappadu and being a Friday there would be purappadu inside the temple for Sri Vedavalli thayar. 

Amavasai is ‘no moon’day  ie., we cannot see the moon but its English equivalent in New moon !!  .. .. In astronomy, the new moon is the first lunar phase, when the Moon and Sun have the same ecliptic longitude.  At this phase, the lunar disk is not visible to the naked eye, except when it is silhouetted against the Sun during a solar eclipse. The original meaning of the term 'new moon', which is still sometimes used in calendrical, non-astronomical contexts, is the first visible crescent of the Moon after conjunction with the Sun.  This thin waxing crescent is briefly and faintly visible as the Moon gets lower in the western sky after sunset.   

The astronomical new moon occurs by definition at the moment of conjunction in ecliptical longitude with the Sun, when the Moon is invisible from the Earth. This moment is unique and does not depend on location, and in certain circumstances it coincides with a solar eclipse.  We are not able to see the moon because the  alignment of the Sun, the Moon, and Earth leaves the side of the Moon that faces Earth in darkness. .. .. and, the new Moon is up in the daytime sky!.  It rises and sets around the same time as the Sun, bringing it too close to the Sun’s glare to be seen with the naked eye.  However, during Solar eclipse, we can see the moon.   

After many years and billions over budget, NASA's new moon rocket will make its debut in a couple of days,  in a high-stakes test flight before astronauts get on top. This new 322-foot rocket will attempt to send an empty crew capsule into a far-flung lunar orbit, around 50 years after NASA's famed Apollo moonshots, according to NASA. The agency reported that if all goes well, the astronauts could strap in as soon as 2024 for a lap around the moon. By the end of 2025, NASA is aiming to land two people on the lunar surface.  

After more than a decade of development, NASA’s new moon rocket will finally attempt to shed the shackles of Earth’s gravity and soar into space. The space agency has officially set August 29 as the launch date for its Artemis I mission. This flight will be the beginning of an intricate series of spaceflights that could send humans back to the moon’s surface—and on a tortuous path to Mars—for the first time since the final Apollo mission in 1972.   Some point out that the Mission is not without risk. Artemis I is a test flight—a journey of more than a million miles that will put the space agency’s new crew-rated hardware through its paces. It’s the first time NASA’s Space Launch System (SLS) will fly, the first time the Orion crew capsule will feel the tug of the moon’s gravity and the first time the spacecraft’s heat shield will experience a blistering plunge through Earth’s atmosphere. Invariably, not everything will perform exactly according to expectations. So no humans will be onboard—that will have to wait until the follow-up flight of Artemis II, optimistically scheduled for 2024. But the mission will still have some ride alongs—a few secondary science payloads that will help researchers better understand the quirks and challenges of exploring deep space and lunar environments. 

Despite the lofty goals of broadening humankind’s off-world horizons, NASA has faced years of criticism for its handling of the SLS and Orion. Complaints have mostly focused on the ballooning costs of developing and building the hardware, now known to exceed $40 billion, which some critics say are a consequence of the traditional way in which the agency assembled the spacecraft. Instead of working with more nimble, less expensive commercial companies such as SpaceX or Blue Origin, NASA turned to a handful of legacy aerospace contractors—such as Boeing, Lockheed Martin and Northrop Grumman—that have a habit of delivering results that, while reliable, are also reliably behind schedule and over budget.  

Moon (Nilavu, chandamama) gives happiness and that way the ascending phase provides lot of optimism.  For us, Srivaishnavaites, we surrender unto His feet.  It is HE who protected the mountains, the skies, the winds and everything else and HE for sure would protect us from all the travails.   Here is a verse from Sri Peyazhwar’s moondram Thiruvanthathi and some photos from the Aani Amavasai purappadu at Thiruvallikkeni divyadesam on 28.6.2022.  
கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தன்னை விழுங்கிக் கொல்லுமாறு கம்ஸனாலே ஏவப்பட்டு பெரியகுதிரை வடிவங்கொண்டு வந்த கேசியென்னும் அஸுரனை வாய்ப்பிளந்தொழித்த கண்ணபிரானே நரகத்தில் நின்றும் நம்மைக் காத்தருள்வனென்கிறார் பேயாழ்வார். 'அமஞ்சூழ்ந்து' – அமமாவது நோய், மலையும் வீசும்பும் காற்றும் நோவுபடும்படியாக, எனவே இவற்றைத் திரஸ்கரித்து மேலாக விளங்குகின்ற குதிரை என்றதாம். 'துரகம்' – வடசொல், வேகமாகச் செல்வது என்று காரணக் குறி. [நன்றி : திரு கச்சி ஸ்வாமிகள் PBA அண்ணங்கராச்சார்யர் உரை - திராவிடவேதா.org]  

இமஞ்சூழ் மலையும் இருவிசும்பும் காற்றும்,

அமஞ்சூழ்ந்து  அறவிளங்கித் தோன்றும், - நமஞ்சூழ்

நரகத்து தம்மை நணுகாமல் காப்பான்,

துரகத்தை வாய்பிளந்தான் தொட்டு.  

பனியாலே சூழப்பட்டிருக்கிற வெள்ளிப்பனி  இமயமலையையும், பெரிய ஆகாயத்தையும், வாயுவையும், அமம் சூழ்ந்து (பருமனாலும் உயர்த்தியாலும் வேகத்தாலும்) திரஸ்கரித்து, தெள்ளத்தெளிவாக விளங்கி  கண்ணெதிரே வந்து தோன்றின, குதிரைவடிவு கொண்டு வந்த கேசியென்னுமசுரனை, திருக்கையால் பற்றி - அந்த அரக்கன் தன்  வாயைக் கிழிந்துப்போட்ட பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் , நம்மை, யமனைத் தலைவனாகக்கொண்ட நரகத்திலே புகவொட்டாமல் ரக்ஷித்தருள்வன் !  

Sri Peyalwar guides that our protector Sriman Narayana who with his bare hands, killed the mighty  Rakshas in disguise of horse  Kesi.  It is  He who protected the mountains, the skies, the winds and all else within Himself will surely protect us from the travails at hell. Let us bow to Sriman Narayana and fall at His Lotus Feet, as guided by Azhwar. 

adiyen Srinivasadhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
26th June 2022. 

1 comment: